Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Late Quaternary Glacial Sediments in the Western Taurus

2. Toros Jeolojisi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 November 2022, vol.1, pp.42-43

A NEW EXAMPLE OF LATE QUATERNARY GLACIATION AREAS IN WESTERN TAURUS MOUNTAIN

ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU 2022, Manisa, Turkey, 6 - 08 October 2022, pp.41-42

AKDAĞ (ALANYA) GEÇ PLEYİSTOSEN BUZULLAŞMALARININ İZLERİ VE PALEOİKLİMSEL YORUMLAMASI

IX. TÜRKİYE KUVATERNER SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 20 October 2020 - 23 February 2021, pp.21-22

Batı Toroslarda Bilinmeyen Bir Buzullaşma Sahası: Akdağ (Alanya)

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.1

Geomorphological and chronological evolution of Karadağ mountain (SW Turkey)

20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), Dublin, Ireland, 25 - 31 July 2019, pp.1 Sustainable Development

Finike ve Kumluca'da Meydana Gelen Hortumlar ve Etkileri

1. Uluslararası İstanbul Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.7-8

TEKELİ DAĞI'NDA (TOKAT) PLEYİSTOSEN BUZULLAŞMALARININ İZLERİ

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.101 Sustainable Development

KIZILDAĞ’DA (SİVAS) BUZULLAŞMA İZLERİ

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.54

Two New Contributions to Turkey's Glacial Geomorphology: Şahintaşı Glacier (Munzur Mountains) and Karadağ (Western Taurus)

9th International Conference on Geomorphology (9th ICG), Yeni Delhi, India, 6 - 11 November 2017, pp.351-352 Sustainable Development

Munzur Dağlarının Güneybatı Kesiminde Pleyistosen Paleobuzullarının Rekonstrüksiyonu

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017, Elazığ, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.2-3 Sustainable Development

Karadağ'da (Teke Yarımadası) Pleistosen Buzullaşmaları

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 10 - 14 April 2017, pp.384-385

Teke Yarımadasında Pleistosen Buzullaşmaları (Pleistocene Glaciations in The Teke Peninsula)

TÜCAUM 2016 ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.1

Glacio-Karstic Evolution in Western Taurus (SW Turkey)

33th IGU International Geographical Congress, Beijing, China, 20 - 26 August 2016, pp.2927

Batı Torosların Glasiyo-Karstik Evrimi

Türkiye Kuaterner Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, pp.20

Akdağ Heyelanının Jeomorfolojik Özellikleri ve Gelişimi

TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu 2014, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2014, pp.1

Geomorphological and chronological evolution of the Akdağ rockslide

8. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Muğla, Turkey, 13 - 17 October 2014, pp.142

Reconstruction of the evolution and chronology of the Akdağ rockslide (SW Turkey).

11th Swiss Geoscience Meeting, Lausanne 2013, Switzerland, 1 - 04 November 2013, pp.543-544

Akdağ Kütlesi’nin (Batı Toroslar) Jeomorfolojik Evrimine Morfometrik Yaklaşım

Tücaum IV Sempozyumu 2012, Ankara, Turkey, 1 - 04 March 2013, pp.1-8

Akdağ Kütlesi’nde (Batı Toroslar) Paleo-Karstın Pleistosen Buzullaşmalarına Etkisi

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2012, Hatay, Turkey, 1 - 04 March 2013, pp.199-204

Sinop Roma Dönemi Su Yapılarının Coğrafi Verilere Dayandırılan Modellemesi

1. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.6-7

2012. Sinop Roma Dönemi Yaşam Çevresinin Coğrafi Verilere Dayandırılan Modellemesi

I. International Conference On The Black Sea Regional Culture. Sinop, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.6-7

Afet Sonrası Müdahalede UZAL ve CBS teknolojilerinin İstanbul için Önemi

İstanbul’un Afetlerden Zarar Görebilirliliği Sempozyumu 2010, İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 2011, pp.221-225

Fırtına Deresi Havzasında Jeomorfolojik Problemler ve Çözüm Önerileri

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu VI, İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 2007, pp.88-96

Fırtına Deresi Havzasının Jeomorfolojik Gelişiminde Havza Analizi Verileri

TURQUA VI, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 2007, pp.161

Uygulamalaı Jeomorfoloji Çalışmalarında CBS'nin Kullanımı: Fırtına Deresi Havzası Örneği

I.Uzaktan Algılama ve CBS Çalıştay ve Paneli-2006, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.1-9

Ganos Dağının Dağ alanları Yönetimi Açısından İncelenmesi

Ulusal Coğrafya Kongresi - 2005, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.477-485 Sustainable Development

Doğal Çevre Sorunları Yaratan Hatalı Arazi Kullanımlarından Biri: Barajlar

VI. Ulusal Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu, Mersin, Turkey, 1 - 04 May 2003, pp.99-109

Books & Book Chapters

Sirk Morfometrisi Çalışmalarında İnsansız Hava Araçları (İHA) ve CBS Kullamınlarına Bir Örnek: Karadağ Kütlesi (Batı Toroslar)

in: Coğrafya Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Ebru Akköprü, Mehmet Fatih Döker, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.161-174, 2019

Dağlık Alanların İklim Özelliklerini Belirlemede CBS Tabanlı Enterpolasyon Yöntemlerinin Kullanımı: Batı Toroslar Örneği

in: Coğrafya Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Ebru Akköprü, Mehmet Fatih Döker, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.197-215, 2019

İstanbul Kuzeyindeki Madencilik Faaliyetlerinden Kaynaklanan Mekansal Sorunlara Bir Örnek: Çiftalan Köyü Heyelanları

in: Fiziki Coğrafya Araştırmaları: Sistematik ve Bölgesel, Deniz EKİNCİ, Editor, Türk Coğrafya Kurumu Yayınları Sayı:6, İstanbul, pp.689-700, 2011