Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Halk Kütüphanelerinde Bebek Kullanıcılara Yönelik Hizmetler

Bilgi ve Belge Araştırmaları, ss.55-80, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı döneminden kalan İstanbul vakıflarına ait son tahrir defteri

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.I, ss.391-398, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cenâbî Mustafa Efendi: Hayatı, Eseri ve Tarih Görüşü

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.2, ss.259-289, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgiye Yaklaşım ya da Nitelikli Bilgi

Yüce Devlet Dergisi, cilt.1, ss.5, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Kara Murad Paşa’nın Bilinmeyen Vakfiyesi

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, ss.87-97, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Arşiv Bilinci Üzerine

Arşiv Dünyası, ss.6, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kapitülasyonlar Hakkında Unutulmuş Bir Eser : Fraşerli Mehdî, İmtiyâzât-ı Ecnebiyyenin Tatbîkât-ı Hâzırası

Diyanet İlmî Dergi Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı, cilt.35, ss.97-116, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şûrâ-yı Devlet Teşkilatı ve Tarihi Gelişimi

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), ss.111-148, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlılarda Bitkisel Boya Sanayii ve Boyahaneler Üzerine

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, ss.89-104, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tezâkir Çevresinde Cevdet Paşa’nın Türk Dili Hakkındaki Görüşleri

Türk Dünyası Tarih Dergisi, ss.49-54, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı İlim-İrfan ve Sanat Hayatında Tokatlı Şahsiyetler (1)

Tokat Kültür Araştırma Dergisi, cilt.5, ss.16-17, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı Devleti'nde Kavaslar ve Kavas Teşkilatı

İlmî Araştırmalar, ss.67-88, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şûrâ-yı Devlet Teşkilatı ve Tarihi Gelişimi Üzerine Bazı Tespitler

İlmî Araştırmalar, ss.107-139, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

1009/1600 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’ne Göre Nefs-i İstanbul’da Bulunan Mahalleler ve Özelliklerine Dair Gözlemler

Osmanlı İstanbulu I: I. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.283-310

Some Documents and Evaluation about the Public Library of Damascus

Bilad Al Sham during the Ottoman Era International Congress, Damascus, Suriye, 26 September - 30 May 2005, ss.51

İlkâ’u’d-dav’ ‘alâ ba‘di’l-vesâ’iki’l-Osmaniyye el-hâssa bi’l-mektebeti’l-‘âmme fi Dımaşk

el-Mu’temer ed-Devlî havle Bilâd el-Sham fi’l-ahdi’l- Osmani Bernamecü Fi’liyyat el-Mu’temer ve Mülahhasatü’l-buhûs, Şam, Suriye, 26 September - 30 May 2005, ss.45

Advâ’ ‘alâ ba‘di’l-vesâ’iki’l-Osmaniyye el-hâssabi’l-mektebeti’l-‘âmme fi Dımaşk

International Symposium on Bilad al-Sham During the Ottoman Era, Dimashq, Suriye, 26 - 30 Eylül 2005, ss.173-183

Some Archaeological Records in Council of State Registers

The First International Congress on Islamic Archaeology, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 April 2005, ss.39

Contribution to the Archaelogical Science: Mezarology, ‘Understanding of Tombs and Graves According to Islamic Archaelogy’

The First International Congress on Islamic Archaeology, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 April 2005, ss.38

Slave Trade in Ottoman Court Records and Document Forms Prepared on Slavery Applications / Şeriye Sicillerinde Köle Ticareti ve Kölelik Muâmelâtı Çerçevesinde Düzenlenen Belge Türleri

The Panel Discussion on Muslim-Christian Rivalry in the Mediterranean and the Pirates and Slaves /Akdeniz’de Müslüman-Hıristiyan Rekabeti ve Esirler, Korsanlar Paneli, İstanbul, Türkiye, 18 September 2004

Mehmed Mehdi Bey of Frasher and His Work

Second International Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans, Tiran, Arnavutluk, 4 - 07 December 2003, ss.12

