Genel Bilgiler

Biyografi

Volkan Hacıoğlu, 26 Eylül 1977’de İstanbul’da doğdu. Şair Muammer Hacıoğlu'nun oğludur. İ.Ü. İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü’nü bitirdi (2000). Aynı bölümde 2003'de tamamladığı "Welfare-Reducing Effect of Destabilizing Speculation: A Negative Informational Externality Case," ["İstikrarsızlaştırıcı Spekülâsyonun Refah Azaltıcı Etkisi: Negatif Bir Enformasyonel Dışsallık Durumu"] konulu tezi ile Prof. Dr. Necati Mumcu'nun danışmanlığında yüksek lisans yaptı. 2006’da New York Eyalet Üniversitesi, Sanatlar ve Bilimler Koleji, Ekonomi Bölümü’nde Prof. Dr. Adrian Masters'ın koordinatörlüğünde ve Prof. Dr. Thad W. Mirer'ın danışmanlığında tam burslu statüde akademik kadrolu Araştırma Görevlisi olarak doktora programına başladı. 2010'da tamamladığı "Nominal Ataletin Bir Nedeni Olarak Para Yanılsaması" konulu tezi ile “İktisat Doktoru,” oldu. 2016'da "Yardımcı Doçent" unvanını aldı. Yayınlanan ilk makalesi, 2010 yılında doktora tezinden türettiği “Para Yanılsaması Testi”nde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2003-2009 yılları arasında yaptığı Yaşam Memnuniyeti Anketi’nden derlediği verilerle yeni türde bir fayda ölçüm yöntemi kullanarak Likert Ölçeği yardımıyla kardinal faydayı ordinal faydaya dönüştürmüş, makroekonominin mikro temellerine inerek Lucas'ın (1976) deyimi ile "derin parametreler"i hesaplamış ve böylelikle Türkiye’de ilk defa para yanılsaması testini uygulamıştır. Disiplinlerarası bir yaklaşım doğrultusunda, Amerikalı sosyolog Ben Agger’ın ‘Çağdaş Bir Sosyoloji’ alt başlığını taşıyan Sanal Benlik adlı kitabını Türkçeye çevirdi. 2011 yılında Babil Yayınları'nın Kültürel Çalışmalar Dizisi'nden çıkan ve sanal dünyanın sosyolojisini bilimsel olduğu kadar edebî bir üslûpla inceleyen eser, akademik literatürde İngilizce ve Türkçe birçok atıf aldı. Aynı yaklaşımla, yine Amerikalı bir sosyolog olan Daniel Bell'in ellilerdeki siyasî fikirlerin tükenişine dair sosyoekonomik ve politik analizlerini yansıtan makalelerinden oluşan ve 1960'da daha ilk baskısında bile bir klasik olarak görülen The End of Ideology adlı kitabını yazarın "Yeni Yüzyılda Tarihin Yeniden Başlaması" adlı yeni makalesiyle birlikte Harvard Üniversitesi Yayınları'ndan çıkan edisyonunu kaynak alarak Türkçeye çevirdi. Tercüme eser, İdeolojinin Sonu adıyla 2013'de Sentez Yayınları tarafından yayınlandı. Times Literary Supplement'e göre The End of Ideology, "İkinci Dünya Savaşı'nın Sonundan Bu Yana Yayımlanan En Etkili 100 Kitap" arasında yer almaktadır. Türkçe literatüre önemli bir katkı olarak değerlendirilen Daniel Bell'in İdeolojinin Sonu adlı kitabı birçok akademik ve bilimsel araştırma tarafından atıf almış temel bir kaynak eser niteliği taşımaktadır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası’nda 2014’de yayınlanan “Fisher Hipotezi ve Beklentilerin Rolü” başlıklı özgün araştırma makalesinde geleneksel Fisher denklemi yerine Fisher'in orijinal "kayıp" denklemini kullanarak Fisher Hipotezi Testi’ne “yeni” bir yaklaşımla temel bir yöntemsel önerme getirdi. Macaristan’ın Budapeşte şehrinde 1782'de kurulan, üniversite düzeyinde dünyanın en eski Teknoloji Enstitüsü ve Avrupa'nın mühendislik eğitimi veren ilk kurumu olan Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi ile 


Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gelişmekte Olan Piyasaları Araştırma Cemiyeti tarafından 2014'de düzenlenen Gelişmekte Olan Piyasalar, İşletme, İktisat ve Uluslararası Finans Konferansı’nda makro iktisadî istikrara dair çıkarımlar içeren “Bayesyen Beklentiler ve Stratejik Tamamlayıcılık,” başlıklı bildirisini sundu. Daha sonra geliştirerek makale hâline getirdiği bu çalışma 2015 yılında “Bayesyen Beklentiler ve Stratejik Tamamlayıcılık: Makro İktisadî İstikrara Dair Saptamalar,” adıyla Elsevier Procedia Sosyal ve Davranışsal Bilimler Dergisi’nde yayınlandı. Uluslararası dünya literatüründe referans gösterilen bu esere Amerika’daki New Hampshire Üniversitesi, Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. James R. WibleThe European Journal of the History of Economic Thought adlı birinci sınıf bilimsel derginin 2020 tarihli 7. cildinin 1. sayısında yayınlanan “C. S. Peirce's Theory of Abductive Expectations,” [“C. S. Peirce’ın Abdüktif Beklentiler Teorisi”] başlıklı makalesinde özellikle dikkat çekerek hem metin içinde hem de dipnot olarak atıfta bulundu. Daron Acemoğlu & David Liabson & John A. List’in, alanında önemli bir başvuru kaynağı olan İngilizce Macroeconomics adlı ders kitabını akademisyenlerden oluşan özel bir çalışma grubu ile gerçekleştirdiği çeviri projesi kapsamında Türkçeye kazandırdı. Orijinal baskısı 2015 yılında Pearson Education Inc., Prentice Hall tarafından yapılan eser, Türkçe akademik literatürün prestijli markası Beta Yayıncılık tarafından Makroekonomi adıyla 2016 yılında yayınlandı. Alfred Marshall ve John Maynard Keynes gibi kurucu iktisatçıların yayıncısı olan ve merkezi Londra'da bulunan, dünyanın en büyük yayınevlerinden Palgrave Macmillan'ın İsviçre'nin Zug kantonunun Cham şehrindeki şubesi tarafından 2017 yılında yayınlanan Innovation, Governance and Entrepreneurship: How Do They Evolve in Middle Income Countries? New Concepts, Trends and Challenges adlı kolektif kitapta ortak yazarlarla iki ayrı bölüm kaleme aldı. Editörlüğünü İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Teknoloji ve Sanayi İktisadı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener ile Avrupa Birliği İnovasyon Politikası Yönetimi Üçlü Yüksek Düzey Grubu Genel Sekreteri Prof. Dr. Stefan Schepers'ın yaptığı bu kaynak eserde yer alan bölümler iki yılda bir düzenlenen ve dünyanın önemli üniversitelerinden saygın akademisyenlerin katıldıkları ve aynı zamanda Akademik Değerlendirme ve Koordinasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu "Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı" ile ilki 2016 yılında Çırağan Sarayı Kempinski'de gerçekleştirilen konferans hazırlık çalıştayında belirlenen temalar kapsamında projelendirildi. Journal of Economics, Finance and Accounting adlı bilimsel derginin Haziran-Temmuz-Ağustos 2017 tarihli 4. cildinin 2. sayısında yer alan ve ortak yazar olduğu “Invention and Innovation in Economic Change,” başlıklı orijinal makalede iktisadi değişimde icatların ve yeniliklerin rolünü araştırdı. Nitel tarihselci-analitik bir metodoloji kullanarak Transandantalist ve Mekanistik icat teorilerini analiz ederken iktisadın Gestalt felsefesi ile buluştuğu Kümülatif Sentez yaklaşımına odaklandı. Journal of Business, Economics and Finance adlı bilimsel derginin Haziran-Temmuz-Ağustos 2017 tarihli 6. cildinin 2. sayısında yer alan ve ortak yazar olduğu “Innovative Entrepreneurship Under Uncertainty,” başlıklı orijinal makalede ise belirsizlik altında yenilikçi girişimciliği inceledi. Polonyalı ünlü iktisatçı Oscar Lange’ın İndirgenmiş Şimdiki Değer yaklaşımını Bayesyen rasyonel beklentiler modeline uyarlayarak Klasik Üretim Fonksiyonu’nun