Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

İbn Kemâl’in Yavuz Mersiyesi ve Tahir Olgun’un Şerhi

TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, vol.40, no.40, pp.417-450, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE “KUŞ KONDURMAK” DEYİMİNİNANLAM ÇERÇEVESİ

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, vol.2, no.1, pp.215-232, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

DİVAN ŞİİRİNDE SEB‘Ü’L-MESÂNÎ KAVRAMI VE ANLAM ÇERÇEVESİ

HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature],, vol.4, no.4, pp.491-503, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Bağdatlı Rûhî'nin (ö.1014/1605-1606) Gazellerinde Deyimler

TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, vol.38, no.38, pp.163-202, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Nuruosmaniye KütüphanesiTürkçe Şiir Mecmû‘aları:İnceleme-Dizin

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.16, no.16, pp.227-367, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tokatlı Abdüllatif Sıhhatî’nin (ö. 1104/1692-93) Manzum Avâmil Tercümesi

5. TOKAT SEMPOZYUMU (14-15-16 EKİM 2022), Tokat, Turkey, 14 - 16 October 2022 Creative Commons License

AHMEDÎ DİVAN’INDA HARF VE KELİME OYUNLARI

Ahmedi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 02 May 2018, pp.163-172 Creative Commons License

Amasya’da Medfun Habîb-i Karamânî’nin Vuslatnâmesi’nde Gazeller The Ghazals of Habîb-i Karamânî-who buried in Amasya-in His Vuslatname

Uluslararası Amasya Sempozyumu (Tarih-Dil-Kültür-Edebiyat) INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AMASYA HISTORY-LANGUAGE-CULTURE-LITERATURE, Amasya, Turkey, 4 - 07 October 2017, vol.2, pp.787-810 Creative Commons License

Üsküdarlı Abdülhay Celvetî ve Kasîde-i Bürde Tercümesi

9. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2016, vol.2, pp.223-266 Creative Commons License

Garibî Âmâ Yusuf’un Şiirleri ve Şairliği

Tarihte ve Günümüzde Ortadoğu'da Türkmenler (Irak-İran-Suriye), Bilecik, Turkey, 8 - 10 May 2015, pp.287-296 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Fütüvvetnâmelerde Yerli Unsurlar

in: Klasik Türk Edebiyatında Yerlilik, Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL,Dr. Öğr. Üyesi Emre Berkan YENİ, Editor, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, pp.33-45, 2022 Creative Commons License

Diliçi Çeviri Bağlamında Muhtasar Kavramı ve Necîb Efendi’nin Muhtasar Tevessül’ü

in: Teoriden Pratiğe Türk Edebiyatında Diliçi Çeviri, Mücahit Kaçar,Sadık Yazar, Editor, KETEBE, İstanbul, pp.247-276, 2022 Creative Commons License

Mahzenü'l-Esrâr (İnceleme-Metin)

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2021 Creative Commons License

Osman Bey'den Sultan Vahdettin'e

İdeal Kültür Yayınları, İstanbul, 2021

Bahtî Sultan I. Ahmet

İdeal Kültür Yayınları, İstanbul, 2021

Bilmek istersen nedür âlemde eşyâdan garaz: “Garaz” Redifli Gazellerden Hareketle Divan Şiirinin Anl…

in: Prof. Dr. M. Fatih Köksal’a Armağan, Giyasi Babaarslan,Serpil Mutlu Kırlı,Oğuzhan Kırlı,Meltem Yılmaz, Editor, Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, pp.299-321, 2021 Creative Commons License

Divan Şiirinde Mecazî Yapının İnşası İçin Arapça Gramer Terimlerinin Kullanımı

in: İskender Pala Armağanı, Nagihan Gür, Editor, Kapı Yayınları, İstanbul, pp.208-235, 2021 Creative Commons License

İKİ FÜTÜVVETNÂME SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDîN FÜTÜVVETNÂMESİ BURSALI HOCA CÂN FÜTÜVVETNÂMESİ

T.C. Ticaret Bakanlığı ESNAF, SANATKÂRLAR VE KOOPERATIFÇILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ankara, 2020