Fraşerli Mehmed Mehdi Bey ve Eseri

Balkanlar’da İslâm Medeniyeti II. Milletlerarası Sempozyumu, Tirane, Arnavutluk, 4 - 07 Aralık 2003, ss.503-512

Kâhya ve Kethüdâ Terimleri Üzerine

Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2002, ss.181-199

Osmanlı Tarih Yazıcılığında Kaynak Kullanımı Meseleleri Üzerine : Cenabi Tarihi Örneği

XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 08 October 1999, ss.50-51

Atatürk ve Tarih İlmi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kültürel Etkinlikler 1994-95, Tokat, Türkiye, 10 Kasım 1995, ss.1-3

Cenâbî Tarihi'nde Dânişmendliler ve Bazı Mülahazalar

Melik Ahmet Danişmend Gazi ve Danişmendnâme Sempozyumu, Tokat, Türkiye, 10 - 11 Haziran 1995, ss.18-28

Kitap & Kitap Bölümleri

Osmanlı Devleti’nde Yasakçılar – The Yasakcis in the Ottoman State

Osmanlı’nın İzinde Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı cilt I, F.Emecen,İ. Keskin,A.Ahmetbeyoğlu, Editör, Timaş Yayınları, İstanbul, ss.359-404, 2013

2010 Vakıf Medeniyeti İstanbul

İstanbul Bilgi Hazineleri Medreseler ve Kütüphaneler, Adem Şahin-Mehmet Kurtoğlu, Editör, T.C.Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.49-65, 2011

Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı

Yat, Yatak, Yatgak, Sak, Sakçı ve Savul, Savur Tabirleri Üzerine, G.Sarıyıldız-N.Ciçek-İ.Keskin-S.Pamuk, Editör, Etkin Kitaplar, İstanbul, ss.47-56, 2011

Mustafa Kânî Bey Okçuluk Kitabı : Telhîs-i Resâ’ilât-ı Rumât (Asıl metin ve günümüz Türkçesi ile)

İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, Nr. 109, Tarihi Okçuluk Enstitüsü, İstanbul, 2010

Doğumunun 400. Yıl Dönümünde Kâtip Çelebi

Kâtip Çelebi ve Fezleketü’t-Tevârîh Adlı Tarih Kitabı Hakkında Bazı Görüşler, Bekir Karlığa, Mustafa Kaçar, Editör, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara, ss.214-249, 2009

Adâlet Kitabı

Yasa, Yasak, Yasaknâme Tabirleri , Bülent Arı-Selim Aslantaş, Editör, T.C. Adalet Bakanlığı, Ankara, ss.41-53, 2007

Prof. Dr.Mübahat S. Kütükoğlu’na Armağan

Mahmîlik ve Mahmîler Hakkında Fraşerli Mehdî’nin Değerlendirmeleri, Zeynep Tarım Ertuğ, Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.285-307, 2006

Historians of the Ottoman Empire / Osmanlı Tarihçileri

MustafaCenabi, Cemal Kafadar, Hakan Karateke, Cornell Fleischer, Editör, Harvard University, Boston, ss.1-8, 2005

Türkler 2

Türk Kültür Tarihi Çerçevesinde Yasa, Yasak ve Yatgak Tabirleri Üzerine, Hasan Celal Güzel-Kemal Çiçek-Salim Koca, Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.929-937, 2002

Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920)

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Ankara, 1995

Armenians in Ottoman Documents (1915-1920)

Prime Ministry General Directorate Of The State Archives Directorate Of Ottoman Archives, Ankara, 1995

Ansiklopedide Bölümler

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Diyanet Vakfı, ss.10-11, 2013

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Diyanet Vakfı, ss.11-13, 2006

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Diyanet Vakfı, ss.332-334, 2002

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Diyanet Vakfı, ss.66-68, 2002

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Diyanet Vakfı, ss.352-353, 1993