Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Devlet Adamlarının II. Meşrutiyete Bakışları Üzerine

Türk Yurdu, vol.28, no.251, pp.44-50, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Aksiyon ve Arayış Adamı Enver Paşa

Türk Yurdu, vol.16, no.110, pp.8-10, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı'dan Cumhuriyete Sorunlar ve Çözüm Yolları Hakkında Mütevazi Tespitler: Mehmed Âkif ve Mustafa Kemal.

Kabulünün 100. Yılında İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif, İstanbul, Turkey, 18 - 22 October 2021

Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişi Olarak Görevlendirilmesi ve Sonrası Üzerine Değerlendirmeler

İstiklal Yolunda Milli Mücadelenin 100. Yılı, İstanbul, Turkey, 27 November 2019, vol.1, pp.8-17

II. Abdülhamid’in Hilafet Anlayışı

Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri, İstanbul, Turkey, pp.93

“The Minority Policy of Ottoman Empire”, Korean Association of Middle East Studies Hanyang University, Korea,

The Middle East – Korea: For More Concrete Mutual Understanding Based on Sustainable Cultural Cooperation,, South Korea, pp.1

Atatürk’ün Halkçılık ve Demokrasi Anlayışı

Cumhuriyet Dönemi Demokratikleşme Faaliyetleri, Ankara, Turkey, pp.43

Atatürk Düşüncesinde Ekip Ruhunun Önemi

Türk Tarihinde Lider ve Liderlik Anlayışı, İstanbul, Turkey, pp.99

Atatürk’ün Samsun’daki Faaliyetleri

19 Mayıs ve Milli Mücadele’de Samsun Sempozyumu, Samsun, Turkey, pp.39

İkinci Abdülhamid’in İslam Birliği Siyaseti ve Eğitime Etkileri

II. Abdülhamid ve Dönemi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, pp.27

II. Meşrutiyet Döneminde Doğu Anadolu Bölgesinin Sosyal Durumu Üzerine Bazı Notlar

Bilimin Işığında Ermeni Meselesi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, pp.86

Atatürk Döneminde İktidar-Ordu İlişkileri

Eskiçağ’dan Modern Çağ’a ORDULAR, İstanbul, Turkey, pp.537

I. Dünya Savaşı Öncesi ve Sırasında Osmanlı Devleti

Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti, İstanbul, Turkey, pp.13

İstiklal Harbi’xxnin Sonunda Yazılan Subay Hatıraları Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Birinci Dünya Savaşı2nın yüzüncü Yılında Savaş ve Toplum Eve Dönem Asker, 12 - 14 September 2018

93 Harbi’xxnin (1877-1878 Osmanlı-Rus) Osmanlı Devleti İçin Önemi Üzerine Düşünceler

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) Vatan Neresi?, 1 - 02 November 2018

Atatürk’xxün türk Dünyası Meselelerine Bakışı

TESAM III. Uluslararası sosyal Bilimler Kongresi ”Türkiye-Türk Dünyası İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını, 11 - 12 October 2018

Atatütrk’xxün Türk ÇiftçisininTopraklandırılmasına Bakışı

VI. Uluslararası Atatürk Kongresi, 12 - 16 November 2007

Yıldız’xxdan Dünyaya Bakış: II.Abdülhamid’xxin Dış Politikası

Bir Paşa, Bir Sultan Sultan II.Abdülhamid ve Gazi Osman Paşa, 28 - 29 April 2016, pp.105-122

The Importance of the Ottoman Archive Sources About East Asia

2017 International Conference on Korean Studies in the Middle East, Ansan, South Korea, 20 - 21 May 2017

II. Abdülhamid ve Siyaseti: Türkiye Nasıl Kurtulur?

Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu, 20 - 21 February 2014, vol.1

Türkiye'de Cumhuriyet Tarihi Öğretimi Üzerine Düşünceler

Avrasya'da Türk dili ve Tarihi Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 17 May 2013, pp.290-296

Milli Mücadelede Mehmet Akif ve Akif’xxin Ankara Günleri

Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 10 December 2010

The Minority Policy of Ottoman Empire

The Middle East – Korea: For More Concrete Mutual Understanding Based on Sustainable Cultural Cooperation, Kore, North Korea, 5 - 06 December 2008, pp.1-6

Osmanlı Devletinin Arnavutlara Yönelik Politikalarında Birinci ve İkinci Meşrutiyet dönemlerinin Karşılaştırılması

Arnavutlar Arasında İslamın Altı Asrı Uluslararası Sempozyumu, Priştine, Kosovo, 16 September 2006, pp.44-56

II.Meşrutiyet Devri Osmanlı Arnavutluk İlişkilerine Bir Bakış

Second International Symposium on Islam in the Balkans, Tirane, Albania, 04 December 2003, pp.34-46

