Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kur’an-Toplum Diyalojisi ve Anlam(an)ın Güncelliği

ESKİYENİ, ss.163-180, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kent Dindarlığı

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.217-223, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazali’de Aklın Nass Bağlamında Eleştirisi

DİYANET İLMİ DERGİ, cilt.7, ss.155-168, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazali: Soyut Okumalar ve Kalıp Yargıların Ötesinde

TYB AKADEMİ, ss.31-49, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Toplumunun Dini Hayatında Postmodern Tezahürler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.5-28, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dönemin İslamcılarının II. Abdülhamid’e Bakışı

Birey ve Toplum, cilt.1, ss.51-76, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Sosyolojisine Katkıları ve Zaafiyetleri Bağlamında Ali Şeriati

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.41-66, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mevlâna Celâleddin Rûmi’de Din ve Yabancılaşma

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.101-118, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kur’an-ı Kerim’de Bedevilik-Dini Sosyolojik Yaklaşım”

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.102-114, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Sociological Discussion On Women’s Liberty in the Context of Religion in the United Kingdom

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.173-194, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mevlana Ocağı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.183-186, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aristokratik İslam ve Halk İslamı Ayrımında Mevlâna

İSTEM, ss.175-188, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyoloji’nin ‘Din’ Problemi

Marife, ss.63-76, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Ehl-i Sünnet Anlayışı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.32-56, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mevlana Bibliyografyası

İSTEM, ss.347-398, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Işıkçılık

Demokrasi Platformu, ss.47-64, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’an Sosyolojisi Üzerine Denemeler

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.269-271, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

VIII. Kur’an Sempozyumu-Günümüz Dünyasında Müslümanlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.271-273, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Aydın Kadınların Din Anlayış

Marife, ss.155-176, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı’da Ulema’dan Aydına Dönüşüm Süreci- Sosyolojik Bir Yaklaşım

Marife, ss.227-234, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anlam ve Yorum-Dini Metinlerin Anlaşılması ve Yorumlanması

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.91-94, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batı’da ve Türkiye’de Aydının Dini-Sosyolojik Portresi

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.161-176, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mevlâna Celâleddin Rûmi’nin Hayatı, Eserleri ve Din Algılayışı

Dicle Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi,, cilt.VI, ss.11-32, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tanrı Kavramı ve Toplumsal İzdüşümü

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.475-491, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İbadet ve Çalışma Hayatı İlişkisine Kur’anî Açıdan Bir Yaklaşım

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.227-251, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mevlâna Celâleddin Rûmi’nin Din Anlayışı

Tasavvuf Dergisi, ss.270-278, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlâna Celâleddin Rûmi’s Understandings of Human and Society

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.123-134, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kur’an-ı Kerim’deki Aşiret, Kabile ve Kureyş Kavramlarının Din Sosyolojisi Açısından Tahlili

İslami Araştırmalar, cilt.14, ss.450-454, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam’ın Postmodern İmkanı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.561-575, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Adnan Menderes’in Halkla Bağının Metafiziği

Türk Tarihinde Adnan Menderes Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 12 - 14 May 2011

Camiye Mahallenin Sosyalitesinde Yer Edindirmek

II. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 09 April 2011

Rethinking Religious Pluralism in Turkey

XVII. World Congress of Sociology, International Sociological Association, Göteburg, İsveç, 11 - 17 July 2010

Ailenin Açık ve Örtük Sekülerleşmesinin Sosyolojik Analizi” tebliğinin müzakeresi

Aile ve Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 April 2010, ss.71-80

Günümüz İstanbul’unda Gündelik Yaşamın Çokkültürlü Metafiziği

Dinsel ve Kültürel farklılıkların Birarada Yaşaması: İstanbul Tecrübesi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 April 2010

Toplumsal Değerler Bağlamında Cinsellik Anlayışı ve Pratiklerine Sosyolojik Bir Yaklaşım-Sorunlar, İmkanlar ve Çözüm Önerileri

Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı IV. Din Şurası, Ankara, Türkiye, 12 - 16 October 2009, ss.574-597

Küresel Diyaloğun Teolojik Temellerine Antropo-Sosyolojik Yaklaşım

Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Türkiye, 24 - 27 September 2009

