Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Bir Anlatım Tarzı Olarak Taliku'l-Muhâl bi'l-Muhâl

TURKISH STUDIES, vol.10, no.16, pp.739-750, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Articles Published in Other Journals

Hubbî’nin Kayıp Hurşîd ü Cemşîd Mesnevisinin Minyatürlü Bir Nüshası

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.25, pp.491-514, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Water in Turkish Literature: The Example of Sultan Suleiman’s Water Foundation

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.60, no.2, pp.719-734, 2020 (ESCI) Creative Commons License

TEVBE-İ NASÛH KAVRAMI VE DİVAN EDEBİYATINDAKİ KULLANIMLARI ÜZERİNE

KÜLTÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.11-23, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Fuzûlî’nin Rûh-nâme’sinin Bilinmeyen Bir Tercümesi Sadrî-i Vânî’nin Behcetü’l-İrfân’ı

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.23, pp.503-542, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Kemal Paşa-zâde’nin Şiirlerinin Aruz, Kafiye ve Üslup Hususiyetleri

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, vol.4, no.1, pp.16-25, 2019 (National Refreed University Journal)

Şeyh Gâlib’in “Tûtî-i Zenbûr”u Bir Çiçek Olabilir Mi?

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, vol.3, no.2, pp.54-59, 2018 (National Refreed University Journal)

Müyessıretü’l-Ulûm’un Kayıp Nüshaları”

Türk Dili Arastırmaları Yıllıgı: Belleten, vol.66, no.2, pp.247-264, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Hayâlî Bey’ın Müyessiretü’l-Ulûm’da Şerh Edilen Gazeli

HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature), vol.4, pp.172-186, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kadızadelilerin Din ve Ahlak Anlayısını Yansıtan Bir Eser: Seyyidî’nin Şifâ-i Kulûb’u

ASOBİD (Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), vol.2, no.3, pp.77-96, 2018 (National Refreed University Journal)

Sözlükçülük Tarihimize Yeni Bir Halka veya Karahisârî’nin Yok Sayılan Eseri: Ahterî-yi Sagîr"

TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, no.37, pp.123-136, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Dört Kapı Kırk Makamdan İslâm Ahlakı: Yesevilik Adabı

Keşkül, no.40, pp.94-99, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ali Emîrî'de Dönem Eleştirisi

Journal Of Turkish Studies - Türklük Bilgisi Araştırmaları, no.46, pp.181-204, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muhtasar Bir Belâgat Metni: Mefhûmu't-Telhîs

Littera Turca, vol.1, no.2, pp.45-64, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bâkî'nin Dilinden Kanuni'nin Son Seferi: Fezâil-i Cihad'da Yer Alan Sigetvar-nâme

Littera Turca, vol.1, no.1, pp.27-46, 2015 (Other Refereed National Journals)

Fuzuli'nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevisinin Dibacesi Hakkında Bazı Mülahazalar

TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.3, pp.154-166, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Söz Sanatı Olarak İhâm-ı Tevriye

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.10, pp.73-81, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Telif Edilmiş Bir Belagat Kitabı: ŞerîfîninHadikatül-Fünûn İsimli Eseri

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, vol.21, pp.211-237, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Şiire Ve Söz Sanatlarına Dâir Bir Mesnevî: Hasan Yâver'In Kitâb-ı Fenniyye-i Eş'âr İsimli Eseri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, vol.40, pp.96-140, 2011 (International Refereed University Journal)

"IV. Murâd Dönemine Ait Manzum ve Minyatürlü Bir Gazâ-Nâme: Tulûî`nin Paşa-nâme İsimli Eseri

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, vol.21, pp.267-280, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Solakzâde Hemdemînin Fihrist-i Şâhânına Nazîrin Zeyli

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, vol.47, pp.29-45, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Divan Şiirinde Erkek Sevgili Tipi ve Şehrengizlerdeki Erkek Güzeller

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, vol.37, pp.61-83, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Cumhuriyet Dönemi (1923-2007) Türk Edebiyatında Belâgat Çalışmaları

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), vol.5, pp.315-330, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Şeyh Gâlib deTefahhür

Mavi Atlas, no.1, pp.105-111, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hubbî Hatun un İmâdü'l-cihâd İsimli Eseri

ULUSLARARASI AMASYA ŞAİRLERİ BİLİM ŞÖLENİ, Amasya, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.167-175

Lâmiî’nin Nefahatü’l-Üns Tercümesine Amasyalı İki Müellif Tarafından Yapılan Özetleme ve Genişletme Çalışmaları

Uluslararası Amasya Sempozyumu, Amasya, Turkey, 4 October - 30 September 2017, vol.2, pp.1114-1122

