Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kur’an-Toplum Diyalojisi ve Anlam(an)ın Güncelliği

ESKİYENİ, pp.163-180, 2013 (Other Refereed National Journals)

Kent Dindarlığı

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, pp.217-223, 2011 (Other Refereed National Journals)

Gazali’de Aklın Nass Bağlamında Eleştirisi

DİYANET İLMİ DERGİ, vol.7, no.3, pp.155-168, 2011 (Other Refereed National Journals)

Gazali: Soyut Okumalar ve Kalıp Yargıların Ötesinde

TYB AKADEMİ, no.1, pp.31-49, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Toplumunun Dini Hayatında Postmodern Tezahürler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.25, pp.5-28, 2011 (National Refreed University Journal)

Dönemin İslamcılarının II. Abdülhamid’e Bakışı

Birey ve Toplum, vol.1, no.1, pp.51-76, 2011 (Other Refereed National Journals)

Din Sosyolojisine Katkıları ve Zaafiyetleri Bağlamında Ali Şeriati

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.29, pp.41-66, 2010 (National Refreed University Journal)

Mevlâna Celâleddin Rûmi’de Din ve Yabancılaşma

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.101-118, 2010 (National Refreed University Journal)

Kur’an-ı Kerim’de Bedevilik-Dini Sosyolojik Yaklaşım”

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.3, pp.102-114, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Sociological Discussion On Women’s Liberty in the Context of Religion in the United Kingdom

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.27, pp.173-194, 2009 (National Refreed University Journal)

Mevlana Ocağı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.25, pp.183-186, 2008 (National Refreed University Journal)

Aristokratik İslam ve Halk İslamı Ayrımında Mevlâna

İSTEM, no.11, pp.175-188, 2008 (Other Refereed National Journals)

Sosyoloji’nin ‘Din’ Problemi

Marife, no.1, pp.63-76, 2008 (Other Refereed National Journals)

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Ehl-i Sünnet Anlayışı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.24, pp.32-56, 2007 (National Refreed University Journal)

Mevlana Bibliyografyası

İSTEM, no.10, pp.347-398, 2007 (Other Refereed National Journals)

Işıkçılık

Demokrasi Platformu, no.7, pp.47-64, 2006 (Other Refereed National Journals)

Kur’an Sosyolojisi Üzerine Denemeler

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.20, pp.269-271, 2005 (National Refreed University Journal)

VIII. Kur’an Sempozyumu-Günümüz Dünyasında Müslümanlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.19, pp.271-273, 2005 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Aydın Kadınların Din Anlayış

Marife, no.2, pp.155-176, 2004 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı’da Ulema’dan Aydına Dönüşüm Süreci- Sosyolojik Bir Yaklaşım

Marife, no.1, pp.227-234, 2004 (Other Refereed National Journals)

Anlam ve Yorum-Dini Metinlerin Anlaşılması ve Yorumlanması

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.91-94, 2004 (Other Refereed National Journals)

Batı’da ve Türkiye’de Aydının Dini-Sosyolojik Portresi

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.17, pp.161-176, 2004 (National Refreed University Journal)

Mevlâna Celâleddin Rûmi’nin Hayatı, Eserleri ve Din Algılayışı

Dicle Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi,, vol.VI, no.2, pp.11-32, 2004 (National Refreed University Journal)

Tanrı Kavramı ve Toplumsal İzdüşümü

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.10, pp.475-491, 2003 (National Refreed University Journal)

İbadet ve Çalışma Hayatı İlişkisine Kur’anî Açıdan Bir Yaklaşım

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.227-251, 2002 (National Refreed University Journal)

Mevlâna Celâleddin Rûmi’nin Din Anlayışı

Tasavvuf Dergisi, no.7, pp.270-278, 2001 (Other Refereed National Journals)

Mevlâna Celâleddin Rûmi’s Understandings of Human and Society

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.12, pp.123-134, 2001 (National Refreed University Journal)

Kur’an-ı Kerim’deki Aşiret, Kabile ve Kureyş Kavramlarının Din Sosyolojisi Açısından Tahlili

İslami Araştırmalar, vol.14, pp.450-454, 2001 (Other Refereed National Journals)

İslam’ın Postmodern İmkanı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.10, pp.561-575, 2000 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Adnan Menderes’in Halkla Bağının Metafiziği

Türk Tarihinde Adnan Menderes Sempozyumu, Aydın, Turkey, 12 - 14 May 2011

Camiye Mahallenin Sosyalitesinde Yer Edindirmek

II. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 09 April 2011

Rethinking Religious Pluralism in Turkey

XVII. World Congress of Sociology, International Sociological Association, Göteburg, Sweden, 11 - 17 July 2010

Ailenin Açık ve Örtük Sekülerleşmesinin Sosyolojik Analizi” tebliğinin müzakeresi

Aile ve Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 April 2010, pp.71-80

Günümüz İstanbul’unda Gündelik Yaşamın Çokkültürlü Metafiziği

Dinsel ve Kültürel farklılıkların Birarada Yaşaması: İstanbul Tecrübesi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 17 April 2010

