Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Deniz Yolu İle Eşya Taşıma Sözleşmelerinde Tahkim Kayıtlarının Geçerliliği

Deniz Ticareti Hukukunda Tahkim Anlaşmaları, İstanbul, Turkey, 26 October 2022

Arabuluculuk Perspektifinden Yeni İş Mahkemeleri Kanunu

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine, İstanbul, Turkey, 23 December 2017, pp.2

Zorunlu Arabuluculuğun Yargılama Hukuku Bakımından Ortaya Çıkardığı Sorunlar

Arabuluculuğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 07 December 2018, pp.137-154

Konkordatoda Kesin Mühlet ve Sonuçları

7101 sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler, İstanbul, Turkey, 04 May 2018, pp.85-109

İş Yargılamasına İlişkin Güncel Usul Sorunları

TAA İş Hukuku Çalıştayı, Hatay, Turkey, 17 March 2018

Tüketici Hakem Heyetlerinde Uyuşmazlık Çözümü

Tıbbî Müdahaleden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Tüketici Hukukunun Uygulanması Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 February 2016

Medeni Yargıda Delillerin İbraz ve İkamesine İlişkin Sınırlamaların İspat Hakkı Açısından Değerlendirilmesi

Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında İspat ve Deliller Sempozyumu-II, İzmir, Turkey, 30 October 2015

İnsan Zararları Mahkemesi

TBB Bedensel Zararların Tazmini Uluslararası Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2015

Kamu Avukatlarının Hukuki Statüsü ve Vekalet Ücretinin Aidiyeti Sorunu

TBB Kamuda çalışan Avukatlar Kurultayı-2, Ankara, Turkey, 28 February 2015

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Açısından Bilirkişilik

Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Ankara, Turkey, 24 - 25 October 2014

Noterlerin Hukuki Sorumluluğu

TNB Noterler Günü Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 05 May 2014

Medenî Yargıda Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Usuli Müktesep Hak Müessesesi

Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara, Turkey, 8 - 10 January 2014

Hâkimin tarafları sulhe teşviki ve ihsası rey sorunu

Uluslararası İzmir 4. Hukuk Kongresi, İzmir, Turkey, 11 - 12 April 2013

Hukuk Muhakemeleri Kanununun Hüküm, Yargılama Giderleri, Çekişmesiz Yargı ve Geçici Hukuki Himayeler Konularında Getirdiği Yenilikler

Türkiye Adalet Akademisi-HSYK, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanıtım Semineri –III, Afyonkarahisar, Turkey, 26 May 2011

Hukuk Muhakemeleri Kanununun Çekişmesiz Yargı ve Geçici Hukuki Himayeler Alanlarında Getirdiği Yenilikler

Hukuk Muhakemeleri Kanununun Getirdiği Yenilikler Paneli, İzmir, Turkey, 04 February 2011

İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı Taslağı ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucuk

The New York Convention on Recognition and Enforcement of Arbitral Awards - 50 Years on- Problems in Practice and Solutions, İstanbul, Turkey, 10 December 2010

Hâkimin Hukuki Bilgi İhtiyacı ve Bilirkişilik

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl Hukuku Günleri, İstanbul, Turkey, 6 - 08 December 2010

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Antalya, Turkey, 09 December 2019

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısının Yargı Sistemine Getireceği Yenilikler

TBB – Çanakkale Barosu Başkanlığı, Çanakkale, Turkey, 26 September 2009

Medenî Usûl Hukuku Açısından Yabancıların Durumu

Vatandaşlık, Yabancılar ve Göç Hukukundaki Güncel Gelişmeler – Türk, Alman, Avrupa Birliği Hukuku Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Bakış, Eskişehir, Turkey, 15 - 16 May 2009

Türk Medenî Usûl Hukuku Açısından Davada Yabancıların Durumu

Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler, Eskişehir, Turkey, 15 - 16 May 2009, pp.545-561

Avrupa Birliği Ülkelerindeki Gelişmeler

Çekişmesiz Yargı, Uyuşmazlıkların Alternatif Çözümleri ve e-Devlet Uygulamalarında Noterlerin Üstlenebilecekleri Görevler, Sakarya, Turkey, 13 - 15 February 2009

Arabuluculuk Eğitimi, Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri

Dünya Bankası – Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi , Kayseri, Turkey, 04 December 2008

