Aşçıların Örgütsel Destek Algısının İş Performansı Üzerine Etkisinde İş Ortamı Niteliğinin Aracılık Rolü


Creative Commons License

Yılmaz A., Tanrıverdi H.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies-JOTAGS, cilt.5, ss.32-52, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Journal of Tourism and Gastronomy Studies-JOTAGS
  • Sayfa Sayıları: ss.32-52

Özet

Bu çalışmanın amacı aşçıların Örgütsel Destek Algısı (AÖD), İş Ortamı Niteliği (İON) ve İş Performansı (İP) düzeylerinin belirlenerek, Algılanan Örgütsel Desteğin İş Performansı üzerine etkisinde İş Ortamı Niteliğinin aracılık etkisinin araştırılmasıdır. Veriler 2014 yılında Alanya’da düzenlenen Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması’na katılan aşçılardan anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki ilişkiyi Pearson korelasyon, etki ise regresyon analizi ile test edilmiştir. Aracılık etkisinin tespitine yönelik olarak hiyerarşik regresyon analizi yapılmış ve Sobel testi ile desteklenmiştir. Araştırmanın sonucunda, aşçıların Algılanan Örgütsel Destek, İş Ortamı Niteliği ve İş Performans düzeyleri “yüksek” olarak saptanmıştır. Algılanan Örgütsel Destek ile İş Ortamı Niteliği ve İş Performansı değişkenleri arasında zayıf, İş Ortamı Niteliği ile İş Performansı arasında Orta düzeyde ve pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. İş Ortamı Niteliğinin, Örgütsel Destek Algısı ile İş Performansı arasında tam aracılık rolü olduğu bulgusu elde edilmiştir. 

The purpose of this study is to determine the level of Organizational Support Perceptions (POS), Work Environment Qualification (WEQ) and Job Performance (JP) of Cooks to investigate the mediating role of work environment quality in the effect of organizational support on job performance. The data were obtained through questionnaires from the chefs participating in the Golden Grab International Food Contest held in Alanya in 2014. As a result of the research, Perceived Organizational Support, Work Environment Quality and Job Performance levels of the cooks were determined as "high". While Percieved Organizational Support has weak level and positive relationship between Work Environment Quality and Job Performance, On the other hand there is moderate level and positive relationship between Work Environment Quality and Job Performance. It has been found that Work Environment Quality has a full intermediary role between Organizational Support Perception and Job Performance.