Kara Kutu Metodolojisi’ne alternatif bir dinamik öğrenme modeli üzerinde durdu. Haziran 2019'da yine Türkçe akademik literatürün prestijli markası Beta Yayıncılık tarafından yayınlanan Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik: İnovasyon Stratejileri ve Endüstri 4.0 adlı ortak kitapta girişimcilik faktörünü üretim fonksiyonuna entegre ettiği "Teknolojik Değişim ve Girişimcilikle Genişletilmiş Üretim Fonksiyonu" ile "Rasyonel Girişimcilik ve Stratejik İnovasyon" başlıklı iki ayrı bölümle yer aldı. Hakem Kurulu'nda görev yaptığı ve Amerika'daki Karşılaştırmalı İktisadî Araştırmalar Derneği [Association for Comparative Economic Studies (ACES)] tarafından yayınlanan Comparative Economic Studies adlı bilimsel derginin Haziran 2019 tarihli 61. cildinin 2. sayısında dergi editörü ve New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Paul Wachtel, yüksek kaliteli makalelerin değerlendirilmesine katkılarından dolayı dünyanın önemli üniversitelerinden 302 saygın akademisyenle birlikte isminin bulunduğu "Comparative Economic Studies Hakemleri" başlıklı bir teşekkür mektubu yayınladı. "Innovation Ecosystems and Sustainable Development" ["İnovasyon Ekosistemleri ve Sürdürülebilir Kalkınma"] başlıklı makalesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetiminde altı aylık periyotlarda olmak üzere yılda iki defa çıkan Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi'nin ["Journal of Entrepreneurship and Development"] 14. cildinin Aralık 2019 tarihli 2. sayısında yayınlandı. Türkiye'de ilk defa Alman iktisatçı ve sosyolog Ordinaryus Profesör Gerhard Kessler tarafından 1948 yılında İçtimai Siyaset Konferansları adıyla kurulan ve 2003 yılından itibaren bilimsel ve hakemli bir dergi olan Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi'nin '100. Yılında Uluslararası Çalışma Örgütü' temalı 77. özel sayısında "Uluslararası Çalışma Örgütü ve Enformasyon Sistemleri İnovasyonu" başlıklı makalesi hakem değerlendirmesi sonucunda kabul edilerek Aralık 2019 tarihinde yayınlandı. Türkiye'deki ilk sosyal siyaset külliyatını oluşturan derginin İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi yayınları arasında önemli bir yeri vardır. Halen İ.Ü. İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Programı, İktisat Politikası Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Columbia Üniversitesi'nde Avrupa Enstitüsü Direktörü olan Britanyalı tarih profesörü Adam Tooze'nin 2008 finansal krizinin arka perdesini anlattığı ve 2018'de yapılan ilk baskısında dünyada büyük yankı uyandıran 'Finansal Krizlerle Geçen Bir On Yılın Dünyayı Nasıl Değiştirdiğine Dair' alt başlıklı Çöküş [Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World] adlı kitabını VakıfBank Kültür Yayınları İktisat Dizisi'nde editör olarak yayına hazırladı. 2020 yılı Ocak ayından bu yana, Princeton Review adlı eğitim kuruluşunun Amerika’nın en iyi sayılı üniversiteleri arasında gösterdiği Güney Florida Üniversitesi Sarasota-Manatee tarafından yayınlanan "Journal of Global Business Insights," adlı uluslararası hakemli bilimsel derginin Editörler Kurulu üyesidir.

Kurum Bilgileri

Birim
İktisat Fakültesi
Bölüm
İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı
İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
volkanh@istanbul.edu.tr
Web Sayfası
https://www.researchgate.net/profile/Volkan_Hacioglu
İş Telefonu
+90 212 440 0000 Dahili: 11808
Ofis
Merkez Kampüs | Central Campus
Posta Adresi
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü, Merkez Kampüs, 34452, Beyazıt / İstanbul, T ü r k i y e | Istanbul University Faculty of Economics, Department of Economics, Central Campus, 34452, Beyazit / Istanbul, T u r k e y