Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SOCIIAL-PHILOSOPHICAL SIGNIFICANCE OF INFORMATION SYSTEM IN KAZAKHSTAN

Journal of Philosophy, Culture and Political Science, vol.80, pp.23-31, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

SOME NOTE’S FROM FARABI ‘S WORK EL-ADAB EL-MULUKYYE VE AL-AHLAK EL IHTIYARIYYE

Journal of Oriental Studies, vol.94, pp.64-69, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Bilgi Alanındaki Çağdaş Toplumun Milli Görüntüsü

Farabi Alemi, vol.2, pp.21, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Batı’da Şarkiyat Çalışmalarının Tarihçesi ve Amaçları

Şarkiyat Mecmuası, vol.1, no.32, pp.151-161, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Münif Paşa'nın Arapça Öğretimine Yaklaşımı

Şarkiyat Mecmuası, no.8, pp.73-81, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Ebu Bekir er-Râzî ve Arapça Eserleri

NÜSHA, vol.1, no.12, pp.89-95, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlılarda Yeni Yazı Çalışmaları ve Münif Paşa'nın Arap Harflerine Yaklaşımları

Uluslararası Türk Dünyası ve Kültür Sempozyumu:Türk Yazı Tarihi, İstanbul, Turkey, 18 July 2022

Bursalı Mehmet Tahir Efendinin İlim ve Fenne Dair Hizmetleri

Tarih ve Şehir Sempozyumu 2022, Bursa, Turkey, 24 March 2022

Farabi'ye Ait Kitabu2l-Musika'l-Kebir'in Önemi ve Muhtevası

30 Years of Independence of the Republic of Kazakhistan :Personalities in the History Stream, Nur-Sultan, Kazakhstan, 03 December 2021, pp.27-29

İbn Verdi (749/1349) ve Tâun Kasidesi

I. Uluslararası Arap Edebiyatında Salgı e-Sempozyumu, Kilis, Turkey, 08 July 2020

İBN VERDÎ (749/1349) VE TÂUN KASİDESİ

I. ULUSLARARASI ARAP EDEBĠYATINDA SALGIN E –SEMPOZYUMU, Kilis, Turkey, 08 July 2020, pp.1-6 Creative Commons License

Farabi ve Fusus el-Hikem'e Yapılan Eleştiriler

4.Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu "İslam'ın Altın Çağında İlimlerin Gelişmesine Katkı Yapan Bilim Öncüleri", İstanbul, Turkey, 21 October 2020, pp.21-22

STAR OF THE WORLD OF PHILOSOPHY FARABI

III. Uluslararası Avrasya Çalışmaları “AVRASYA’DA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÖNCÜLERİ”, İstanbul, Turkey, 17 - 19 July 2019, pp.378-381

Felsefe Dünyasının Yıldızı Farabi

III.Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu "Avrasya'da Bilim ve Teknoloji Öncüleri", İstanbul, Turkey, 17 July 2019

IRAK ŞİİRLERİNDE FİLİSTİN VE ABDUSSELAM EL-MUHAMMEDÎ ÖRNEĞİ

III. Uluslararası Vatana Dönüş Edebiyatı Göç ve İltica: Irak-Suriye-Filistin, İstanbul, Turkey, 19 December 2019, pp.5-13

Irak Şiirinde Filistin: Abdusselam el-Muhammedi Örneği

3. Uluslararası Vatana Dönüş Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 December 2019

İkbal ve Akif’in Yetişmesinde Ortak Sosyal ve Kültürel Çevre

Doğunun İki Büyük Şairi: Muhammed İkbal ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu,, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2019

ALMAN ŞARKİYATÇI HELMUTT RİTTER VE TÜRKİYE’DE AKADEMİK VE YAYIN HAYATINA KATKISI

II. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 06 July 2018, vol.1, pp.5-10