Atatürk Halkçılığında Önemli Bir Özellik: Halkın Bütün İmkân Ve Kabiliyetini Seferber Etmek

80. Yılında Atatürk’ün Halkçılık Programı- Halkçılık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2003, pp.12-19

II. Meşrutiyetten Tehcire Osmanlı Devletinin Ermeni Politikaları

Türkiye Ermeni Araştırmaları Kongresi,, Ankara, Turkey, 20 - 21 April 2002, pp.553-566

Ermeni Komiteleri, Propagandaları ve Osmanlı Devletinin Aldığı Tedbirler

Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2001, pp.197-207

Atatürk’ün Halkçılık Anlayışı ve 21. Asır İçin Anlamı

Atatürk 4. Uluslararası Kongresi, Astana, Kazakhstan, 25 - 29 October 1999, pp.393-408

Rusya’nın Müslümanlara Yönelik Politikaları Üzerine Bir Özeleştiri (1883)

Kafkaslar’da İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 9 - 12 December 1998, pp.217-228

Türkiye’de Demokrasi Tecrübesi, Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Çok Partili Döneme Geçiş

Uluslararası İslam ve Demokrasi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 29 November 1998, pp.317-357

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Temel Kaynaklarından Biri Olarak Nutuk

Tarih Boyunca Türk Tarihinin Kaynakları Semineri, İstanbul, Turkey, 6 - 07 June 1997, pp.1-14

Türk Basınında Balkan Paktı Değerlendirmeleri

Tarih Boyunca Balkanlardan Kafkaslara Türk Dünyası Semineri, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 1995, pp.63-69

II. Abdülhamid'in İslam Birliği Siyaseti ve Eğitime Etkileri

II. Abülhamid ve Dönemi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, Turkey, 13 April 1992

Books & Book Chapters

Mondros Mütarekesi'nden Son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ına: Devlet, Millet ve Ordusu

in: Bir Asrı Geçen Birikimle Misak-ı Millî'ye Yeniden Bakmak, Haluk Alkan, Editor, TBMM Basımevi, Ankara, pp.9-29, 2021

Atatürk Düşüncesinde Milli Egemenlik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi

in: Türk Tarihinde Meclis, Abdülkadir Donuk,Ahmet Yaşar, Editor, Beykent Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.183-196, 2021

Milli Mücadelenin Başlangıç Tarihi Hakkında Bazı Mülahazalar

in: 1918-1919 Mütarekeden Milli Mücadeleye, Fatih Mehmet Sancaktar,Abdurrahman Bozkurt,Ramazan Erhan Güllü, Editor, İstanbul Türk Ocağı Yayınları, İstanbul, pp.15-29, 2020

Türkiye'de Parlamenter Sisteme Geçilmesi ve Demokratik Düşüncenin Gelişimi

in: 95.Yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Hayat (1918-1938), Mustafa Turan, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, İstanbul, pp.165-194, 2020

Atatürk'ün Liderlik Anlayışı ve Özellikleri

in: Türk Tarihinde Liderler, Okan Yeşilot,Bihter Gürışık Köksal, Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.471-488, 2019

Sultan II. Abdülhamid ve Sağlık

in: Fotoğraflarla Sultan II.Abdülhamid Dönemi Sağlık Müesseseleri, Cezmi Eraslan, Editor, Üsküdar Belediyesi Yayınları, İstanbul, pp.13-25, 2018

Sultan II.Abdülhamid'in Ortadoğu Politikası Üzerine Bazı Tespitler

in: Fotoğraflarla II.Abdülhamid Döneminde Kudüs İnanç-Mekan-İnsan, Cezmi Eraslan, Editor, Üsküdar Belediyesi Yayınları, İstanbul, pp.13-29, 2017

İttihat ve Terakki'nin Ermeni Komitaları ile İşbirliği Üzerine Bazı Tespitler

in: 1915'e Hapsedilen Tarih Ermeni Meselesi, Ferudun Ata, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.63-74, 2017

Sultan II.Abdülhamid Devrinde Eğitim

in: Objektiften Yansıyanlarla Sultan II. Abdülhamid Döneminde Eğitim, Cezmi Eraslan, Editor, Üsküdar Belediyesi , İstanbul, pp.11-23, 2017

II.Abdülhamid'in Çanakkale Zaferindeki Yeri

in: Çanakkale Çocuklar-Analar-Babalar, Coşkun Yılmaz, Editor, Sultangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul, pp.35-49, 2016

I. Dünya Savaşı Öncesi ve Sırasında Osmanlı Devleti

in: Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti, . Ali ARSLAN,Mustafa SELÇUK, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.13-21, 2015

Atatürk'ten Günümüze Türkiye'nin Dış Politikasına Bakışlar

in: Türk Dış Politikası Belarus ve Türk Akademisyenlerin Gözüyle, Bekir Günay, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.1-16, 2015

