Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

E-Belgelerin Arşivsel Bağının Elektronik Delil Elde Etme Yöntemlerine Etkisi: Belge Yönetimi Literatürü

Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar, Ankara, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.121-137

Belediyelerdeki Elektronik Belge Yönetimi Sistemlerinde Dijital Devamlılığı Tehdit Eden Yazılıma Dayalı Sorunlar

Belediyelerde Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.409-428

Uluslararası Arşiv Tanımlama Standardının (ISAD-G) Türkiye’deki Özel Koleksiyonlar İçin Kullanılma Koşullarının Değerlendirilmesi: İSAM Kütüphanesi Ziyad Ebüzziya Evrakı Örneği

Diplomasi ve Dış Politika Araştırmalarında Arşivlerin Rolü Uluslararası Sempozyumu / Internatıonal Symposıum On The Role Of Archıves In Dıplomatıc And Foreıgn Polıcy Studıes 07-09 Nisan / April 2016, Osmanlı Arşivi, İstanbul, İstanbul, Turkey, 7 - 09 April 2016, pp.1-16

Elektronik Belge Yönetimi Uygulamalarında Dosya Bütünlüğü Problemi

Kurumsal Belleklerin Geleceği Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi BEYAS 2015 Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 22 October 2015, pp.163-172

“Electronic Records Management Projects in E-Transformation Turkey Practices: A Study on District Municipalitıes in Istanbul”

11th nternational Conference on Knowledge, Economy and Management, Veletta, Malta, 27 - 25 November 2013, pp.869-885

Kamu Kurumlarında Yürütülen Elektronik Belge Yönetimi ve Sayısallaştırma Uygulamalarında Karşılaşılan Teknik ve İdari Problemler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ÇAYKUR ve Esenler Belediyesinin İhale Teknik Şartnameleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslar arası Kongresi (21-13 Kasım 2012, İstanbul), İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2013, pp.857-873

Yerel Bilgi Kaynakları Olarak Belediye Arşivlerinin Şehir Tarihçiliğine Katkısı

2. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi (5-7 Ekim 2012-Konya), Konya, Turkey, 5 - 07 October 2012, pp.1-2

Dosya Tasnif Planlarında Fonksiyonun Gücü / The Power of Function in the File Classification Plans

Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007 Ankara, Bildiriler, Ankara, Turkey, 24 - 26 October 2007, pp.235-244

Books & Book Chapters

Kamu İdaresinde Kurum Arşivlerinin Yönetim ve Organizasyonu

in: Bilgi Merkezlerinde Yönetimi, Erol Yılmaz, Leyla Yanık, Editor, HiperYayın, İstanbul, pp.170-196, 2021

Blokzincir Teknolojisinin Elektronik Belgelerin Güvenilirliğinin Korunmasında Başarıya Katkısı

in: Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği, Bahattin Yalçınkaya, M. Altay Ünal, Burcu Yılmaz, Fahrettin Özdemirci, Editor, Ankara Üniversitesi Bil-Bem, Ankara, pp.141-170, 2019

Kurum Arşivleri

in: Bilgi Merkezleri: Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler, Akkaya M.A., Odabaş H., Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.375-404, 2019

Kurum Arşivleri

in: Bilgi Merkezleri: Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler, Mehmet Ali Akkaya, Hüseyin Odabaş, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.375-404, 2019

Blokzincir Teknolojisinin Elektronik Belgelerin Güvenilirliğinin Korunmasında Başarıya Katkısı

in: Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği, Bahattin Yalçınkaya, M. Altay Ünal, Burcu Yılmaz, Fahrettin Özdemirci, Editor, Ankara Üniversitesi BİL-BEM, Ankara, pp.141-170, 2019

Kurumsal Bilgi ve Belge Yönetimi

Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul, 2018

E-Belgelerin Arşivsel Bağının Elektronik Delil Elde Etme Yöntemlerine Etkisi: Belge Yönetimi Literatürü Bağlamında Bir İnceleme

in: Bilgi Sistemlerin ve Bilişim Yönetimi Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar, Fahrettin Özdemirci ve Zeynep Akdoğan, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.257-274, 2017

E-Belelerin Arşivsel Bağının Elektronik Delil Elde Etme Yöntemlerine Etkili Belge Yönetimi Literatürür Bağlamında Bir İnceleme

in: Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar, Fahrettin Özdemirci, Zeynep Akdoğan, Editor, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara, pp.257-274, 2017