VATANA DÖNÜŞ EDEBİYATI’NIN DOĞUŞU VE İYAD HAYATİLEH İLE MARAM AL-MASRÎ’NİN ŞİİRLERİNDE VATAN TEMASI

2. ULUSLARARASI “VATANA DÖNÜŞ EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 13 December 2018, pp.5-11

İLK MÜSLÜMAN GEZGİN İBN BATTUTA’NIN XIV. YÜZYIL TÜRKLERİNE DAİR İZLENİMLERİ

İSLÂM MEDENİYETİ BAĞLAMINDA TÜRK DÜNYASI, İstanbul, Turkey, 27 - 28 July 2017, vol.1, pp.1-7

Alman Şarkiyatçı Helmutt Ritter ve Türkiye'de Akademik ve Yayın Hayatına Katkısı

Avrasya’da Türkı·yat ve Şarkı·yat Çalışmaları, İstanbul, Turkey, 4 - 06 July 2018, vol.1, no.1, pp.1-3

Farabi'nin "et-Tenbih ala Sebili's-seadeh" adlı eseri

Farabi Okumaları Sempozyumu, Almati, Kazakhstan, 3 - 13 April 2018

18. Yüzyılda Osmanlılarda Gramer Alimleri

Sahn-ı Semân’dan Dârulfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, vol.1, pp.18-19

İbrahim Naci ve Dönüş Kasidesi

I. Uluslararası Doğu Dünyasında Vatana Dönüş Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 December 2017, vol.1, pp.14

Adventure of Educational Transformation in Turkey in the Last Century

Altaylar Türk Dünyasının Altın Beşiği Sempozyumu, Özkemen, Kazakhstan, 08 September 2017, vol.1, pp.21-24

Toplumları Tanımada Dil Faktörü ve Dil Öğrenme Yöntemleri

Eurosian Conference on Language Social Sciences, Antalya, Turkey, 22 - 24 May 2017, vol.1, pp.329-333

İlk Müslüman Gezgin İbn Battuta’nın XIV. Yüzyıl Türklerine Dair İzlenimleri

1.Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu ”İslam Medeniyeti Bağlamında Türk Dünyası”, İstanbul, Turkey, 27 - 28 July 2017, vol.1, pp.2-4

Arapça Öğretiminde Hazırlık Programlarının Hedeflerine Dair Temel Sorunlar ve ve Çözümleri

II. Uluslararası Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 December 2016, pp.286-294

Hz Muhammed sav Hakkında Yazılan Telif ve Tercüme Eserler

Türkiye'de Tüm Yönleri ile Sİyer Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 10 April 2015, vol.1, pp.103-121

Muhammed Ikbal and Mehmet Akif Ersoy Two Major Contemporary

Türkiye'de urdu Dili Eğitiminin 100. Yılı: Türkiye ve Güney Asya Müslümanları (Geçmişten Günümüze Yeni Bir Perspektif), İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2015, vol.1, pp.9-15

Arap Dili ve Mahreç Gramer ve Edebi Sanatlar Açısından Lafız Mana İlişkisi

Uluslarası 4. Arap Dili Kongresi, Dubai, United Arab Emirates, 6 - 10 May 2015

Hz Muhammed SAV Hakkında Yazılan Telif ve Tercüme Eserler

Uluslararası Türkiye'de Tüm Yönleriyle Siyer Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 12 April 2015

Books & Book Chapters

Aşkın Dili Yunus Emre

Atatürk Kültür Merkezi Yayınevi, Ankara, 2021

Farabi Bibliyografyası

Demavend Yayınları, İstanbul, 2020

FARABİ BİBLİYOGRAFYASI

Demavend Yayınları, İstanbul, 2020

Luğatu’l-l’lam ve’s-Sıhafetu’l-Arabiyye

İlim Kapısı Yayıncılık, İstanbul, 2018

Klasik Arap Edebiyat Tarihi

İlim Kapısı Yayıncılık, İstanbul, 2018

Muhammed İkbal and Mehmet Akif Ersoy Two Major Contemprary Poets and Thinkers

in: Journay of Urdu Language and Literature in Turkey From the Perspective of Turkey South Asian Mulims Relations, Ali Moeen, Halil Toker, Editor, Urdu Ghar, Bahawalpur, pp.9-15, 2015

Mu'nis al-Razzaz (1951-2002)

Bta Publishing House, Karachi, 2013