Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Effects Of Quality Of Work Life On Burnout Syndrome: A Study On Hospitality Industry

Journal of Tourismology, vol.4, no.1, pp.35-53, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

SMMM ve YMM’lerin Eğitim Durumları ve Sınavlardaki Başarıları

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmacıları Dergisi, pp.216-239, 2015 (Other Refereed National Journals)

Meslek Yüksek Okulları ve Muhasebe Eğitimi

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmacıları Dergisi, no.9, pp.192-215, 2015 (Other Refereed National Journals)

Regulatıons On Fraud Audıt In Publıcly-Held Companıes: A Comparatıve Study On The Turkısh And Us Capıtal Markets

International Journal of Business and Social Science, no.2, pp.251-257, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Merdiven Kayıt Yöntemi ve Günümüz Muhasebe Sistemi

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmacıları Dergisi, no.1, pp.110-128, 2011 (Other Refereed National Journals)

Accounting Education In Ottoman State

International Journal of Business and Social Science, no.2, pp.210-214, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

ISO 31000 Ve COSO ERM Karşılaştırması

Muhasebe Bilim Dünyası(MÖDAV) Dergisi, vol.13, no.2, pp.1-19, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hata ve Hile Denetimi: Sermaye Piyasası Kurulu’na Kayıtlı Halka Acık Şirketlere İlişkin Düzenlemeler

MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, no.33, pp.29-45, 2011 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği Sürecinde Kamuda İç Denetim: Pamukkale Üniversitesi Örneği

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, vol.12, no.1, pp.85-109, 2010 (National Refreed University Journal)

From Accountıng Scandals To Global Crisis

” Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.14, no.2, pp.141-156, 2009 (National Refreed University Journal)

The Use of Stairs Method in cost Accounting in The Ottoman State in 19 th Century

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.23, pp.27-36, 2009 (National Refreed University Journal)

Osmanlı’da Vakıf Muhasebesi ve Lala Sinan Paşa Vakıf Muhasebesi Örneği

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, no.41, pp.208-220, 2009 (Other Refereed National Journals)

Kobilerde İç Kontrol Yapısının Muhasebe Denetimine Katkısı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.105-113, 2008 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Sistemleri ve Tekdüzen Hesap Planı Üzerine Teorik Bir Değerlendirme - II

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, no.3, pp.119-126, 2007 (Other Refereed National Journals)

Mevzuat Değişiklikleri Karşısında Muhasebe Eğitimi

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, no.29, pp.103-117, 2006 (Other Refereed National Journals)

Teknolojik Gelişmelerin Üretim Maliyeti Unsurlarına ve Muhasebe Eğitimine Etkisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, pp.327-342, 2006 (National Refreed University Journal)

İşletmelerin Finansman Kararları ve Yabancı Kaynak Kullanımı: Türkiye’de Bir Uygulama

Marmara Üniversitesi Muhasebe-Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi:Analiz, no.15, pp.131-139, 2006 (National Refreed University Journal)

Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Finansal Yönetim Uygulamaları: Afyonkarahisar Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.11, no.1, pp.281-298, 2006 (National Refreed University Journal)

Enflasyon Düzeltmesinin Kredi Analizine Etkisi

Mali Çözüm Dergisi, no.73, pp.104-121, 2006 (Other Refereed National Journals)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Tesadüfi Yürüyüş Testi

Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üni. İ.İ.Bİ.F Dergisi, pp.11-24, 2005 (National Refreed University Journal)

KOBİ'ler için Yatırım Projelerinin Hazırlanmasında Finansal Etütler

AKÜ İ.İ.B.F. Dergisi, vol.11, no.2, pp.50-61, 2001 (National Refreed University Journal)

Yatırım Proje Hazırlanmasında Gerçekleştirdikleri Finansal Etüdler Açısından KOBİ ve Büyük İşletmelerin Karşılaştırılması

Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, no.2, pp.143-158, 2000 (National Refreed University Journal)

Akredifle Ödeme ve İthalatçının Riske Karşı Korunması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, pp.11-20, 1999 (National Refreed University Journal)

Yöneticiler Hissedarların Çıkarları Aleyhine Olacak Kadar Yüksek Seviyede Büyüme Gerçekleştirirler mi?

Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, no.1, pp.21-31, 1999 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

How Much Does the Consumer-Based Brand Equity Affect the Financial Performance of the Company?