Nesîmî, Ahmed Paşa, Mesîhî, Muhibbî

in: Üniversiteler İçinESKİ TÜRK EDEBİYATIMETİN ŞERHİ(14 - 16. YÜZYILLAR), Nihat Öztoprak, Editor, İdeal Kültür Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.1-640, 2020

Nev‘îzâde Atâyî, Fasîh Ahmed, Esrâr Dede, Leylâ Hanım, Leskofçalı Gâlib, Yenişehirli Avnî

in: Üniversiteler İçinESKİ TÜRK EDEBİYATIMETİN ŞERHİ (17-19. Yüzyıllar), Nihat Öztoprak, Editor, İdeal Kültür Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.1-576, 2020

Klâsik Türk Şiirinde Dik Gelmek Deyimi

in: Cemal Aksu Armağanı, Müslüm Yılmaz,Ayşe Aksu, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.225-245, 2020 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

MECMÛ'A (Nuruosmaniye Kütüphanesi, 4980)

Ahmet Yesevi Üniversitesi , pp.1, 2022

ŞERH-İ KASİDE-İ BÜRDE (?)

Ahmet Yesevi Üniversitesi , pp.1, 2022

EL-UMDE ALE'L-BÜRDE (İSMAİL NİYÂZÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi , pp.1, 2022

CÜBBE ŞERH-İ KASÎDE-İ BÜR’E

Ahmet Yesevi Üniversitesi , pp.1, 2022

TAHMİS-İ KASİDE-İ BÜRDE (KEMÂLÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

KASÎDE-İ BÜRDE ŞERHİ

Ahmet Yesevi Üniversitesi , pp.1, 2022

KASÎDE-İ BÜR'E (MEHMED HİLMÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

GÜLŞEN-İ RÂZ (ABDÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi , pp.1, 2022

KASÎDE-İ BÜRDE TAHMÎSİ (MEHMED)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

ZEYL-İ MESLEKÜ’L-UŞŞAK

Ahmet Yesevi Üniversitesi , pp.1, 2022

MUHTASAR TEVESSÜL (NECÎB)

Ahmet Yesevi Üniversitesi , pp.1, 2022

TERCÜME-İ MAKÂSIDI'L-AYNİYE (ŞEYHÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi , pp.1, 2022

NAZM-I DİL-ÂRÂ

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

MECMÛ'A (Nuruosmaniye Kütüphanesi, 4976)

Ahmet Yesevi Üniversitesi , pp.1, 2022

MUSAVVER İRAN SEFÂRET-NÂMESİ

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

KASİDE-İ BÜRDE TERCÜMESİ (?)

Ahmet Yesevi Üniversitesi , pp.1, 2022

ŞERH-İ KASÎDE-İ BÜRDE (MUHAMMED SAİD)

Ahmet Yesevi Üniversitesi , pp.1, 2022

KASÎDE-İ BÜRDE ŞERHİ (ÂRİFÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

KASİDE-İ BÜRDE ŞERHİ (?)

Ahmet Yesevi Üniversitesi , pp.1, 2022

MİFTÂHU’N-NECÂT (FEVZÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi , pp.1, 2022

RİCÂLÜ'L-GAYB (?)

Ahmet Yesevi Üniversitesi , pp.1, 2022

İSKENDER-NÂME (BEHİŞTÎ/BİHİŞTÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

TERCEME-İ KASÎDE-İ BÜRDE (ŞEMSÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

KAYDLI KASÎDE-İ BÜRDE (HOCAZÂDE MEHMED)

Ahmet Yesevi Üniversitesi , pp.1, 2022

MECMÛ'A (Nuruosmaniye Kütüphanesi, 4968)

Ahmet Yesevi Üniversitesi , pp.1, 2022

TERCÜME-İ KASÎDETÜ'L-BÜRDE (HULVÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

ŞERH-İ KASÎDE-İ BÜRDE

Ahmet Yesevi Üniversitesi , pp.1, 2022

KASÎDE-İ BÜRDE ŞERHİ (?)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

İRŞÂDİYYE ŞERH-İ KASÎDETÜ'L-BÜRDE

Ahmet Yesevi Üniversitesi , pp.1, 2022

MESLEKÜ'L-UŞŞÂK (ABDÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi , pp.1, 2022

MÜSELLES-NÂME

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

ABDÎ, Sarı Abdullah Efendi

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-4, 2020

Other Publications