Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çağdaş İslâmî Akımlar Literatürü

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.15, ss.243-300, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Dünyasının Mezhep Haritası ve Nüfus Dağılımı

İslami Araştırmalar, cilt.29, ss.348-379, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Abbasî Halifesi Nasır Lidinillâh’ın Şiî Siyaseti

İlahiyat Akademi Dergisi (Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), cilt.4, ss.147-164, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

es-Selefiyye fi Nicerya

İlahiyat Akademi, cilt.1, ss.267-284, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nijerya'da Selefiler

İlahiyat Akademi, cilt.1, ss.283-302, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

ON THE PROBABILITY OF THE CREATION OF THE IBN TAYMIYYA SCHOOL OF OTTOMAN THOUGHT VIA BIRGIWI MEHMED EFENDI - A Critical Approach -

ILAHIYAT STUDIES-A JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES, cilt.6, ss.147-180, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Nizâmülmülk’Ün Eş’Arîlere Destekleri Ve Diğer Sünnîlerle İlişkileri

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, cilt.6-2, ss.39-64, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hadim Hüseyin İlâhîbahş, El-Kur'Âniyyun

MİLEL VE NİHAL İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.8-1, ss.255-260, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dârülfünûn İlahiyat Fakültesi’nde İslam Mezhepleri Tarihi ve Yusuf Ziya Yörükân’ın Alana Katkıları

Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, ss.153-164, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gîlân'da Son Zeydî Yönetim (Âl-i Kârkiyâ)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.20, ss.1-26, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Zeynüddin el-Âmilî’nin Öldürülmesiyle İlgili İmâmiyye Tabakat Kitaplarındaki Kurguların Değerlendirilmesi

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt.19, ss.87-112, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı Kadısı/Müderrisi Maruf B. Ahmed’In İmâmiyye Şîasına Eleştirileri cilt.8-3, ss.331-348, 2009

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.8-3, ss.331-348, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Büyük Selçukluların Hanefilere Destekleri Ve Irak Selçukluları Sultanı Mesud’Un Faaliyetleri

Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, (Bişkek Kırgızistan), cilt.5-6, ss.153-164, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

es-Sevâdu’l-Azam’ın Farklı Nüshaları ve Müellifleri Üzerine

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİSTAN, Turkistan, Kazakistan, 15 - 16 April 2019, ss.23-36 Creative Commons License

Şîîlerin Takrîbi Ve Suûdîlerin Teklifi

Ortadoğu'nun Geleceği Açısından Şii- Sünni İlişkileri, Çorum, Türkiye, 27 - 29 September 2013, ss.177-188

Dârülfünûn İlahiyat Fakültesi'nde İslam Mezhepleri Tarihi ve Yusuf Ziya Yörükân'ın Alana Katkıları

Darülfünun İlahiyat Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 2010, ss.241-251

Kitap & Kitap Bölümleri

Balıkesirli Bir İslam Âlimi: İmam Birgivî

Birgivî’ye Nispet Edilerek Yayınlanan Dâmiğatu’l-Mübtediîn Adlı Eserde Mezhepler, Mehmet BAYYİĞİT, Mehmet ÖZKAN, Ahmet Ali ÇANAKCI, Asem Hamdy ABDELGHANY, Editör, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Balıkesir, ss.138-163, 2019

Mezheplere Göre Klasik Kaynaklar ve Özellikleri

İsnâaşeriyye’nin Temel Eserleri ve Fırak Kaynakları, Halil İbrahim Bulut, Editör, Ensar Nesriyat, İstanbul, ss.193-319, 2018

Gerilim ve Çatışma Arasında Mezhep -Mezhep Sosyolojisi-

Cemaat Halinde Kalmak ve Cemaatlere Bölünmek, Mustafa Tekin, Editör, Eski Yeni Yayınları, İstanbul, ss.283-304, 2017

Osmanlıda İlm-i Kelam Alimler Eserler Meseleler

Osmanlı'da İbn Teymiyyeciliği Birgivî Üzerinden İhdas Etmenin İmkânı – Eleştirel Bir Yaklaşım – , O. Demir, V. Kaya, K. Gömbeyaz U. M. Kılavuz, Editör, İsar Yayınları, İstanbul, ss.471-521, 2016

Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-Ek-i 2 (Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi)

Allâme İbnü’l-Mutahhar el-Hillî, Usûlü'd-dîn , Recep Alpyağıl, Editör, İz, İstanbul, ss.630-638, 2014