Publications & Works

Articles Published in Other Journals

From Decent Work To Well-Being: A Film Analysis of "Sorry We Missed You"

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.18, no.2, pp.525-537, 2022 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Covid-19 Döneminde Çalışanlar Üzerine Hazırlanan Makaleler: Yönetim Alanında Bir İnceleme

Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, pp.155-176, 2022 (National Refreed University Journal)

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Sektörlerin Risk Düzeylerinin CRITIC Tabanlı Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Sıralanması

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.47, pp.181-193, 2022 (National Refreed University Journal)

Kariyer Başarısının Öncülleri: Literatür İncelemesi ve Teorik Bir Model Önerisi

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.28, pp.131-162, 2021 (National Refreed University Journal)

Algılanan Yönetici Desteğinin Psikolojik Sözleşmenin İçeriği ve Yerine Getirilmesi Üzerindeki Etkileri

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.2, pp.268-281, 2021 (National Refreed University Journal)

İş-yaşam çatışmasının Koronavirüs (COVID-19) pandemisi sürecinde yeniden değerlendirilmesi: Kadın akademisyenler açısından nitel bir araştırma

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.45, pp.203-241, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

The Prevalence of Performance-Related Pay: A 23 Country Examination

ISPEC Journal of Social Sciences & Humanities, vol.4, no.2, pp.111-128, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

THE ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT, HAPPINESS AND DEMOGRAPHIC FACTORS USING LOG-LINEAR MODELS

International Journal of Economics and Business Research, vol.17, no.1, pp.87-105, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Temin ve seçim açısından benzeşme ve farklılaşma: Türkiye ve ABD karşılaştırması

SİYASAL: Journal of Political Sciences, vol.27, no.2, pp.221-244, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Sınır Ötesinde Çalışma Motivasyonları ve Kişilik Özellikleri Açısından Bağımlı ve Bağımsız Uluslararası Çalışanlar

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.20, pp.36-48, 2018 (National Refreed University Journal)

Rothwell ve Arnold'ın Algılanan İstihdam Edilebilirlik Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlama, Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.54, pp.91-103, 2017 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Çeşitli Demografik Değişkenler Açısından Beyaz Yakalı Çalışanların İş Değerleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.51, pp.942-951, 2017 (Other Refereed National Journals)

Work Values Fit and Subjective Career Success: The Moderating Role of Work Engagement

International Review of Management and Marketing, vol.7, no.3, pp.113-120, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Algılanan Rol Belirsizliğinin İşe Yabancılaşma Üzerindeki Etkisinin ve Demografik Değişkenlere GöreFarklılıklarının İncelenmesi

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.321-332, 2017 (International Refereed University Journal)

YÜKSEK PERFORMANSLI İŞ SİSTEMLERİNİN ÖRGÜTE BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.253-266, 2017 (National Refreed University Journal)

Çalışanların İş – Yaşam Dengesi İle Kariyer Tatmininin, İşten Ayrılma Niyetine Etkisi

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , vol.6, no.11, pp.67-86, 2015 (National Refreed University Journal)

Effects of Supportive Organizational Climate and Positive Psychological Capital on Organizational Citizenship Behavior

European journal of Business and Management, vol.7, no.26, pp.62-67, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Job Insecurity and Burnout: The Moderating Role of Employability

European Journal of Business and Management, vol.7, no.9, pp.195-202, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

How to Look Like an Academician? A Review on The Academics' Aesthetic Labour

Cumhuriyet 6th International Social Sciences Congress, Ankara, Turkey, 23 April 2022

How Will Digital Transformation Affect Management of Expatriates?

7th International Zeugma Conference On Scientific Researches, Gaziantep, Turkey, 21 - 23 January 2022, pp.575

Career Decision-Making Self-Efficacy Within the Framework of Career Self-Management Behaviors

IX. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 June 2021

Kariyer Başarısı Kavramının Mavi Ve Pembe Yakalı Çalışanlar Açısından İncelenmesi

7th International Conference on Business Administration, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.119-125

İşin Merkeziliği ile İstihdam Edilebilirlik Arasındaki İlişkide Kariyer Uyum Yeteneğinin Aracılık Rolü

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.172 Sustainable Development

İş Güvencesizliğinin Tükenmişliğe Etkisinde İstihdam Edilebilirliğin Düzenleyici Rolü

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.77-82 Sustainable Development

Workplace Bullying and its Effects on the Intention to Leave the Organization

9th EBES Conference Rome, Rome, Italy, 1 - 04 January 2013, pp.170

Books & Book Chapters

Eğitim Yönetimi ve Kariyer Geliştirme

in: İKY 4.0 İnsan Kaynakları Yönetimine Modern Bir Bakış, E. Kuzulu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.47-88, 2020

Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme

in: İKY 4.0 İnsan Kaynakları Yönetimine Modern Bir Bakış , E. Kuzulu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.15-46, 2020

Covid-19, from the perspectıves of Human Resource Practices and Employees

in: covid-19 and The New Business Ecosystem, Asst. prof.Dr. Duygu Hıdıroğlu,Asst.Prof.Dr.Semih Serkant Aktuğ,Asst.Prof.Dr. Osman Yılmaz, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.153-171, 2020 Sustainable Development

Mind the Gap: “Gender Inequality in the Workplace”

in: Selected Discussions on Social Science Research, Tunçsiper B., Sayın F., Hergüner F., Aydın F.İ., Editor, Frontpage Publications, Londra, pp.138-158, 2019

Endüstri 4.0'ın İstihdam Üzerindeki Etkileri

in: Endüstri 4.0 Üzerine Yazılar, Özyakışır D., Aybas M., Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.73-94, 2018