Prof. Adem YERİNDE


Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

Department of Arapic Language Rhetoric


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Quranic Commentary, Hadith, Arabic Language and Eloquence, Philology, Eastern Languages and Literatures, Arabic Language and Literature


Names in Publications: A. Yerinde

Metrics

Publication

125

Thesis Advisory

8
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1992 - 1997

1992 - 1997

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Tefsir, Turkey

1990 - 1992

1990 - 1992

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Hadis, Turkey

1986 - 1990

1986 - 1990

Undergraduate

Ezher/Usulüddin, Hadis, Egypt

Dissertations

1997

1997

Doctorate

AHKAM AYETLERİNİN TEFSİRİNDE SÜNNET'İN YERİ

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İlahiyat Fakültesi Bölümü

1992

1992

Postgraduate

HZ. PEYGAMBER'İN EN ÜSTÜN DİYE NİTELEDİKLERİ

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Basic Islamic Sciences

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Bulgarian

C1 Advanced

C1 Advanced

English

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

Certificates, Courses and Trainings

2011

2011

Uzaktan Eğitim Hizmet İçi eğitim Modülü-I

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

2010

2010

Devretü tedribi muallimi'l-lugati'l-Arabiyye li ğayri'n-nâtıkîne bihâ

Education Management and Planning

el-Arabiyyetü li'l-Cemî'

1994

1994

İngilizce Dil Öğretimi

Foreign Language

Coventry English Centre/Tecnical College

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Quranic Commentary

Hadith

Arabic Language and Eloquence

Philology

Eastern Languages and Literatures

Arabic Language and Literature

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2011 - 2016

2011 - 2016

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2009 - 2011

2009 - 2011

Lecturer PhD

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2009 - 2009

2009 - 2009

Lecturer PhD

Bakü Devlet Üniversitesi, Faculty Of Theology, Temel İslam Bilimleri

2000 - 2009

2000 - 2009

Lecturer PhD

Sofya Islam Ilahiyat Enstitüsü, İslam Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

1997 - 2000

1997 - 2000

Lecturer PhD

Os Devlet Üniversitesi, Faculty Of Theology, Temel İslam Bilimleri

Managerial Experience

2017 - 2023

2017 - 2023

Dean

Agri Ibrahim Cecen University, Faculty Of Islamıc Studies, Department Of Foundatıons Of Islamıc Scıences

2012 - 2016

2012 - 2016

Head of Department

İstanbul Üniversitesi

2009 - 2009

2009 - 2009

Vice Dean

Bakü Devlet Üniversitesi

2003 - 2009

2003 - 2009

Vice Rector

Sofya Islam Ilahiyat Enstitüsü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

ARAPÇA I, II, III

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2020

2020

İbnü’l-Cezerî ve Dilciliği

YERİNDE A., ÖZDEMİR B.

Şarkiyat Mecmuası , no.37, pp.157-187, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Belagat İlminde Müşâkele Sanatı

YERİNDE A.

Usul İslam Araştırmaları , vol.30, pp.7-30, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2013

2013

Tayyib

YERİNDE A.

İslam Ansiklopedisi , vol.43, pp.554-557, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Şifa

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) , vol.39, pp.129-131, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

“MÜŞKİLÜ’L-HADİS DİSİPLİNİ BAĞLAMINDA HADİSLERDE GÖRÜLEN ‘EN ÜSTÜN (EFDAL)’ TABİRİNİN SEMANTİK İZAHI”

YERİNDE A.

I. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu: İslam Tarihinde Küresel Değişimler ve İslami/ İnsani Araştırmalar”, Bağdat, Iraq, 20 November 2021

2019

2019

Fuat Sezgin’in Tahkik Usulüne Dair Düşünceler

YERİNDE A.

3.UluslararasıAhmed-i HânîSempozyumu, Turkey, 5 - 06 October 2019, pp.337-353

2019

2019

YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİNDE İHTİSASLAŞMA VE ULUSLARARASILAŞMA VİZYONU EZHER-İ ŞERİF TECRÜBESİ

YERİNDE A., HALİLOĞLU H.

