Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SMMM ve YMM’lerin Eğitim Durumları ve Sınavlardaki Başarıları

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmacıları Dergisi, ss.216-239, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Yüksek Okulları ve Muhasebe Eğitimi

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmacıları Dergisi, ss.192-215, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Regulatıons On Fraud Audıt In Publıcly-Held Companıes: A Comparatıve Study On The Turkısh And Us Capıtal Markets

International Journal of Business and Social Science, no.15, ss.251-257, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Merdiven Kayıt Yöntemi ve Günümüz Muhasebe Sistemi

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmacıları Dergisi, ss.110-128, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ISO 31000 Ve COSO ERM Karşılaştırması

Muhasebe Bilim Dünyası(MÖDAV) Dergisi, cilt.13, ss.1-19, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Accounting Education In Ottoman State

International Journal of Business and Social Science, no.13, ss.210-214, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği Sürecinde Kamuda İç Denetim: Pamukkale Üniversitesi Örneği

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.12, ss.85-109, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

From Accountıng Scandals To Global Crisis

” Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.14, ss.141-156, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Use of Stairs Method in cost Accounting in The Ottoman State in 19 th Century

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.27-36, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı’da Vakıf Muhasebesi ve Lala Sinan Paşa Vakıf Muhasebesi Örneği

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, ss.208-220, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kobilerde İç Kontrol Yapısının Muhasebe Denetimine Katkısı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, cilt.1, ss.105-113, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Sistemleri ve Tekdüzen Hesap Planı Üzerine Teorik Bir Değerlendirme - II

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, ss.119-126, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevzuat Değişiklikleri Karşısında Muhasebe Eğitimi

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, ss.103-117, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teknolojik Gelişmelerin Üretim Maliyeti Unsurlarına ve Muhasebe Eğitimine Etkisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.327-342, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İşletmelerin Finansman Kararları ve Yabancı Kaynak Kullanımı: Türkiye’de Bir Uygulama

Marmara Üniversitesi Muhasebe-Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi:Analiz, ss.131-139, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Finansal Yönetim Uygulamaları: Afyonkarahisar Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.11, ss.281-298, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Enflasyon Düzeltmesinin Kredi Analizine Etkisi

Mali Çözüm Dergisi, ss.104-121, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Tesadüfi Yürüyüş Testi

Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üni. İ.İ.Bİ.F Dergisi, ss.11-24, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KOBİ'ler için Yatırım Projelerinin Hazırlanmasında Finansal Etütler

AKÜ İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.11, no.1, ss.50-61, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akredifle Ödeme ve İthalatçının Riske Karşı Korunması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.11-20, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yöneticiler Hissedarların Çıkarları Aleyhine Olacak Kadar Yüksek Seviyede Büyüme Gerçekleştirirler mi?

Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, ss.21-31, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Publishing in Predatory Tourism and Hospitality Journals: Mapping Academic Market and Identifying Response Strategies

TOURAVEL '18 / V. International Tourism, Travel and Leisure Conference, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 May 2018, ss.81-88

İç Denetim Ve Coso Erm Yaklaşımı

2.Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik Ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 2010, ss.39-51

Hile Tespitinde Benford Kanunu: Afyonkarahisar İli Vergi Beyanları Üzerinde Ampirik Bir Uygulama

1. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Edirne, Türkiye, 1 - 04 September 2009, ss.288-298

Accounting Culture in the Ottoman Empire: An Examination of the Classical Period

Muhasebe Düşünce Kampı/ The Dıalectıcal Accountıng Camp, Rize, Türkiye, 1 - 04 December 2008, ss.47-56

Double Entry Accounting System - Before Luca Pacioli

12th World Congress of Accounting Historians, Türkiye, 1 - 04 November 2008, cilt.2, ss.1776-1790

Accounting Education for the Practice of Stairs Method in the Ottoman State

12th World Congress of Accounting Historians (July 20-24, 2008) Congress, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 April 2008, cilt.1, ss.703-712 Creative Commons License

Accounting System In Ilhanians And A Sample Practice

The Balkan Countries’ 1st International Conference On Accounting And Auditing, Edirne, Türkiye, 8 - 09 March 2007, cilt.1, ss.755-772 Creative Commons License

Accounting Practices In Abbasids And A Sample Practice

The Balkan Countries’ 1st International Conference OnAccounting And Auditing, Edirne, Türkiye, 8 - 09 March 2007, cilt.1, ss.562-580 Creative Commons License

Uşak İlindeki KOBİ ler

Uşak İli Sanayi Araştırması Paneli, Uşak, Türkiye, 1 - 04 August 2003, ss.21-33

Küreselleşme sürecinde KOBİ’lerin Yeniden Yapılandırılması ve Bir Model Önerisi

l. Orta Anadolu Kongresi “KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 October 2001, ss.112-121

KOBİ’lerin Sermaye Piyasası Yoluyla Finansmanı ve İMKB’deki KOBİ’lerle İlgili Bir Ampirik Çalışma

l. Orta Anadolu Kongresi “KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 October 2001, ss.224-235

afyon'daki KOBİ lerin finansal sorunları

Afyon İlinin Ekonomik Gelişmesi Paneli-İktisadi Araştırmalar Vakfı, Afyon, Türkiye, 1 - 04 July 1997, ss.220-223

Kuruluş Yeri Seçiminin Üretim Maliyetlerine Etkisine

Türkiye I.Mermer Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 1 - 04 September 1995, ss.17-28

Kitap & Kitap Bölümleri

Genel Üretim Giderlerin Kontrolü

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Maliyet Kontrolü: Kavram, Uygulamalar ve Örnekler, Mehmet Sarıışık, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.205-225, 2017

Turizm İşletmeciliği: Temel Kavramlar ve Uygulamalar

Turizm İşletmelerinde Muhasebe, Finans ve Yatırım Proje Değerlemesi, Akova O., Kızılırmak İ., Tanrıverdi H., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.321-348, 2015

KPSS Muhasebe

Ekin Yayım Ve Dağıtım, Bursa, 2012

Dönemsonu İşlemleri

Ekin Yayım Ve Dağıtım, Bursa, 2010