Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Services for Baby Users in Public Libraries

Bilgi ve Belge Araştırmaları, no.13, pp.55-80, 2020 (National Refreed University Journal)

Osmanlı döneminden kalan İstanbul vakıflarına ait son tahrir defteri

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.I, pp.391-398, 2011 (Other Refereed National Journals)

Cenâbî Mustafa Efendi: Hayatı, Eseri ve Tarih Görüşü

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.2, pp.259-289, 2010 (Other Refereed National Journals)

Bilgiye Yaklaşım ya da Nitelikli Bilgi

Yüce Devlet Dergisi, vol.1, no.1, pp.5, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Kara Murad Paşa’nın Bilinmeyen Vakfiyesi

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.24, pp.87-97, 2004 (National Refreed University Journal)

Arşiv Bilinci Üzerine

Arşiv Dünyası, no.2, pp.6, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kapitülasyonlar Hakkında Unutulmuş Bir Eser : Fraşerli Mehdî, İmtiyâzât-ı Ecnebiyyenin Tatbîkât-ı Hâzırası

Diyanet İlmî Dergi Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı, vol.35, no.1, pp.97-116, 1999 (Other Refereed National Journals)

Şûrâ-yı Devlet Teşkilatı ve Tarihi Gelişimi

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), no.9, pp.111-148, 1998 (National Refreed University Journal)

Osmanlılarda Bitkisel Boya Sanayii ve Boyahaneler Üzerine

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.18, pp.89-104, 1998 (National Refreed University Journal)

Tezâkir Çevresinde Cevdet Paşa’nın Türk Dili Hakkındaki Görüşleri

Türk Dünyası Tarih Dergisi, no.127, pp.49-54, 1997 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı İlim-İrfan ve Sanat Hayatında Tokatlı Şahsiyetler (1)

Tokat Kültür Araştırma Dergisi, vol.5, pp.16-17, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı Devleti'nde Kavaslar ve Kavas Teşkilatı

İlmî Araştırmalar, no.4, pp.67-88, 1997 (Other Refereed National Journals)

Şûrâ-yı Devlet Teşkilatı ve Tarihi Gelişimi Üzerine Bazı Tespitler

İlmî Araştırmalar, no.5, pp.107-139, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

International Symposium on Turkish Press History

Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 19 - 21 October 2016, vol.1, pp.303-319

1009/1600 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’ne Göre Nefs-i İstanbul’da Bulunan Mahalleler ve Özelliklerine Dair Gözlemler

Osmanlı İstanbulu I: I. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 May - 01 June 2013, pp.283-310

Some Documents and Evaluation about the Public Library of Damascus

Bilad Al Sham during the Ottoman Era International Congress, Damascus, Syria, 26 September - 30 May 2005, pp.51

İlkâ’u’d-dav’ ‘alâ ba‘di’l-vesâ’iki’l-Osmaniyye el-hâssa bi’l-mektebeti’l-‘âmme fi Dımaşk

el-Mu’temer ed-Devlî havle Bilâd el-Sham fi’l-ahdi’l- Osmani Bernamecü Fi’liyyat el-Mu’temer ve Mülahhasatü’l-buhûs, Şam, Syria, 26 September - 30 May 2005, pp.45

Advâ’ ‘alâ ba‘di’l-vesâ’iki’l-Osmaniyye el-hâssabi’l-mektebeti’l-‘âmme fi Dımaşk

International Symposium on Bilad al-Sham During the Ottoman Era, Dimashq, Syria, 26 - 30 September 2005, pp.173-183

Some Archaeological Records in Council of State Registers

The First International Congress on Islamic Archaeology, İstanbul, Turkey, 8 - 10 April 2005, pp.39

Contribution to the Archaelogical Science: Mezarology, ‘Understanding of Tombs and Graves According to Islamic Archaelogy’

The First International Congress on Islamic Archaeology, İstanbul, Turkey, 8 - 10 April 2005, pp.38

Slave Trade in Ottoman Court Records and Document Forms Prepared on Slavery Applications / Şeriye Sicillerinde Köle Ticareti ve Kölelik Muâmelâtı Çerçevesinde Düzenlenen Belge Türleri

