Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Muhtasar Bir Belâgat Metni: Mefhûmu't-Telhîs

Littera Turca , vol.1, no.2, pp.45-64, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Bir İfade Tarzı Olarak Taliku'l-Muhâl bi'l-Muhâl

TURKISH STUDIES , vol.10, no.16, pp.739-750, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Şeyh Gâlib deTefahhür

Mavi Atlas , no.1, pp.105-111, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hubbî Hatun un İmâdü'l-cihâd İsimli Eseri

ULUSLARARASI AMASYA ŞAİRLERİ BİLİM ŞÖLENİ, Amasya, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.167-175 Creative Commons License

Şeyh Gâlib’in Geleneğe Mugâyir Sevgili Karakteri: Hüsn

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında "Kadın" Sempozyumu, Amasya, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.547-554 Creative Commons License

Amasya Tarihi Müverrihi Hüseyin Hüsâmeddîn'in Şâirliği

Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu, Amasya, Turkey, 21 - 23 April 2017, vol.2, pp.65-73 Creative Commons License

Kadı Mûsâ Kastamonî’nin Hediyyetü‘l-İhvân ve Atiyyetü‘s-Sıbyân İsimli Eseri

III. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu: Kastamonu'da İlmî Hayat ve Kastamonulu Âlimler, Kastamonu, Turkey, 6 - 08 May 2016, pp.661-675 Creative Commons License

Kastamonulu Âlim ve Şâirlerin Türkiye Yazma Eser Kütüphanelerinde Yer Alan Eserleri

I. Uluslararası Abana Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 20 - 21 May 2016, pp.580-603 Creative Commons License

Mollâ Câmînin Birinci Divanının Mukaddimesinin Türkçe Tercümesi: Revnaküş-Şuârâ

I. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 16 May 2012, pp.61-82 Creative Commons License

Necâtî Bey Dîvânı'na Kâfiye Kusurları Açısından Bir Bakış

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Ölümünün 500. Yılında Necati Beğ Anısına), Kocaeli, Turkey, 17 - 19 April 2009, pp.421-432 Creative Commons License

Books & Book Chapters

“Nükte”nin Olumsuz Anlamları Üzerine Bazı Dikkatler

in: 60. Doğum Yılı Münasebetiyle Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç Armağanı, Kaçar,Mücahit; Yazar,Sadık vd., Editor, DBY, İstanbul, pp.191-202, 2023 Creative Commons License

KLASİK TÜRK EDEBİYATI

in: BIR DISIPLININ İZINDE: TÜRK VE DÜNYA EDEBIYATINA GIRIŞ, Açıl, Berat, Editor, Ketebe Yayınları, İstanbul, pp.496-557, 2023

TAYYİBZADE HÂFIZ MEHMED ZÜHDÎ

in: Trabzon’un Kültürel Yüzü-2 • 100 Biyografi, Muhsin Kalkışım,Yavuz Bayram,Fatih Uyar, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.494-498, 2023 Creative Commons License

Şerh-i Mûcez fi't-Tıbb İbnü'n-Nefîs'in el-Mûcez fi't-Tıbb'ının Şerhi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2022

17. Yüzyıl Anadolu Sahası Türkçe Belagat Çalışmalarında Yapısal Dönüşüm ve Telhîsu'l-Miftâh etkisi

in: 17. Yüzyıl Işığında Osmanlı, Hanife Koncu,Nuri Seçgin, Editor, Dün Bugün Yarın (DBY), İstanbul, pp.419-427, 2022 Creative Commons License

Nevâyî Şiirlerini Anlamaya Giriş: Bir Yöntem Önerisi

in: Türk Dilinin Başçısı: Ali Şîr Nevâyî, Ahmet KARTAL - Saniye ERASLAN, Editor, ESOGÜ Basımevi, Eskişehir, pp.516-535, 2022 Creative Commons License

Diliçi Çeviride "Notlandırma" Üzerine

in: Teoriden Pratiğe Türk Edebiyatında Diliçi Çeviri, Sadık Yazar,Mücahit Kaçar, Editor, Ketebe Yayınları, İstanbul, pp.121-151, 2022 Creative Commons License

Arşiv Belgeleri Işığında Şeyh Galip ve Şiirleri Hakkında Yeni Bilgiler

in: Mevlevilik, Mevlana ve Şeyh Galip Üzerine İncelemeler, Mücahit Kaçar,Ömer Arslan,Yasemin Karakuş, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.245-260, 2022 Creative Commons License