Toplumsal Değerler Bağlamında Cinsellik Anlayışı ve Pratiklerine Sosyolojik Bir Yaklaşım-Sorunlar, İmkanlar ve Çözüm Önerileri

Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı IV. Din Şurası, Ankara, Turkey, 12 - 16 October 2009, pp.574-597

Küresel Diyaloğun Teolojik Temellerine Antropo-Sosyolojik Yaklaşım

Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009

Kur’an-ı Kerim’e ‘Sol’dan Yaklaşım

Kur’an’a Farklı Yaklaşımlar, İstanbul, Turkey, 10 - 14 August 2009, pp.425-438

Din ve Gelenek Bağlamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitaplarında Aile ve Cinsiyet Rollerine Sosyolojik Bir Yaklaşım

Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 May 2009, pp.747-766

Halk Bilgeliği Bağlamında Yunus Emre

I. Ulusal Yunus Emre Sempozyumu, Karaman, Turkey, 22 - 23 May 2009, pp.349-370

An Anthropological Approach to the Concept of Ummah in the Holy Qur’an

The Third Conference of Biological and Cultural Anthropology, Kayravan, Tunisia, 9 - 11 April 2009, pp.3-11

Sociology of Islam: A Survey

The 38th World Congress of the International Institute of Sociology, Budapeşte, Hungary, 26 - 30 June 2008

Gelenekselden Moderne Değişen ve Dönüşen Aile” (Müzakere)

Aile Yapımız ve Sorunları Sempozyumu, Konya, Turkey, 5 - 06 April 2008

Yoksulluk-Sivil Toplum-Hayırseverlik Üçgeninde Kadının Mobilizasyonu

Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 03 February 2008, pp.555-566

Çorumlu Kayıkçı Kul Mustafa’nın Şiirlerindeki Sosyal ve Tarihsel Unsurlar

Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, Çorum, Turkey, 23 - 25 November 2007, pp.1047-1067

Sivilliğe Tarihin İçinden Yol Açmak: Ahilik Tecrübesi

III. Uluslar arası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 9 - 10 December 2006, pp.31-36

Ali Emiri’nin ‘Osmanlı Vilâyât-ı Şarkiyyesi’ Bağlamında Diyarbakır

II. Uluslar arası Diyarbakır-Osmanlı’dan Cumhuriyet’e-Sempozyumu,, Diyarbakır, Turkey, 15 - 18 November 2006, pp.633-644

Mevlâna’ya Yaklaşımların Sosyolojik Arkaplânı: Mevlâna Okumalarının Okuması

Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlâna Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 25 - 28 May 2006, pp.365-373

Mesnevî’de Toplumsal İzdüşümleri Açısından Tanrı

Uluslararası Mevlâna Mesnevî Mevlevîhaneler Sempozyumu, Manisa, Turkey, 19 - 21 December 2005, pp.135-146

Sosyal Kontrol Bağlamında Nasreddin Hoca Fıkraları-Sosyolojik Bir Yaklaşım

I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu, Konya, Turkey, 6 - 07 July 2005, pp.235-243

Books & Book Chapters

Değişen Dinamiklerde Totem ve Ahlak

Afba Yayıncılık, İstanbul, 2014

Kutsal Sekülarizm

Açılım Kitap, İstanbul, 2013

Aklın Kenarı

Açılım Kitap, İstanbul, 2013

Sosyolojisinin İmkanı-İslam Sosyolojisine Sünnetten Başlamak

in: Sünnet Sosyolojisi, Tekin M., Editor, Eski Yeni Yayınları, Ankara, 2013

Mevlâna Pergelinde Toplum

Rağbet Yayıncılık, İstanbul, 2012

Evliliğin Gerekliliği ve Önemi

in: Ailemizin Başucu Rehberi, Zencirkıran R., Editor, Ankara Mamak Belediyesi, Ankara, pp.26-29, 2012

Feminizmin Kadın Algısında Beden İmgesi ve Din

in: Beden Sosyolojisi, Canatan K., Editor, Açılımkitap, İstanbul, pp.523-537, 2011

Gesellschaftliche Rollen İm Kontext Kultureller Unterschiede

in: Die Islamischen Wissenschaften Aus Sicht Muslimischer Theologen,, Uçar B., Yavuzcan İ., Editor, Peter Lang, Frankfurt, pp.199-208, 2010

Kamusal Alan ve Din

in: Din Sosyolojisi, -, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2010

Küreselleşme ve Din

in: Din Sosyolojisi, -, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.127-146, 2010

Gergefinde Medeniyet İşleyen Şehir: Bursa

in: Şehir, Kültür ve Yaşantı Odağında Bursa’da Zaman, Doğru Y., Editor, Osmangazi Belediyesi Yayınevi, Bursa, pp.149-152, 2009

El İnsaf

Server Iletisim, İstanbul, 2008

Ticanilik

in: İslâmcılık-Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Ansiklopedisi, -, Editor, İletişim, İstanbul, pp.260-263, 2004

Işıkçılılk

in: İslâmcılık-Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Ansiklopedisi, -, Editor, İletişim, İstanbul, 2004