ULUSLARARASIYÜKSEK DİN ÖĞRETİMİSEMPOZYUMU (Akademik ve Sosyal Yönleriyle), Malatya, Turkey, 24 - 25 October 2019, vol.2, pp.269-284

2019

2019

A Linguistic Analysis of the Qur’xxan-ScienceRelationship and History of the Qur’xxan in theContext of Scientific Discoveries

YERİNDE A.

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCESIN NATURAL APPLIED SCIENCESICANAS 2019, Ağrı, TURKEY, June 19-22, 2019, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.860-875

2018

2018

”İbnü’xxl-Cezerî ve Dilciliği”

YERİNDE A., ÖZDEMİR B.

ULUSLARARASI İBNÜ’xxL-CEZERİ SEMPOZYUMU, Turkey, 1 - 04 November 2018

2018

2018

Rekâizü’l-alâkatü’s-silmiyye ve’t-taâvüniyye beyne’xxl-müslimîn ve ğayri’l-müslimîn fî itâri’l-Kur’âni’l-Kerim

YERİNDE A.

2. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU “İslam Düşüncesinde İnsan”, 28 - 30 September 2018

2017

2017

XVI. Asır Müfessirlerinden Cemalüddin Muhammed el-Münşi ve Nezilü’xxt-Tenzil isimli Tefsiri

YERİNDE A.

Türk Tefsir Ekolü Osmanlı Dönemi Uluslararası Sempozyumu, 27 - 28 October 2017, pp.4-6

2017

2017

XVI. Asır Müfessirlerinden Cemalüddin Muhammed el-Münşi ve Nezilü’xxt-Tenzil isimli Tefsiri

YERİNDE A.

Türk Tefsir Ekolü Osmanlı Dönemi Uluslararası Sempozyumu, 27 - 28 October 2017, pp.4-6

2016

2016

Arapça Hazırlık Programlarında Görevli Öğretim Elamanlarının Mesleki Yeterlilikleri

YERİNDE A.

Türkiyede Hazırlık Programlarında Arapça Öğretimi Mevcut Durum ve Geliştirme Yöntemleri, İstanbul, Turkey, 16 - 18 December 2016, pp.230-260

2016

2016

Abdüsselam Yasin in Nebevi yöntem Nazariyesinde Değişimin Temel Prensipleri

YERİNDE A.

İMAM ABDÜSSELAM YASİN’İN NEBEVİ YÖNTEM NAZARİYESİNDE DEĞİŞİM: İÖERİĞİ, SORUNSALLARI VE TEMEL MESELELERİ, konulu II. Uluslararası Sempozyum, İstanbul , İstanbul, Turkey, 16 - 17 January 2016, vol.2, pp.17-42

2015

2015

Dili Arapça Olmayanlara Arapça Öğretiminde Seviye Sisteminin Etkinliği

YERİNDE A.

el-Mu’xxtemerü’xxd-Devli, ta’xxlimü’xxl-Arabiyye li’xxn-nâtıkîn bi gayriha: tatvirü’xxl-menâhic ve menhecü’xxt-tatvir.”, İstanbul, Turkey, 18 - 20 December 2015

2015

2015

Yerinde A., "Tecrubetun Vaidetun fi ta'limi'l-lugati'l-arabiyyeti: Tecrubetu Kulliyeti'l-ilahiyat bi Camiati İstanbul, İstanbul, 23-24 Nisan 2015, ss. 433-451

YERİNDE A.

el-Mu'temerü'd-devliyyi'l-evvel, ta'limü'l-Arabiyye; rüan ve tecarüb,, İstanbul, Turkey, 25 - 26 April 2015, pp.433-451

2015

2015

Tecrube vâide fi ta limi l lugati l Arabiyye Tecrubetü Külliyeti l ilahiyat bi Câmiati İstanbul

YERİNDE A.

el-Mu’xxtemerü’xxd-devliyyi’xxl-evvel, ta’xxlimü’xxl-Arabiyye li’xxn-nâtıkîn bi gayrihâ: rüa ve tecârüb, İstanbul, Turkey, 25 - 26 April 2015, pp.133-145

2011

2011

Ebussuûd Efendi nin İrşâdü l Akli s Selîm ilâ Mezâyâ l Kitâbi l Kerim Adlı Tefsirinin Müellif Nüshası

YERİNDE A.

