Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DÜZENSİZ GÖÇ HAREKETLERİNİN TÜRKİYE COĞRAFYASI ÜZERİNDEKİ DAĞILIMININ İNCELENMESİ

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL , cilt.4, ss.2452-2459, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARININ BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.105-130, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2017, ss.126-137, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÇİN'DEKİ KUR REJİMİ VE İHRACAT ÜZERİNE ETKİLERİ.

Turan –Sam, cilt.8, ss.137-145, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008 Krizinin Ardından Türk Bankacılık Sistemi

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , cilt.1, no.1, ss.39-60, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effects of ElectronicPayments on Monetary Policies and Central Banks

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship , cilt.2015, ss.680-685, 2015 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

BİLGİ EKONOMİSİ VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI: GENEL BİR DEĞERLENDİRME

JOURNAL OF YASAR UNİVERSİTY, cilt.8, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tarımsal İstihdamda Çözülme Devam Ediyor Mu?

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.XXXIII, ss.129-144, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İstihdam Artışı İşsizlik Sorununu Çözmekte Yeterli Midir?

Mevzuat Dergisi, ss.1-12, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Çocuk Yoksulluğu Üzerine Bir İnceleme

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, cilt.VI, ss.143-154, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

yoksul Kent Nüfusunun İstihdam Yapısı ve Geçinme Biçimleri: İstanbul Örneği

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), ss.32-55, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küreselleşme Sürecinde Finansal Serbestleşmenin Gelişmekte Olan Ülkelere Etkileri

Mevzuat Dergisi, ss.1-7, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aralık 1999 Kararlarının ve Kasım 2000- Şubat 2001 Krizlerinin Otomotiv Sektörü Üzerindeki Etkileri

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), ss.121-130, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dış Ticaret Politikalarında Sanayileşme Stratejilerinin Karşılaştırılması

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), ss.105-114, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uluslararası İktisat ve Gümrük Birliği İlişkisi

Amme İdaresi Dergisi, cilt.29, ss.89-96, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Düşük gelir grubundaki çocuklar üzerinde salgının etkisi:Türkiye Örneği

Online International Conference of Covid-19 ( Concovid ), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2020, ss.93

Türkiye’de Çocuk Yoksulluğu

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES , Kaposvar, Macaristan, 29 - 31 Ağustos 2016, ss.368-375

TOPLAMSAL OLMAYAN MODELLER KULLANILARAK BANKA PERFORMANS SIRALAMALARININ DÜZENLENMESİ

İCOMEP International Congress of Management, Economy and Policy , İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2018, ss.178

DÜZENSİZ GÖÇ HAREKETLERİNİN TÜRKİYE COĞRAFYASI ÜZERİNDEKİ DAĞILIMI

ICOMEP Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi , İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2018, ss.211

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM DURUMU VE EĞİTİME YAKLAŞIMLARI

İCOMEP International Congress of Management, Economy and Policy , İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2018, ss.175-195

LÜBNAN FİNANSAL SİSTEMİNDE KATILIM BANKACILIĞI

İSEFE, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Nisan 2018, ss.37

İstihdamda Cinsiyet Farklılıkları: Türkiye ve Kanada Örneği

IBANESS, Kırklareli, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2017, ss.563-569

ENERJİ KAYNAĞI KÖMÜRÜN DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DEKİ KONUMU

ENSCON, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Mart 2017, ss.148-155

The Effects of the Electronic Payments on Monetary Policies and Central Banks

WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP “ENTREPRENEURSHIP FOR TECHNOLOGY AND INNOVATION - BASED SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, cilt.2015, ss.87

Herbal Production in the Turkish Agricultural Sector

International Conference on Eurasian Economies 2012, Almaty, Kazakistan, 11 - 13 October 2012, ss.89-95

Kırsal Kesimde Yoksulluk Problemi

Küresel Kriz Sonrası İktisat Politikaları, Uluslararası İktisatçılar Zirvesi 2, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 May 2010, ss.209-219

Structure of European Central Bank

First International Joint Symposium on Business Administration, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 June 2000, cilt.1, no.1, ss.489-495

Kitap & Kitap Bölümleri

Katılım Bankacılığı Açısından Gelişmekte Olan Ülke Deneyimleri

Lübnan, Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan,Doç. Dr. Ayfer Gedikli, Editör, Umuttepe, Ankara, ss.136-171, 2018

İKTİSADİ SOSYAL SİYASAL BOYUTUYLA İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA EKONOMİK İŞBİRLİKLERİ

İSLAM KALKINMA BANKASI, Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan,Doç. Dr. Ayfer Gedikli, Editör, Umuttepe Yayın, Ankara, ss.109-131, 2018

Handsbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Growth İn Islamic Nations

United Arab Emirates, Süleyman özdemir,Seyfettin Erdoğan,Ayfer Gedikli, Editör, IGI Global , New-Hampshire, ss.253-275, 2018

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ

KüÇüK VE ORTA BüYüKLüKTEKİ İŞLETME (KOBİ) , Seyfettin Erdoğan,Ayfer Gedikli, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.361-382, 2016