Arşiv Bilimi Nedir

Artı Yayınları, İstanbul, 2013

Harf Devriminin Türk Dünyasına Etkileri Üzerine Yeni Kaynaklar: Cumhuriyet Arşivinde Araştırmaya Açılan Belgeler

in: İsmail Erünsal Armağanı, Hatice Aynur, Birol Ülker, Bilgin Aydın, Editor, Türkuaz, İstanbul, pp.135-151, 2013 Creative Commons License

A View of Bureaucratic Relations in the Transition Period from the Ottoman State to the Republic in Light of the Administrative Acts and Writings of the First Years of the Republic

in: Arşiv Emektarları Anı Kitabı, Feridun M. Emecen, İshak Keskin, Ali Ahmetbeyoğlu, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, pp.451-466, 2013 Creative Commons License

“Osmanlı Devleti’nde Yasakçılar – The Yasakcis in the Ottoman State"

in: Osmanlı nın İzinde Prof Dr Mehmet İpşirli Armağanı Cilt I, Emecen F., Keskin İ, Ahmetbeyoğlu A., Editor, Timaş, İstanbul, pp.359-404, 2013

Harf Devrimiyle İlgili Yeni Belgeler: Maarif Vekâlet’nden Başvekâlet’e Gönderilen Bir Belgenin Düşündürdükleri

in: Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı: Osmanlı’nın İzinde, Feridun M. Emecen, İshak Keskin, Ali Ahmetbeyoğlu, Editor, Timaş, İstanbul, pp.451-466, 2012 Creative Commons License

Belediyelerdeki Dosyalama Uygulamalarının Dosya Türlerine Göre Değerlendirilmesi / Evaluation of Filing Applications in Municipalities According to File Types

in: Prof. Dr. K. Gülbin Baydur’a Armağan, Özgür Külcü, Tolga Çakmak, Nevzat Özel, Editor, Hacettepe Üniversitesi Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara, pp.17-27, 2012 Creative Commons License

Arşivsel Koruma Sorunları

in: Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı, Sarıyıldız G., Çiçek N., Keskin İ, Pamuk S., Editor, Ada Ofset, İstanbul, 2011

Osmanlı’da Tanzimat’tan Sonar Taşrada Arşiv Deposu Kurma Teşebbüsleri: Çorum Sancağı Örneği

in: Yücel Dağlı Anısına, Evangelia Balta, Yorgos Dedes, Emin Nedret İşli, M. Sabri Koz, Editor, Türkuaz, İstanbul, pp.135-151, 2011 Creative Commons License Sustainable Development

“Yat, Yatak, Yatgak, Sak, Sakçı ve Savul, Savur Tabirleri Üzerine”

in: Prof Dr Şevki Nezihi Aykut Armağanı, Sarıyıldız Gülden, Çiçek Niyazi, Keskin İshak, Pamuk Sevil, Editor, Etkin Kitaplar, İstanbul, pp.47-56, 2011

Belge Yönetimi Programının Kurulmasında Fizibilite Çalışmasının Önemi / The Important of Feasibility Study in Establishing Records Management Program

in: Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı, İshak Keskin, Hanefi Kutluoğlu, Sevil Pamuk, Editor, Pamuk Yayınları, İstanbul, pp.101-112, 2009 Creative Commons License

Bir Yazışma Türü Olan Üst Yazının Belge Yönetimi Uygulamalarında Dosya Bütünlüğüne Katkısı

in: Tülin Aren Armağanı, İshak Keskin, Hanefi Kutluoğlu, Sevil Pamuk, Editor, Pamuk Yayınevi, İstanbul, pp.97-106, 2009 Creative Commons License

Factors Leading to the Creation of Unnecessary Records in Turkish Public Administration

in: Essays in Memory of Hazel E. Heughan, Niyazi Çiçek, İsmail Erünsal, Christ Ferrart, Editor, Hazel E. Educational Trust, Edinburgh, pp.1180-198, 2007 Creative Commons License

Üniversitelerde Öğrenci Dosyası Belge Profilinin İncelenmesi

in: Bilgi Yönetimi: Akademik Açılımlar, Berat Bir Bayraktar, Editor, Beta, İstanbul, pp.21-41, 2006 Creative Commons License

Belgelerin Karakteristik Yapısını Oluşturan Elemanların Fonksiyonla İlişkisi: Güncel Belgeler Üzerine Bir İnceleme

in: Aysel Yontar Armağanı, Bekir Kemal Ataman, Mesut Yalvaç, Editor, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul, pp.133-152, 2004 Creative Commons License