Osmânlı Toplumunda Kur’ân Kültürü ve Tefsir Çalışmaları-II, İstanbul, Turkey, 19 - 23 September 2011, vol.2, pp.9-57

2000

2000

Kur'an-ı Kerim'e Göre Bilimsel Düşüncenin Temelleri

YERİNDE A.

Pazar Ekonomisi Şartlarında Gençler: Adaptasyon Sorunları ve Dini Eğilimleri, Oş, Kyrgyzstan, 1 - 02 June 2000, pp.5

1999

1999

Türklerin İslam Kültür ve Medeniyetine Katkıları: Hukukta Serahsi Örneği

YERİNDE A.

Türk Halklarının Dünya Medeniyetindeki Yeri ve Rolü Konulu Uluslararası İlmi Konferans, Oş, Kyrgyzstan, 21 - 23 October 1999, pp.51-61

1999

1999

Örnek Bir İnsan Olarak Hz. Peygamber

YERİNDE A.

Oş Kutlu Doğum Haftası İlmi Konferansı, Oş, Kyrgyzstan, 28 April 1999, pp.136-142

1999

1999

Dini Davranışların Başlangıcı: Din Duygusu

YERİNDE A.

Oş Kutlu Doğum Haftası İlmi Konferansı, Oş, Kyrgyzstan, 27 April 1999, pp.153-158

200

200

V (XI) - VI (XII) Yüzyıllarda Mavraünnehir'de İslam Hukuku

YERİNDE A.

Uluslararası İlmi Konferans: Güney Kırkızistan'ın Tarihi, Medeniyeti ve Ekonomik Durumu, Tüştük, Kyrgyzstan, 19 May 0200 - 20 May 2000, pp.62-66

Books & Book Chapters

2022

2022

HZ. PEYGAMBER’İN (S.A.S.) DİLİNDEN EN ÜSTÜN DEĞERLER

YERİNDE A.

in: Temel İslam Kaynaklarında AHLAK VE İNŞÂ, Prof. Dr. Adem YERİNDE Dr. Öğr. Üyesi Yakup EROĞLU Dr. Öğr. Üyesi Saadet ALTAY Arş. Gör. Mübarek ÖLMEZ, Editor, Kitap Dünyası, pp.12-34, 2022

2022

2022

İSTİKLAL MARŞI ÖZELİNDE TÜRK MİLLETİNİ GÜÇLÜ KILAN DİNÎ VE MİLLÎ DEĞERLER

YERİNDE A.

in: Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Üzerine İncelemeler, Adem Yerinde, Mehmet Salih Geçit, Mehmet Salih, Editor, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları, Ağrı, pp.444-495, 2022

2021

2021

DİN VE DİN KAYNAKLI LİTERATÜR: KUR'AN MEAL TEFSİR: Tefsirü'l-Celâleyn

YERİNDE A.

in: Bize Yön Verem Metinler III, Prof. Dr. Ömür Ceylan, Editor, Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir, pp.233-236, 2021

2021

2021

KORANA VİRÜSÜ’NÜN KAYNAĞINA DAİR TEZLER BAĞLAMINDA BİR KUR’AN TABİRİ OLARAK TAYYİB KAVRAMI

YERİNDE A.

in: İSLÂM’DA SAĞLIK VE KORUYUCU HEKİMLİK, Prof. Dr. Adem Yerinde, Editor, Ağrı İbrahim Çeçen ün., Ağrı, pp.15-27, 2021

2021

2021

DİN VE DİN KAYNAKLI LİTERATÜR: KUR'AN MEAL TEFSİR: İrşâdü'l-Akli's-Selîm ilâ Mezâya'l-Kur'âni'l-Kerîm

YERİNDE A.

in: BİZE YÖN VEREN METİNLER, Prof. Dr. Ömür Ceylan, Editor, Kapadokya Üniversitesi yay., Nevşehir, pp.239-243, 2021

2020

2020

Hicri Birinci Asır Dilcileri ve Arap Diline Dair Çalışmaları

YERİNDE A.

in: HİCRİ BİRİNCİ ASIRDA İSLAMİ İLİMLER, Prof. Dr. Hidayet AydarDoç. Dr. Ziyad AlrawashdehAraş. Gör. Elif Gül Gökhan ‐ Araş. Gör. Sultan Ümmügülsüm GündüzlapAraş. Gör. Ülfer Karabulut ‐ Araş. Gör. Ümit EskinAraş. Gör. Yasemin Çelikhası ‐ Öğr. Gör. Khadeejeh Alrawashdeh, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.479-509, 2020

2019

2019

TERCÜMELİ ARAPÇA HİKAYELER 3

YERİNDE A.