Kur’an-ı Kerim’e ‘Sol’dan Yaklaşım

Kur’an’a Farklı Yaklaşımlar, İstanbul, Türkiye, 10 - 14 August 2009, ss.425-438

Din ve Gelenek Bağlamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitaplarında Aile ve Cinsiyet Rollerine Sosyolojik Bir Yaklaşım

Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 May 2009, ss.747-766

Halk Bilgeliği Bağlamında Yunus Emre

I. Ulusal Yunus Emre Sempozyumu, Karaman, Türkiye, 22 - 23 May 2009, ss.349-370

An Anthropological Approach to the Concept of Ummah in the Holy Qur’an

The Third Conference of Biological and Cultural Anthropology, Kayravan, Tunus, 9 - 11 April 2009, ss.3-11

Sociology of Islam: A Survey

The 38th World Congress of the International Institute of Sociology, Budapeşte, Macaristan, 26 - 30 June 2008

Gelenekselden Moderne Değişen ve Dönüşen Aile” (Müzakere)

Aile Yapımız ve Sorunları Sempozyumu, Konya, Türkiye, 5 - 06 April 2008

Yoksulluk-Sivil Toplum-Hayırseverlik Üçgeninde Kadının Mobilizasyonu

Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 February 2008, ss.555-566

Çorumlu Kayıkçı Kul Mustafa’nın Şiirlerindeki Sosyal ve Tarihsel Unsurlar

Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 23 - 25 November 2007, ss.1047-1067

Sivilliğe Tarihin İçinden Yol Açmak: Ahilik Tecrübesi

III. Uluslar arası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 9 - 10 December 2006, ss.31-36

Ali Emiri’nin ‘Osmanlı Vilâyât-ı Şarkiyyesi’ Bağlamında Diyarbakır

II. Uluslar arası Diyarbakır-Osmanlı’dan Cumhuriyet’e-Sempozyumu,, Diyarbakır, Türkiye, 15 - 18 November 2006, ss.633-644

Mevlâna’ya Yaklaşımların Sosyolojik Arkaplânı: Mevlâna Okumalarının Okuması

Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlâna Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 25 - 28 May 2006, ss.365-373

Mesnevî’de Toplumsal İzdüşümleri Açısından Tanrı

Uluslararası Mevlâna Mesnevî Mevlevîhaneler Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 19 - 21 December 2005, ss.135-146

Sosyal Kontrol Bağlamında Nasreddin Hoca Fıkraları-Sosyolojik Bir Yaklaşım

I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu, Konya, Türkiye, 6 - 07 July 2005, ss.235-243

Kitap & Kitap Bölümleri

Değişen Dinamiklerde Totem ve Ahlak

Afba Yayıncılık, İstanbul, 2014

Kutsal Sekülarizm

Açılım Kitap, İstanbul, 2013

Aklın Kenarı

Açılım Kitap, İstanbul, 2013

Sünnet Sosyolojisi

Sosyolojisinin İmkanı-İslam Sosyolojisine Sünnetten Başlamak, Tekin M., Editör, Eski Yeni Yayınları, Ankara, 2013

Mevlâna Pergelinde Toplum

Rağbet Yayıncılık, İstanbul, 2012

Ailemizin Başucu Rehberi

Evliliğin Gerekliliği ve Önemi, Zencirkıran R., Editör, Ankara Mamak Belediyesi, Ankara, ss.26-29, 2012

Beden Sosyolojisi

Feminizmin Kadın Algısında Beden İmgesi ve Din, Canatan K., Editör, Açılımkitap, İstanbul, ss.523-537, 2011

Die Islamischen Wissenschaften Aus Sicht Muslimischer Theologen,

Gesellschaftliche Rollen İm Kontext Kultureller Unterschiede, Uçar B., Yavuzcan İ., Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.199-208, 2010

Din Sosyolojisi

Kamusal Alan ve Din, -, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2010

Din Sosyolojisi

Küreselleşme ve Din, -, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.127-146, 2010

Şehir, Kültür ve Yaşantı Odağında Bursa’da Zaman

Gergefinde Medeniyet İşleyen Şehir: Bursa, Doğru Y., Editör, Osmangazi Belediyesi Yayınevi, Bursa, ss.149-152, 2009

El İnsaf

Server Iletisim, İstanbul, 2008

İslâmcılık-Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Ansiklopedisi

Ticanilik, -, Editör, İletişim, İstanbul, ss.260-263, 2004

İslâmcılık-Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Ansiklopedisi

Işıkçılılk, -, Editör, İletişim, İstanbul, 2004