Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Dönemi Padişahlarından Bestekâr Abdülaziz’in Türk Müziği Üzerindeki Etkileri Ve Günümüze Yansımaları

Insac International Conference and Research in Education and Social Sciences, Konya, Turkey, 14 - 15 November 2020, vol.1, no.2, pp.229-240 Creative Commons License

The Effects of Ottoman Sultan and Composer Mahmut II on The Turkish Music and His Reflections in The Present

Folk and Church Music Issues Scientific Conference, Batumi, Georgia, 5 - 07 November 2020, vol.1, no.2, pp.173-193 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Padişahlarından Bestekar III.Selim'in Türk Müziği Üzerindeki Etkileri ve Günümüze Yansımaları

USVES Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2020, vol.1, no.1, pp.62-81 Creative Commons License

Kültürel Kimlikler Çerçevesinde Türkiye ve Makedonya Müziklerinde Kullanılan Geleneksel Çalgıların Yeri ve Önemi

Üsküp- İstanbul Kentsel Kültürel Kimlikler, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2019, pp.42-50

Osmanlı Dönemi Padişahlarından Bestekar I.Mahmut’ın Türk Müziği Üzerindeki Etkileri ve Günümüze Yansımaları

İzmir ERASMUS Uluslar arası Bilimsel Araştırmalar Kongres, İzmir, Turkey, 5 - 07 April 2019, vol.5, no.5, pp.1-6

Abdülkadir Meragi Bestelerinin Makam, Usul ve Form Açısından Analizi

Uluslar arası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, Turkey, 9 - 13 May 2018, vol.3, no.4, pp.1-10

18.yüzyılda Türk Müziği ve Bu dönem Padişahlarının Müziğe Olan Yaklaşımları

4. Uluslar arası Asoscongress, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.2, no.5, pp.1-8

Osmanlı Döneminde Müzik Eğitimi ve Kurumları

II. Uluslar arası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.1-10

Sanatçı ve Akademisyen Bağlamında Türkiyedeki Kadın Kanun İcracıları

II. Uluslar arası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.1-12

Türklerde Müzikle Tedavi Uygulamaları

Müzik Terapi Çalıştayı, Şanlıurfa, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.1-10

Güzel Sanatlar Eğitiminde Çalgı Öğretimi

24. İstanbul Türk Müziği Festivali, Güzel Sanatlar Eğitimi, Toplumbilimler Etkileşimi Uluslar arası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.1-7

Ülkemizdeki Kadın Kanuniler

"Sanat ve Kadın" Panel, İstanbul, Turkey, 07 March 2017, pp.1-12

Osmanlıda Müzik Eğitimi ve Kurumları

Osmanlı Saraylarında Müzik Geleneği, İstanbul, Turkey, 29 January 2017, pp.1-9

18.yüzyılda Türk Müziği

III.Uluslararası Yaz Okulu Seminer Etkinlikleri, İstanbul, Turkey, 1 - 09 September 2016, pp.1-8

Ülkemizdeki Kanun Metodları ve Kanun Metodolojisi Üzerine Öneriler

23. Türk Müziği Günleri Uluslar arası Müzikte Metodoloji ve Müzikle İletişim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2016, pp.1-9

Türk Müziği Çalgılarının Organolojik Gelişimi

Panel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Geleneksel ve Modal Müzikler Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey, 27 March 2016, pp.1-5

International Anatolia Music Festival and Qanun Symposium

Uluslar arası Anadolu Müzikleri Festivali ve Kanun Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 26 December 2015, pp.1-6

Kanun Metotları

II. Uluslar arası Kanun Festivali ve Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 04 October 2015, pp.1-6

The Importance of Music Education in People’s Lives

International Conference on New Horizons in Education, Barselona, Spain, 10 - 12 June 2015, vol.1, pp.624-627 Sustainable Development

İstanbul Üniversitesi Müzikoloji Bölüm tanıtımı

Türkiye’de İlk Müzikoloji Bölümü Kurucusu Prof.Dr.Gültekin Oransay’ın Ölümünün 25. yıl dönönümünde 1. Müzikoloji Bölümleri Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 20 November 2014, pp.1-4

Abdülkadir Meraginin Musiki Eserleri ve Eserlerinden Örnek Dinletiler

Her Yönüyle Meragalı Abdulkadir Panel, Sivas, Turkey, 16 October 2014, pp.1-12

Türkiye Coğrafi Bölgelerinden Seçilmiş Bazı Şarkı-Türkü Sözlerinde Ele Alınan Doğa ve Kent Uyumu

İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Spekülatif Kurgu Konferansı: Doğa ve Kent, İstanbul, Turkey, 15 - 16 May 2014, pp.1-5

