Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cholesky Ayrıştırması Yöntemi Kullanılarak Varyans Analizine (ANOVA) Lineer Regresyon Yaklaşımı ve Excel Uygulaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), cilt.22, ss.58-77, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Organizational Commitment: An Empirical Investigation Of Scholars In Turkish Public Universities

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, ss.69-80, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Finansal Oranlar ve Borsa Performans Oranları İlişkisi: İMKB'de İşlem Gören Bankaların Kanonik Korelasyon Analizi

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.34, ss.317-329, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gini Eşitsizlik Ölçüsü İle Osmanlı Sanayi Alt Kollarında İşletme Ölçek Göstergelerinin Dağılım Eşitsizliği

İŞ GÜÇ, ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, ss.139-152, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’nin Referans Ülkelerle Karşılaştırmalı Uzun Dönemli Reel Ekonomik Büyüme Performansı: Bir İktisadi Kalkınma Sorunsalının Anatomisi(1907-2003)

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, ss.63-78, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğurganlık Düzeyine İktisadi Kalkınmanın Etkisi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, ss.11-42, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilgi Toplumuna Geçişte Uzun Dönemli Akademik Personel Arz – Talep Uyumsuzluğu Ekseninde Türkiye’ nin Servis Ekonomisine Adaptasyon Kabiliyeti Üzerine Düşünceler

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, ss.19-52, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

OECD Deneyimlerinden Hareketle İktisadi Kalkınmada Eğitimli İşgücünün Önemi ve Türkiye İçin Çıkartılacak Dersler

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, ss.125-140, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1987 - 1996 Yılları arasında İllerin GSYİH’ya Katkısının Faktörlere ayrılması ve Bulunan Faktörler açısından sıralanması

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Mecmuası, ss.167-194, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vektör Transformasyonunun Farklı Koordinat Sistemlerinde Matrislerle Gösterilişi

Öneri:Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.83-91, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Korelasyon Matrisinden Regresyon Katsayılarının Elde Edilmesi

İstatistik ve Ekonometri Dergisi, ss.135-156, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cholesky Ayrıştırması Yöntemi Kullanılarak Varyans Analizine (Anova) Lineer Regresyon Yaklaşımı Ve Excel Uygulaması

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2020, ss.251-252

Öğretim Elemanlarının Çalışma Yaşam Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 24 - 25 November 2016, ss.1-2

Göç Çıkışları Açısından Iğdır’ın Kars ve Ardahan İle Mukayesesi

1. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, Iğdır, Türkiye, 19 - 21 April 2013, ss.432-460

Iğdır’dan Göç Çıkış Tahmini (2017–2020)

1. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, Iğdır, Türkiye, 19 - 21 April 2013, ss.418-431

Mutluluk Düzeyinin Sosyo- Demografik Özelliklerle Lojistik Regresyon Analizi Aracılığıyla İncelenmesi

13. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 24 - 26 December 2012, ss.123-132

Kitap & Kitap Bölümleri