The Panel Discussion on Muslim-Christian Rivalry in the Mediterranean and the Pirates and Slaves /Akdeniz’de Müslüman-Hıristiyan Rekabeti ve Esirler, Korsanlar Paneli, İstanbul, Turkey, 18 September 2004

Mehmed Mehdi Bey of Frasher and His Work

Second International Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans, Tiran, Albania, 4 - 07 December 2003, pp.12

Fraşerli Mehmed Mehdi Bey ve Eseri

Balkanlar’da İslâm Medeniyeti II. Milletlerarası Sempozyumu, Tirane, Albania, 4 - 07 December 2003, pp.503-512

Kâhya ve Kethüdâ Terimleri Üzerine

Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, İstanbul, Turkey, 9 - 10 May 2002, pp.181-199

Osmanlı Tarih Yazıcılığında Kaynak Kullanımı Meseleleri Üzerine : Cenabi Tarihi Örneği

XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 08 October 1999, pp.50-51

Atatürk ve Tarih İlmi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kültürel Etkinlikler 1994-95, Tokat, Turkey, 10 November 1995, pp.1-3

Cenâbî Tarihi'nde Dânişmendliler ve Bazı Mülahazalar

Melik Ahmet Danişmend Gazi ve Danişmendnâme Sempozyumu, Tokat, Turkey, 10 - 11 June 1995, pp.18-28

Books & Book Chapters

Osmanlı Devleti’nde Yasakçılar – The Yasakcis in the Ottoman State

in: Osmanlı’nın İzinde Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı cilt I, F.Emecen,İ. Keskin,A.Ahmetbeyoğlu, Editor, Timaş Yayınları, İstanbul, pp.359-404, 2013

İstanbul Bilgi Hazineleri Medreseler ve Kütüphaneler

in: 2010 Vakıf Medeniyeti İstanbul, Adem Şahin-Mehmet Kurtoğlu, Editor, T.C.Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.49-65, 2011

Yat, Yatak, Yatgak, Sak, Sakçı ve Savul, Savur Tabirleri Üzerine

in: Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı, G.Sarıyıldız-N.Ciçek-İ.Keskin-S.Pamuk, Editor, Etkin Kitaplar, İstanbul, pp.47-56, 2011

Mustafa Kânî Bey Okçuluk Kitabı : Telhîs-i Resâ’ilât-ı Rumât (Asıl metin ve günümüz Türkçesi ile)

İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, Nr. 109, Tarihi Okçuluk Enstitüsü, İstanbul, 2010

Kâtip Çelebi ve Fezleketü’t-Tevârîh Adlı Tarih Kitabı Hakkında Bazı Görüşler

in: Doğumunun 400. Yıl Dönümünde Kâtip Çelebi, Bekir Karlığa, Mustafa Kaçar, Editor, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.214-249, 2009

Yasa, Yasak, Yasaknâme Tabirleri

in: Adâlet Kitabı, Bülent Arı-Selim Aslantaş, Editor, T.C. Adalet Bakanlığı, Ankara, pp.41-53, 2007

Mahmîlik ve Mahmîler Hakkında Fraşerli Mehdî’nin Değerlendirmeleri

in: Prof. Dr.Mübahat S. Kütükoğlu’na Armağan, Zeynep Tarım Ertuğ, Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.285-307, 2006

MustafaCenabi

in: Historians of the Ottoman Empire / Osmanlı Tarihçileri, Cemal Kafadar, Hakan Karateke, Cornell Fleischer, Editor, Harvard University, Boston, pp.1-8, 2005

Türk Kültür Tarihi Çerçevesinde Yasa, Yasak ve Yatgak Tabirleri Üzerine

in: Türkler 2, Hasan Celal Güzel-Kemal Çiçek-Salim Koca, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.929-937, 2002

Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920)

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Ankara, 1995

Armenians in Ottoman Documents (1915-1920)

Prime Ministry General Directorate Of The State Archives Directorate Of Ottoman Archives, Ankara, 1995

Episodes in the Encyclopedia

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Diyanet Vakfı, pp.10-11, 2013

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Diyanet Vakfı, pp.11-13, 2006

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Diyanet Vakfı, pp.332-334, 2002

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Diyanet Vakfı, pp.66-68, 2002

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Diyanet Vakfı, pp.352-353, 1993