Türk Müziği Edebiyatında Dağ

Edebiyatta Dağ Uluslararası Sempozyum, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2013, pp.1-7 Sustainable Development

La Musica Tradizionale Turka (Geleneksel Türk Müziği

Konferans, Adria, Italy, 03 June 2013, pp.1-6

Türk Müziği Nazariyat ve Solfej Eğitiminin Sanat ve Bilimle Etkileşimi

–İstanbul Müzdak (sunulmuş bildiri, basılmış tam metin), Müzik, Tiyatro ve Edebiyatın Bilim İle Etkileşimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 30 May 2013, pp.1-4

Mesleki Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Türk Müziği Nazariyat ve Solfej Dersi Öğretimi İçin Sistematik Bir Model Önerisi

Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı –Sevda Cenap And Vakf, Ankara, Turkey, 14 - 15 March 2013, pp.1-5

., Başlangıç Düzeyi Kanun Öğretim Yöntemi İçin Sistematik Bir Yaklaşım

I.Uluslarası Kanun Festivali ve Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 2012, pp.1-5

The Importance and The Place of Traditional Instruments In The Framework of Turkish and Chinese Cultural-Art Events

Shanghai International Conference on Social Science (SICSS 2011), Fudan University, Shangai, China, 17 - 20 August 2011, pp.1-12

The Importance and The Place of Traditional Instruments In The Framework of Turkey-Macedon Culture-Art Events

), Uluslararası Türk Kültürü Sempozyum, Continental Hotel Toplantı 1. Salonu, Üsküp, Macedonia, 7 - 11 May 2011, pp.1-7

The Importance and The Place of Traditional Instruments In The Framework of Turkey-Poland Culture-Art Events

), Uluslararası Türkiye-Polonya İlişkileri Sempozyumu ve Türkiye Sanatları Sergisi, Polonya Bilimler Akademisi, Varşova, Poland, 16 - 21 June 2010, pp.1-7

The Music of Karagöz/Karagöz Müziği

“Uluslararası Somut Olmayan Kültürel Miras : Yaşayan Karagöz” Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2006, pp.1-7

“Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi İle İlgili Bir Proje Tasarımı

Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Ankara, Turkey, 4 - 06 March 2004, pp.1-6

Müzikte Doğu-Batı Etkileşimi

Cumhuriyet Döneminde Askeri Müzik ve Gelişimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2003, vol.62, pp.68-80

Approach and Comprehension in Music Education/Müzik Eğitiminde Yaklaşım ve Anlayış

The International Congress of the Music Culture and Education in Europe and Turkish Republics/Uluslar arası Avrupa’da ve Türk Cumhuriyetleri’nde Müzik Kültürü ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 16 November 2002, pp.242-246

İyi Bir Müzik Öğretmeninin Nitelikleri”, Kültür Bakanlığı Yayınları

İTÜ 6.Türk Müziği Günleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 14 May 1999, pp.55-60

Standartlığın Gereği ve Önemi

İTÜ 4. İstanbul Türk Müziği Günleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 16 May 1997, pp.1-6

Turkish Classical Music And The Instrument Of Kanun

Konferans, Reading Üniversitesi Müzik Bölümü, Reading, United Kingdom, 10 November 1995, pp.1-9

Türk Müziği Ses Sistemi”,

Seminer, Konya, Turkey, 10 October 1994, pp.1-5

Tanburi Cemil Bey

Seminer, Konya, Turkey, 05 October 1994, pp.1-5

Books & Book Chapters

Abdülkadir Meragi Bestelerinin Makam Usul ve Form Açısından Analizi

in: Geçmişten Günümüze Tarihten İzler, Prof.Dr.Kaan Karacoşkun, Prof.Dr.Osman Köse, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.511-545, 2018

Kar-ı Natık Eserlerin Ses Kaydında Kanun icracısı

in: Kar-ı Natık, Gönül Paçacı, Editor, Üsküdar Belediyesi Yayınları, İstanbul, pp.203, 2018

Bilimsel Anlatım ve Yazım Teknikleri

Gamze Yayıncılık, İstanbul, 2016

Ferdinand Beyer Op.101 Piyano Metodu

Bemol Müzik Yayınları, İstanbul, 2013

Türk Müziği Nazariyat ve Solfeji 4” DVD’li

Bemol Müzik Yayınları, İstanbul, 2013

Türk Müziği Nazariyat ve Solfeji 2” DVD’li

Bemol Müzik Yayınları, İstanbul, 2009

Türk Müziği Nazariyat ve Solfeji 3” DVD’li

Bemol Bemol Müzik Yayınları, İstanbul, 2009

Türk Müziği Nazariyat ve Solfeji-1 dvd'li

Bemol Müzik Yayınları, İzmir, 2007

Kanun Öğretimine Giriş

Haliç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2001