AKDEM YAYINLARI, İstanbul, 2019

2019

2019

“Birgivî’xxde Nahiv Tasavvuru Muhteva ve Tasnif Yöntemi Olarak Nahve Dair Eserlerindeki İzdüşümü”

YERİNDE A.

in: BALIKESİRLİ BİR İSLAM ÂLİMİ İMAM BİRGİVÎ, Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit v.dğr., Editor, Balıkesir Büyükşehir Kültür Yayınları, Balıkesir, pp.92-121, 2019

2019

2019

MÂTÜRÎDÎ’NİN MÜŞKİL ÂYETLERİ YORUMU YÖNTEM VE KAYNAKLARI

YERİNDE A., HALİLOĞLU H.

in: İMÂM MÂTÜRÎDÎ VE TE’VÎLÂTÜ’L-KUR’ÂN, Hatice K. Arpaguş-Mehmet Ümit-Bilal Kır, Editor, MARMARA ÜNİVERSİTESİİLÂHİYAT FAKÜLTESİ VAKFIYAYINLARI, İstanbul, pp.339-356, 2019

2019

2019

EBÛ UBEYDE MA‘MER B. MÜSENNÂ VE MECÂZÜ’L-KUR’ĀN’I

YERİNDE A.

in: KUR’xxAN VE YORUMU -İlk Üç Asır-, Halil Rahman Acar, Editor, İlim Dallarının Temellerini Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.281-307, 2019

2018

2018

Yüce Dostla Buluşma

YERİNDE A.

İnkılab Yayınları, 2018

2018

2018

DESPOTİZMİN DOĞASIKÖLELİĞİN İFLASI

YERİNDE A.

İlimyurdu Yayıncılık, 2018

2018

2018

Cemaleddin Mehmet münşi ve Nezilü’xxt-Tenzil İsimli Tefsiri

YERİNDE A.

in: Osmanlı Döneminde Tefsir, Hidayet Aydar ve dğrl., Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.149-171, 2018

2017

2017

Üç Risale

YERİNDE A.

Neva Yayınları, İstanbul, 2017

2017

2017

Veda Haccı

YERİNDE A.

İbkılab Yayınları, İstanbul, 2017

2017

2017

Tercümeli Arapça Hikayeler II

YERİNDE A.

Akdem Yayınları, İstanbul, 2017

2017

2017

İslam Medeniyetinde Bahçe Sanatı

YERİNDE A., GELENLİ DOLANBAY E.

İnkılab Yayınları, İstanbul, 2017

2016

2016

Tercümeli Arapça Hikayeler I

YERİNDE A.

Akdem Yayınları, İstanbul, 2016

2016

2016

Tebük Savaşı

YERİNDE A.

Inkilab Yayınları, İstanbul, 2016

2016

2016

Heyetler Yılı

YERİNDE A.

Inkilab Yayınları, İstanbul, 2016

2015

2015

Mekke'nin Fethi

YERİNDE A.

İnkilab Basım Yayım, İstanbul, 2015

2015

2015

Hudeybiye Barışı", Çeviri, İSTANBUL, 2015 20

YERİNDE A.

İnkılab Basım Yayım, İstanbul, 2015

2015

2015

Hudeybiye Barışı

YERİNDE A.

İnkılab basım yayım, İstanbul, 2015

2015

2015

Mezmeü’xxz-Zevâid

YERİNDE A.

Ocak Yayıncılık, 2015

2014

2014

Abdülhamid Cûde es-Sehhâr, Okçular Tepesi: Uhud

YERİNDE A.

İnkılâb Basım Yayım, İstanbul, 2014

2013

2013

Abdülhamid Cûde es-Sehhâr, İnancın Zaferi: Bedir

YERİNDE A.

İnkılab Basım Yayım, İstanbul, 2013

2013

2013

Abdülhamid Cûde es-Sehhâr, Özgürlüğe Yolculuk: Hicret

YERİNDE A.

İnkılâb Basım Yayım, İstanbul, 2013

2012

2012

Abdülhamid cûde es-Sehhar, Hüzün Yılı

YERİNDE A.

