Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hayakal al-Nur (Temples of light) in Poetry Alfya al-Hikmat al-Elayia ala Mazhab al-Eshraghieen

The Journal of "Hekmat e Mo'aser" (Contemporary Wisdom) , vol.12, no.1, pp.309-372, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Esîrüddin Ebherî’nin Eskatolojiye Yönelik Görüşleri

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.19, no.21, pp.729-751, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Esîrüddin Ebherî Felsefesinde İnsanî Nefs

ŞARKİYAT İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.1031-1056, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Divan Okuma Geleneği ve Seyid Beşir Becirmani/Takyani

ÜÇ ÜLKENİN KAVŞAĞINDA ULUSLARARASI SİLOPİ SEMPOZYUMU, Şırnak, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.253-274

İbrahim b. Haydar’ın Abdurrahman el-Câmî Yorumu: er-Risâletul’l-Kudsiyyetu’t-Tâhire bi Şerhi’d-Dürreti’l-Fâhire

Sahn-ı Seman’dan Dârulfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Alimler, Müesseseler ve Fikri Eserler -IV- XVIII. YÜZYIL, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.87-88

Books & Book Chapters

Şerefuddîn el-Mesûdî’nin (ö.y.582-5980/1189-1194) “el-Mebâhis ve’ş-Şukûk âla Kitabi’l-İşârat” Eserindeki VI-IX. Meselelerinin Çevirisi,

in: Din Felsefesi Açısından Meşşai Gelen-Ek-i / Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.499-508, 2020

İbrahim b. Haydar’ın Abdurrahman Câmî Yorumu: er-Risâletü’l-Kudsiyyetü’t-Tâhire bi-Şerhi’d-Dürreti’l-Fâhire

in: Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Ahmet Hamdi Furat Nilüfer Kalkan Yorulmaz Osman Sacid Arı, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.135-153, 2018

İşraki Felsefe Geleneğinin Kayıp Halkası: Hasan el-Kürdî ve Nefs Anlayışı

in: OSMANLI VE İRAN’DA İŞRAK FELSEFESİ, M. Nesim Doru, Ömer Bozkurt, Kamuran Gökdağ, M. Fatih Kılı, Editor, Divan, Ankara, pp.131-172, 2017

Other Publications