Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şehircilik Sorunlarının Ağırlaşmasında Hukukun Rolü Hakkında Düşünceler

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), ss.295-303, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Elektronik Haberleşme Kanunu Taslağında Yer Alan Evrensel Hizmet Kavramı

Kamu Hukuku Arşivi, cilt.4, ss.171-174, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdari Para Cezalarına Karşı İş Kanununun Düzenlediği Yargısal Yol

Mess Mercek, ss.61-66, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Kamu Hizmetlerinin Gelişimi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.56, ss.97-107, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Demokrasi Kavramının İdare Hukukunda 'Olması Gerekli' Etkileri Üzerine Düşünceler

Yeni Türkiye, ss.371-373, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Haklarının Hayata Geçirilmesi Açısından Çevreye İlişkin Düzenlemelerin Önemi

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, ss.51-56, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Borcunu Ödemeyen Devlete Karşı Ne Yapılabilir?

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, ss.22-29, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

(Çeviri) Fransa’da Yerinden Yönetim (adem-i merkeziyet) Genel Görünümü ve Bilançosu

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, cilt.12, ss.221-231, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuğun Korunması İlkesi

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, ss.263-267, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kamu Mallarına İlişkin Sorunlara Uyuşmazlık Mahkemesinin Yaklaşımı

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, cilt.11, ss.19-23, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

(Çeviri) 1789 Beyannamesinin Güncelleştirilmiş Anlamı

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, cilt.10, ss.125-142, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kamu Hizmeti Kavramı

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, cilt.9, ss.147-160, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

(Çeviri) Japon İmparatorluk Teşkilatı

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, cilt.7, ss.103-120, 1986 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Babanzâde Mustafa Zihni Paşa ve "Tevsi–i Mezuniyet Yahud Kitab–ı İdaremizden Bir Sahife" Adlı Eseri

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, cilt.6, ss.109-128, 1985 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bireysel Başvuru Kararlarının Türk İdari Yargı Sistemine Etkisi

Anayasa Mahkemesi'nin 56. Kuruluş Yıldönümünde "Bireysel Başvurunun 5. Yılının Değerlendirilmesi Sempozyumu", Ankara, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2018, ss.105-120

Güncellenmesi Gereken Bir Misyon: Danıştay’ın İdari Görevleri

150. Yıl Danıştay ve İdari Yargı Günü Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 - 11 May 2018, ss.61-76

Ülkemizdeki Kanuni Düzenlemeleri Sonrasında İstinaf Kanunyolu Hakkında Yeniden ve Farklı Düşünmek

Danıştay ve İdari Yargı Günü 148. Yıl Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 May 2016, ss.19-28

Danıştay'ın Yargılama Dışındaki İşlevlerinin Gerekliliği Sorunu

Danıştay ve İdari Yargı Günü 146. Yıl Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 May 2014, ss.49-62

Anayasa'da İdare Hukukuna İlişkin İlkeler

Anayasa Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 04 February 2012, ss.397-403

İdari Yargıda Dava Açma Süreleri ile İlgili Sorunlar

İdari Yargı Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar, Konya, Türkiye, 06 July 2011, ss.15-28

Çalıştayın Amacı ve Konunun Genel Takdimi

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 15 January 2011, ss.23-27

Yerel Yönetim Mevzuatının Sosyal Hizmetlerin Yerelleştirilmesi Bakımından Değerlendirilmesi

Sosyal Hizmetlerin Yerel Yönetimlere Devrine İlişkin Yasa Tasarısı ve Bilimsel Eleştiriler, İstanbul, Türkiye, 08 May 2006, ss.22-31

Tıp Hukuku Açısından Hasta ve Hekim Hakları

21. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 June 2006, ss.16-19

İdare ve Ceza Hukuku Açısından Bilgi Edinme Hakkı

Bilgi Edinme Hakkı, İstanbul, Türkiye, 05 Mayıs 2004, ss.100-109

Gazhane Projesinin Hukuki Çerçevesine İlişkin İhtimaller Hakkında İlk Düşünceler

Hasanpaşa Gazhanesi Kültür ve Sanat Merkezi Alternatif Stratejik Yönetim Merkezi Alternatif Stratejik Yönetim Projesi, İstanbul, Türkiye, 06 Mart 2002, ss.33-43

Yerel Yönetim (Türk Kamu Personel Rejiminde Yeni Yaklaşımlar)

Türkiye’de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Şubat 2003, ss.93-102

Türk İdare Hukukunda Gerçekleşen Köklü Değişimler

Danıştay ve İdari Yargı Günü 134. Yıl, Ankara, Türkiye, 10 - 11 May 2002, ss.113-137

Refléxions sur le Changement du Rôle de la Juridiction Constitutionelle Face à la Construction du Droit Constitutionnel Européen

The Constitutional Revision in Today's Europe (La Revision Constitutionnelle Dans L'Europe d'Aujourd'hui), Atina, Yunanistan, 7 - 09 December 2001, ss.567-577

Kamu Hizmeti Kavramının Dönüştürücü Etkisi Bakımından Tahkim Geleceği

Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden Yeni Anayasa Değişikliği Sonrasında Tahkim ve Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri, Ankara, Türkiye, 22 Ocak 2000, ss.140-154

Fransa’da İdari Yargının Etkinliği Sağlama Arayışları

İdari Yargının Yeniden Yapılandırılması ve Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usulü, Ankara, Türkiye, 11 - 12 May 2001, ss.23-39

İdare Hukuku Açısından Depremin Hukuksal Sonuçları Toplantısı

Deprem ve Hukuk, İstanbul, Türkiye, 20 Aralık 1999, ss.190-196

Çocuklara Yönelik İdari Faaliyetlere Hâkim Olması Gereken İlkeler

1. İstanbul Çocuk Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2000, ss.429-436

Şehirciliğin Çocuk Merkezli Hukuki Boyutu Hakkında Düşünceler”

1. İstanbul Çocuk Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2000, ss.195-196

Conseil d’Etat’nın Kamu Yararı Kavramına Yaklaşımı

2000 Yılında İdari Yargı Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 12 May 2000, ss.23-33

L’évolution des services publics en Turquie

Léon Duguit et le service public aujourd’hui, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 1998, ss.213-224

Kitap & Kitap Bölümleri

Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in Anısına Armağan

'İdare İlimleri' ve Ali Fuad Başgil, Kendigelen A., Yüksel S., Editör, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.81-96, 2019

Mélanges en l'honneur de Bernard Pacteau

Des motifs courts voire absents de décisions longues observations sur les motifs des décisions du Danıştay (Conseil d’Etat Turc), Olivier Dubos, Editör, Mare & Martin, Paris, ss.335-349, 2018

Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın Anısına Armağan

İdareler Arası Mal Devri – 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Maddesine İlişkin Düşünceler, Nami Barlas,Abuzer Kendigelen,Suat Sarı, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.353-364, 2000

Türkiye Cumhuriyetinin 75. Yılında Bilim: Bilanço 1923–1998 Ulusal Toplantısı I. Kitap

Türkiye Cumhuriyetinin 75. Yılında Hukuk Bilimi, TÜBA, Editör, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, ss.289-326, 1999

Günışığında Yönetim

Kamu Malları, Özay İ. , Editör, Alfa Yayınları, İstanbul, ss.655-721, 1996