Global Conference on Business and Economics, Florida, United States Of America, 4 - 06 June 2018, pp.238-240

To What Extent Does Franchise Decision Affects Restaurant Firm’s Financial Performance?

Global Conference on Business and Economics, Florida, United States Of America, 4 - 08 June 2018, pp.218-223

Publishing in Predatory Tourism and Hospitality Journals: Mapping Academic Market and Identifying Response Strategies

TOURAVEL '18 / V. International Tourism, Travel and Leisure Conference, İstanbul, Turkey, 25 - 26 May 2018, pp.81-88

Ledgers And Reports Written By Stairs Method In Ottoman Archives

III International Conference On Luca Pacioli İn Accounting History And III Balkans And Middle East Countries Conference On Accounting And Accounting History, İstanbul, Turkey, 19 - 22 June 2013, pp.221-245

Accounting Records Of Ottoman Empire

III International Conference On Luca Pacioli İn Accounting History And III Balkans And Middle East Countries Conference On Accounting And Accounting History, İstanbul, Turkey, 19 - 22 June 2013, pp.199-219

İç Denetim Ve Coso Erm Yaklaşımı

2.Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik Ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2010, pp.39-51

Hile Tespitinde Benford Kanunu: Afyonkarahisar İli Vergi Beyanları Üzerinde Ampirik Bir Uygulama

1. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Edirne, Turkey, 1 - 04 September 2009, pp.288-298

Accounting Culture in the Ottoman Empire: An Examination of the Classical Period

Muhasebe Düşünce Kampı/ The Dıalectıcal Accountıng Camp, Rize, Turkey, 1 - 04 December 2008, pp.47-56

Double Entry Accounting System - Before Luca Pacioli

12th World Congress of Accounting Historians, Turkey, 1 - 04 November 2008, vol.2, pp.1776-1790

Accounting Education for the Practice of Stairs Method in the Ottoman State

12th World Congress of Accounting Historians (July 20-24, 2008) Congress, İstanbul, Turkey, 20 - 24 April 2008, vol.1, pp.703-712 Creative Commons License

Accounting Practices In Abbasids And A Sample Practice

The Balkan Countries’ 1st International Conference OnAccounting And Auditing, Edirne, Turkey, 8 - 09 March 2007, vol.1, pp.562-580 Creative Commons License

Accounting System In Ilhanians And A Sample Practice

The Balkan Countries’ 1st International Conference On Accounting And Auditing, Edirne, Turkey, 8 - 09 March 2007, vol.1, pp.755-772 Creative Commons License

Uşak İlindeki KOBİ ler

Uşak İli Sanayi Araştırması Paneli, Uşak, Turkey, 1 - 04 August 2003, pp.21-33

KOBİ’lerin Sermaye Piyasası Yoluyla Finansmanı ve İMKB’deki KOBİ’lerle İlgili Bir Ampirik Çalışma

l. Orta Anadolu Kongresi “KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 October 2001, pp.224-235

Küreselleşme sürecinde KOBİ’lerin Yeniden Yapılandırılması ve Bir Model Önerisi

l. Orta Anadolu Kongresi “KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 October 2001, pp.112-121

afyon'daki KOBİ lerin finansal sorunları

Afyon İlinin Ekonomik Gelişmesi Paneli-İktisadi Araştırmalar Vakfı, Afyon, Turkey, 1 - 04 July 1997, pp.220-223

Kuruluş Yeri Seçiminin Üretim Maliyetlerine Etkisine

Türkiye I.Mermer Sempozyumu, Afyon, Turkey, 1 - 04 September 1995, pp.17-28

Books & Book Chapters

The Internal Control System and in the Prevention of Mistakes and Fraud: An Application in the Hospitality Management

in: Sustainability and Management: An International Perspective, Kıymet ÇALIYURT,Ülkü YÜKSEL, Editor, Routledge, London/New York , New-York, pp.119-138, 2017

Genel Üretim Giderlerin Kontrolü

in: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Maliyet Kontrolü: Kavram, Uygulamalar ve Örnekler, Mehmet Sarıışık, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.205-225, 2017

Turizm İşletmelerinde Muhasebe, Finans ve Yatırım Proje Değerlemesi

in: Turizm İşletmeciliği: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Akova O., Kızılırmak İ., Tanrıverdi H., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.321-348, 2015

KPSS Muhasebe

Ekin Yayım Ve Dağıtım, Bursa, 2012

Dönemsonu İşlemleri

Ekin Yayım Ve Dağıtım, Bursa, 2010