Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Said bin Dadhurmuz’s Epistle on Spirit and Soul

Studia graeco-arabica, vol.6, pp.113-120, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abdurrahman Bistâmî’nin Bilimler Tasnifi

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.35, pp.187-216, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Creation and Evolution

ILAHIYAT STUDIES-A JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES, vol.5, no.2, pp.272-274, 2014 (ESCI) identifier

Al-Ghazali's Philosophical Theology

ILAHIYAT STUDIES-A JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES, vol.2, no.2, pp.247-253, 2011 (ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Felsefe’nin Rüya Yorumu: Âmirî’nin et-Tabsîr li Evcühi’t-Ta’bîr Adlı Eseri

İstanbul Üniversitesi Felsefe Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.1-4

Books & Book Chapters

Ebu Hanife’de Marifetullah (Tanrı’yı Bilmek) ve Sonraki Literatüre Yansımaları

in: Devirleri Aydınlatan Meşale İmâm-ı Azam, Ahmet Kartal, Hilmi Özden, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.187-191, 2015

Molla Hüsrev’in (885/1840) İlm-i Kelâma Yaklaşımı: O Bir Kelâm Karşıtı mıydı?

in: Osmanlıda İlim ve Fikir Dünyası: İstanbul’un Fethinden Süleymaniye Medreselerinin Kuruluşuna Kadar, Ömer Mahir Alper, Müstakim Arıcı, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.197-214, 2015

Fahreddin er-Râzî’nin Varlık Görüşü

in: İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Razi, Ömer Türker, Osman Demir, Editor, İsam, İstanbul, pp.453-472, 2013

Alemin Ezelîliği Tartışmalarında Hocazâde’nin Yeri

in: Uluslararası Hocazâde Sempozyumu Bildiriler, Tevfik Yücedoğru, Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.253-268, 2011

Tehafütler - İçerik ve Yöntem Açısından Bir Karşılaştırma

in: Uluslararası Hocazade Sempozyumu Bildiriler, Tevfik Yücedoğru, Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.365-380, 2011

Episodes in the Encyclopedia

Dawud al-Kaysari

Springer, London/Berlin , pp.1-4, 2020

Abd al-Rahman al-Bistami

Springer, London/Berlin , pp.1-5, 2019

Khojazada

Springer, London/Berlin , pp.1-4, 2018

Mulla Shams al-Din al-Fanari

Springer, London/Berlin , pp.1-3, 2018

Said b. Dadhurmuz

Springer, London/Berlin , pp.1-4, 2018