II. Abdülhamid'in Çanakkale Savunması

Yitik Hazine Yayınları, İstanbul, 2014

Yeni Türk Devletinin İlanı; Lozan’dan Cumhuriyete

in: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,, Cezmi Eraslan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.220-231, 2013

Türkiye Cumhuriyetinde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı(1923-1938 Dönemi)

in: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Cezmi Eraslan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.34-67, 2013

Atatürk’ten Sonra Türkiye

in: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Cezmi Eraslan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.206-243, 2013

Yeniden Yapılanma Dönemi

in: Eskişehir,Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II,, Cezmi Eraslan, Editor, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Ankara,, pp.2-0, 2013

Atatürk ve Kitap

Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2012

Cumhuriyetin İlanı

in: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Eskişehir - 2012-2013., Cezmi Eraslan, Editor, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Eskişehir,, pp.220-231, 2012

Türkiye'de Demokratik Düşüncenin Gelişimi ve 1912 Seçimleri Üzerine Düşünceler

in: Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına, Abdülkerim Özaydın, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.701-712, 2008

Türkiye'de Seçim Kültürü'nün Gelişimi Üzerine Düşünceler (İhsan-ı Şahane'den Söz Milletindir'e)

in: Sine-i Millet Sergisi: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Seçim 1840-1950, M. Lütfi Şen, Editor, İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, pp.8-13, 2008

İslam Birliği ve Coğrafya

in: Sosyoloji Yıllığı (Sosyoloji ve Coğrafya), Ertan Eğribel,Ufuk Özcan, Editor, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, pp.272-281, 2006

Ermeni Meselesinin Yeni Boyutu: Yabancı Güçler, Ermeni Komitaları ve Faaliyetleri

in: Çeşitli Yönlerden Türk-Ermeni İlişkileri, Şafak Ural,Kazım Yetiş,Feridun M. Emecen, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.49-78, 2006

Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Milli Hakimiyet Düşüncesi ve Meclis Anlayışının Gelişimi Üzerine

in: Mübahat S. Kütükoğlu'na Armağan, Zeynep Tarım Ertuğ, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.673-692, 2006

Siyasal Alanda Yeniden Yapılanma

in: İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi, Editör Cemil Öztürk, Cemil Öztürk, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, İstanbul, pp.167-189, 2005

Atatürk Türkiyesi’nin Dış Politikası

in: İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi,, Cemil Öztürk , Editor, Pegem A Yayıncılık, İstanbul, pp.285-300, 2005

Zor Zamanda Doğu-Batı Değerlendirmesi

in: Sosyoloji Yıllığı (Tarihte Doğu-Batı Çatışması), Ertan Eğribel,Ufuk Özcan, Editor, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, pp.487-495, 2005

Atatürk ve Halkçılık

in: Atatürkçü Düşünce El Kitabı II, MEhmet Saray, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.71-128, 2005

Dünden Bugüne Muhalefet-Halk İlişkisi Üzerine

in: Sosyoloji Yıllığı (Baykan Sezer'e Armağan), Ertan Eğribel Ufuk Özcan, Editor, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, pp.436-443, 2004 Creative Commons License

Irak'ın Sömürgeleştirilmesine Bir Bakış (1915-1922)

in: Irak Dosyası I, Ali Ahmetbeyoğlu Hayrullah Cengiz Yahya Başkan, Editor, Tarih ve Tabiat Vakfı (Tatav) Yayınları, İstanbul, pp.419-445, 2003

?“Samsun’a Çıkışından Cumhuriyetin İlanına Kadar Mustafa Kemal, (19 Mayıs 1919–29 Ekim 1923)”,

in: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı,, Prof. Dr. Yücel Özkaya ve Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, pp.149-0, 2003

Pan Hareketleri, Osmanlı-İslam Birliği ve Panislamizm Üzerine

in: Prof. Dr. Mehmet Saray'a Armağan, Türk Dünyasına Bakışlar, Halil BAL, Editor, DA Yayıncılık, İstanbul, pp.221-240, 2003

Atatürk’ün Halkçılık İlkesi

in: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.280-286, 2002

Siyasi Alanda Yapılan İnkılap Hareketleri

in: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II,, Atatürk Araştırma Merkezi, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.15-41, 2002

Bütünleyici İlkeler

in: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.311-315, 2002

Atatürk’ten Sonra Türkiye’nin İç Politikası

in: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.519-646, 2002

Bir Devin Çöküşü: Osmanlı Devleti’nin Sonu”,

in: ¦“Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara 2000,, yalçın,d., Editor, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını,, İstanbul, pp.47-0, 2000

İslam Birliği Siyaseti Çerçevesinde II. Abdülhamid'in İlk Yıllarında Osmanlı-İran Münasebetleri (1878-1882)

in: Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu'na Armağan, Mübahat Kütükoğlu, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.221-240, 1991

Episodes in the Encyclopedia