Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tüketici Bilgi Kaynaklarının Kredibilitesi: Deneysel Bir Araştırma

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.1, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Using Visual Art in Product Design and Consumer Responses: The Moderating Role of Product Type

Contemporary Management Research, cilt.16, sa.4, ss.229-254, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organik Ürün Tüketicilerinin Tipolojisi: Gönüllü Sadelik, Çevre Bilinci ve Değerler Açısından Pazar Bölümlerinin İncelenmesi

TÜKETİCİ VE TÜKETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.11, sa.1, ss.107-142, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketicilerin Çevrimiçi Perakende Alışveriş Sitelerine Yönelik Sadakatleri Üzerinde Memnuniyet, Güven ve Kalite Algılarının Rolü

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, sa.28, ss.24-47, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

How Do Social Media Users in Turkey Differ in Terms of Their Use Habits and Preferences?

International Journal of Business and Information (IJBI), cilt.10, sa.3, ss.337-364, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of information overload on consumer confusion: An examination on user generated content

Bogazici Journal, cilt.29, ss.27-51, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İş Modellerinin Teknoloji ve Tüketici Temelli Dönüşüm Sürecine Yönelik Bir Yaklaşım Önerisi

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017, ss.57-58

Tüketicilerin Çevrimiçi İçeriklere Yönelik Bilgi Kalite Algılamalarında Biliş İhtiyacının Rolü

16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.717-730

The Effect of Brand Personality on Consumers’ Brand Preference: The Mediating Role of Self-Expressive Value of Brand

International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP 2016), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.3536-3553

Kitap & Kitap Bölümleri

Kaynak ve Bilgi Kredibilitesi Açısından Tüketici Bilgi Edinme Sürecinin Modellenmesi

İktisadî Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi Yayınları, İstanbul, 2019