Belâgat terimleri yerine kullanılan terimlere dâir

in: Osmanlı edebî metinlerinde teoriden pratiğe Belâgat, Hatice Aynur,Müjgân Çakır,Hanife Koncu,Ali Emre Özyıldırım, Editor, Klasik, İstanbul, pp.85-102, 2021 Creative Commons License

Molla Câmî'nin Manzûme-i Muammâsına Salâhaddîn-i Uşşâkî Tarafından Yapılan Şerh

in: Esengü Bitig: Doğumunun 60. Yılında Zühal Ölmez Armağanı, Tümer Karaayak - Uğur Uzunkaya, Editor, Kesit, İstanbul, pp.473-484, 2021 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Türkçe Belagat Çalışmaları -Başlangıçtan Tanzimat Dönemine KAdar-

in: Osmanlı’da Ulûm-i Arabiyye, Ali Bulut,Ahmet Meydan,Akın İşleme, Editor, İsar Yayınları, İstanbul, pp.97-111, 2021 Creative Commons License

Nedîm’i̇n Yeni̇den Keşfi̇ yahut Dergâh Mecmuası’nda Nedîm’e Dai̇r Di̇kkatler

in: 100. Yılında Dergâh Dergisi, Ali Kurt, Editor, Gölcük Belediyesi Yayınları, İstanbul, pp.307-322, 2021 Creative Commons License

Şiir Şerhlerinde Tıp ve Ecza Metinlerinden Yararlanma İmkânı: Nizâmü’l-Edviye Örneği

in: Sakızlı İsa Efendi ve Nizamü’l-Edviyesi Üzerine İncelemeler, Sibel Murad,Mücahit Kaçar, Editor, DBY, İstanbul, pp.411-433, 2021 Creative Commons License

Tıbb-ı Nebevî Metinlerine Kaynaklık Eden Hadislerin Türkçe Tıp Kitaplarında Kaynak Olarak Kullanılması Üzerine

in: Prof. Dr. M. Fatih Köksal’a Armağan, Giyasi Babaarslan,Serpil Mutlu Kırlı,Oğuzhan Kırlı,Meltem Yılmaz, Editor, DBY Yayınları, İstanbul, pp.589-616, 2021 Creative Commons License

ŞAİR: HAMÂMÎZÂDE İHSAN BEY

in: TRABZON'UN KÜLTÜREL YÜZÜ, Muhsin Kalkışım,Yavuz Bayram,Mehmet Sait Çalka,Muzaffer Başkaya,Mehmet Fatih Gökçek,İlhan Gök, Editor, Buhara Yayınevi, İstanbul, pp.181-185, 2020 Creative Commons License

Gubârî’nin Misâhat-nâme’si ve Kânûnî Devrinde Ka‘be’deYapılan Tamiratlara Dair Tanıklıkları

in: Cemal Aksu Armağanı, Müslüm Yılmaz,Ayşe Aksu, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.725-781, 2020 Creative Commons License

Övgü ve Yerginin Zirvesindeki Şair: Nef’î

Edebiyat Ortamı Yayınları, Ankara, 2019

HALVETÎLİK BİBLİYOGRAfYASI OLUŞTURMA İMKANI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

in: BAKÜ’DEN BALKANLARA HALVETÎLİK III, Levent Bayraktar - Yeliz Yayıntaş, Editor, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara, pp.105-118, 2019 Creative Commons License

Şeyh Gâlib’in Hüsn ü Aşk’ında Mizah

in: Mizah Kitabı, Yalçın Kahya, Editor, TEDEV Yayınları, İstanbul, pp.31-48, 2019 Creative Commons License

Halvetîlik Bibliyografyası Oluşturma İmkânı Üzerine Dü

in: Bakü’den Balkanlara Halvetîlik III, Levent Bayraktar, Yeliz Yayıntaş, Editor, Aktif Düşünce Yayıncılık, Ankara, pp.105-118, 2019

Tasavvuf-nâme

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2015

“Fesahat ve Belagat”,

in: Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu, Şenödeyici,Ö., Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.437-507, 2015 Creative Commons License

Örnek Metinler

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2013

Hadîkatül-Fünûn

Metamorfoz Yayıncılık-Okur Yayınları, İstanbul, 2013

Nûr-Nâme

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2013

Gurretü'l-Beyzâ: Adaletin Aydınlığında

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2012

Şerîfî Dîvânı

Metamorfoz Yayıncılık- Okur Yayınları, İstanbul, 2012

Şâirin Patrona İtirazı: Şehzade Mustafa Mersiyelerinde Beddua, Lanet Ve Sitem

in: Lanet Kitabı, Naskali Gürsoy,E., Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.353-371, 2009 Creative Commons License

Other Publications

Metrics

Publication

86

Project

2

Thesis Advisory

30

Open Access

65