İnkılab Basım Yayım, İstanbul, 2012

2012

2012

Hicaz Yolculuğu: Hâc Hatıraları

YERİNDE A.

Inkilab Yayınları, İstanbul, 2012

2012

2012

Abdülhamid Cûde es-Sehhar, Hatice'nin Goncası

YERİNDE A.

İnkılab Basım Yayım, İstanbul, 2012

2012

2012

Sünnetullah Allah ın Evrensel Yasası

YERİNDE A.

İnkılap Yayınları, İstanbul, 2012

2011

2011

Abdülhamid Cûde es-Sahhar, Ferakliti Beklerken

YERİNDE A.

İnkilab Basım Yayım, İstanbul, 2011

2011

2011

Abdülhamid Cûde es-Sehhâr, O Bir Yetimdi

YERİNDE A.

İnlkılâb Basım Yayım, İstanbul, 2011

2011

2011

Abdülhamid Cûde es-Sehhâr, Rahmetin Gelişi

YERİNDE A.

İnkılab Basım Yayım, İstanbul, 2011

2011

2011

Betul Ahmed Cündiyye, Medeniyet Olgusu

YERİNDE A.

Mana Yayınları, İstanbul, 2011

2011

2011

M. Selim Avva, İslam Devletinde Yönetim Şekli

YERİNDE A.

Mana Yayınları, İstanbul, 2011

2010

2010

İmadüddin Halil, İslam Medeniyetine Giriş

YERİNDE A.

Mana Yayınları, İstanbul, 2010

2007

2007

Nureddin el-Heysemî, Mecmeuz-Zevâid, 1. cilt

YERİNDE A.

Ocak Yayıncılık, İstanbul, 2007

2006

2006

İbn Carut, El-Münteka

YERİNDE A.

İz Yayıncılık, İstanbul, 2006

1997

1997

91-213 arası

YERİNDE A.

in: İslami Düşüncenin İhyası, Sefer Turan, Editor, Ekin Yayınları, İstanbul, pp.91-213, 1997

Episodes in the Encyclopedia

2020

2020

TDV İslam Ansiklopedisi "Muhammed Şu'le" md.

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.574-575, 2020

2020

2020

TDV İslam Ansiklopedisi "Mirgani" md.

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.152-154, 2020

2013

2013

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.8-9, 2013

2013

2013

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.305-306, 2013

2012

2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.413-414, 2012

2011

2011

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.196-197, 2011

2011

2011

TDV İslam Ansiklopedisi "Tayyib" md.

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.196-197, 2011

2010

2010

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.129-131, 2010

2010

2010

TDV İslam Ansiklopedisi "Şifa" md.

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2010

2006

2006

İslam Ansiklopedisi (DİA)

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.164-167, 2006

2006

2006

TDV İslam Ansiklopedisi "Münşi" md.

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.22-23, 2006

2006

2006

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.164-167, 2006

2005

2005

İslam Ansiklopedisi (DİA)

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.152-154, 2005

2002

2002

TÜRKLER

YERİNDE A.

Yeni Türkiye Yayınları, pp.361-394, 2002

2000

2000

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.225-227, 2000

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2014 - 2014

2014 - 2014

5. Uluslararası Arapça Yarışmaları Türkiye Finali / Eskişehir

Member

Scientific Refereeing

May 2014

May 2014

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2014

January 2014

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

01 December 2014 - 01 December 2014

01 December 2014 - 01 December 2014

Mihveriyyetü'r-rifk fi fikri'l-imami'l-müceddid Abdüsselam Yasin

Attendee

Frankfurt-Germany

01 June 2014 - 01 June 2014

01 June 2014 - 01 June 2014

Din Öğretiminde Kalite, Yüksek Din Öğretimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

Attendee

Konya-Turkey

01 December 2012 - 01 December 2012

01 December 2012 - 01 December 2012

Uluslararası Tahkik Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

İki Dünyanın Buluştuğu Noktada Doğu-Batı Düşünce Günleri

Attendee

İstanbul-Turkey

Scholarships

1994 - Continues

1994 - Continues

Yurtdışı Yabancı Dili Geliştirme ve Araştırma

Foundation

1991 - Continues

1991 - Continues

Yüksek Lisans ve Doktora

Foundation