Avusturya Hukukunda Çekişmesiz Yargı

Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-IV, Ankara, Turkey, 30 September - 01 October 2006, pp.49-105

Noterlerin Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görev Almaları

Türkiye Noterler Birliği, Antalya, Turkey, 05 May 2006

Books & Book Chapters

Medeni Usul Hukuku

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2023

Tebligat Hukuku

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2023

İcra ve İflas Hukuku

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2022

İcra ve İflâs Hukuku

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2022

Yargı Örgütü

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2022

Medenî Usul Hukuku

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2022

Yargıtay Kararlarında Sigorta Tahkimi

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2022

Res Katkı Payı Anlaşmasından Kaynaklanan Davalarda Yargı Yolu

in: Prof. Dr. Rıza Ayhan'a Armağan, , Editor, Yetkin Hukuk Yayınları, pp.73-88, 2022

İcra Dairesine Ödeme ve Türk Borçlar Kanunu’nun İfaya İlişkin Hükümlerinin Uygulanabilirliği

in: Prof. Dr. Türkân RADO’nun Anısına Armağan, Abuzer Kendigelen, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.67-106, 2020

Covid-19 Salgını Sebebiyle Yapılan Düzenlemelerin Medeni Usul Hukuku Alanına Yansımaları

in: COVİD 19 Salgınının Hukukî Boyutu, Prof.Dr. Muhammet Özekes, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.21-52, 2020 Sustainable Development

Davaya Müdahale Karar ve Hüküm Çekişmesiz Yargı Basit Yargılama Usulü

in: Pekcanıtez Usul, Medeni Usul Hukuku, Prof.Dr.Hakan Pekcanıtez/Prof.Dr.Muhammet Özekes/Doç.Dr.Mine Akkan/Doç.Dr.Hülya Taş Korkmaz, Editor, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.1967-2148, 2017

Medeni Usul Hukukunda Aleyhe Bozma Yasağı

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2014

A comparison of the International Arbitration Law and the provisions of the Code of Civil Procedure Relating to Arbitration

in: FS für Peter Gottwald zum 70. Geburtstag, Jens Adolphsen, Editor, Verlag C. H. Beck , Munich, pp.33-44, 2014

6502 sayılı Kanun’un Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi

in: Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, Doç. Dr. Emel Hanağası,Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Göksu, Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.397-418, 2014

Noterlik Hukuku

Mimoza Basım Yayın, Ankara, 2013

Medeni Usul Hukuku

Anadolu Üniversite Yayınları, Eskişehir, 2011

Haluk Konuralp Anısına Armağan

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2009

Almanya’da Çekişmesiz Yargı Reformu ve Bunun Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

in: Saim Üstündağ’a Armağan , Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Editor, Adalet, Ankara, pp.105-114, 2009

Medenî Usûl Hukukunda Hâkimin Vakıalar Hakkında Dava Dışında Edindiği (Şahsî) Bilgisini Kullanması

in: Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Halûk Konuralp Anısına Armağan , Prof. Dr. Osman Berat Gürzumar, Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.139-161, 2009

Hukuki ve Ticari Konularda Mahkemelerin Yetkisi ile Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizine İlişkin 44/2001 Sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü’nün Üçüncü Ülkeler Bakımından Uygulanabilirliği

in: Prof.Dr. Baki Kuru’ya 75. Yaş Günü Armağanı, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Editor, Türkiye Barolar Birliği, İstanbul, pp.105-115, 2009

Prozessführungsbefugnis von Außenhandelsgesellschaften im Zivilprozess

in: Prof. Dr. Bilge Öztan'a Armağan, Prof. Dr. Cengiz Koçhisarlıoğlu, Editor, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.173-178, 2008

Medeni Usul Hukukunda Davanın İhbarı

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2007

Avusturya’da Noterlik Hukuku Alanındaki Gelişmeler ve Noterlerin Bazı Çekişmesiz Yargı İşlerinde Mahkeme Komiseri Sıfatıyla Görev Almaları

in: Prof.Dr. Yavuz Alangoya için Armağan, Serozan R.,Centel N.,Yıldrım M.K., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.37-45, 2007

Other Publications

Metrics

Publication

102

Project

1

Thesis Advisory

5
UN Sustainable Development Goals