Şeyh Gâlib’in Geleneğe Mugâyir Sevgili Karakteri: Hüsn

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında "Kadın" Sempozyumu, Amasya, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.547-554

Amasya Tarihi Müverrihi Hüseyin Hüsâmeddîn?in Şâirliği

Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu, Amasya, Turkey, 21 - 22 April 2017, vol.2, pp.65-73

KADI MÛSÂ KASTAMONÎ NİN HEDİYYETÜ L İHVÂN VE ATİYYETÜ S SIBYÂN İSİMLİ ESERİ

III. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu: KAstamonu'da İlmî Hayat ve Kastamonulu Âlimler, Kastamonu, Turkey, 6 - 08 May 2016, pp.661-675

Kastamonulu Âlim ve Şâirlerin Türkiye Yazma Eser Kütüphanelerinde Yer Alan Eserleri

I. Uluslararası Abana Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 20 - 21 May 2016, pp.580-603

Mollâ Câmînin Birinci Divanının Mukaddimesinin Türkçe Tercümesi: Revnaküş-Şuârâ

I. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 16 May 2012, pp.61-82

Necâtî Bey Dîvânı'na Kâfiye Kusurları Açısından Bir Bakış

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Ölümünün 500. Yılında Necati Beğ Anısına), Kocaeli, Turkey, 17 - 19 April 2009, pp.421-432

Books & Book Chapters

Belâgat terimleri yerine kullanılan terimlere dâir

in: Osmanlı edebî metinlerinde teoriden pratiğe Belâgat, Hatice Aynur,Müjgân Çakır,Hanife Koncu,Ali Emre Özyıldırım, Editor, Klasik, İstanbul, pp.85-102, 2021

Tıbb-ı Nebevî Metinlerine Kaynaklık Eden Hadislerin Türkçe Tıp Kitaplarında Kaynak Olarak Kullanılması Üzerine

in: Prof. Dr. M. Fatih Köksal’a Armağan, Giyasi Babaarslan, Serpil Mutlu Kırlı, Oğuzhan Kırlı, Meltem Yılmaz, Editor, DBY Yayınları, İstanbul, pp.589-616, 2021

Osmanlı Dönemi Türkçe Belagat Çalışmaları -Başlangıçtan Tanzimat Dönemine KAdar-

in: Osmanlı’da Ulûm-i Arabiyye, Ali Bulut, Ahmet Meydan, Akın İşleme, Editor, İsar Yayınları, İstanbul, pp.97-111, 2021

Nedîm’i̇n Yeni̇den Keşfi̇ yahut Dergâh Mecmuası’nda Nedîm’e Dai̇r Di̇kkatler

in: 100. Yılında Dergâh Dergisi, Ali Kurt, Editor, Gölcük Belediyesi Yayınları, İstanbul, pp.307-322, 2021

Şiir Şerhlerinde Tıp ve Ecza Metinlerinden Yararlanma İmkânı: Nizâmü’l-Edviye Örneği

in: Sakızlı İsa Efendi ve Nizamü’l-Edviyesi Üzerine İncelemeler, Sibel Murad, Mücahit Kaçar, Editor, DBY, İstanbul, pp.411-433, 2021

Molla Câmî'nin Manzûme-i Muammâsına Salâhaddîn-i Uşşâkî Tarafından Yapılan Şerh

in: Esengü Bitig: Doğumunun 60. Yılında Zühal Ölmez Armağanı, Tümer Karaayak - Uğur Uzunkaya, Editor, Kesit, İstanbul, pp.473-484, 2021

Gubârî’nin Misâhat-nâme’si ve Kânûnî Devrinde Ka‘be’deYapılan Tamiratlara Dair Tanıklıkları

in: Cemal Aksu Armağanı, Müslüm Yılmaz, Ayşe Aksu, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.725-781, 2020

Övgü ve Yerginin Zirvesindeki Şair: Nef’î

Edebiyat Ortamı Yayınları, Ankara, 2019

HALVETÎLİK BİBLİYOGRAfYASI OLUŞTURMA İMKANI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

in: BAKÜ’DEN BALKANLARA HALVETÎLİK III, Levent Bayraktar - Yeliz Yayıntaş, Editor, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara, pp.105-118, 2019

Şeyh Gâlib’in Hüsn ü Aşk’ında Mizah

in: Mizah Kitabı, Yalçın Kahya, Editor, TEDEV Yayınları, İstanbul, pp.31-48, 2019

Tasavvuf-nâme

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2015

“Fesahat ve Belagat”,

in: Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu, Şenödeyici, Ö., Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.437-507, 2015

Cevâhirül-Ebrâr Min Emvâci’l-Bihâr

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2014

Örnek Metinler

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2013

Hadîkatül-Fünûn

Metamorfoz Yayıncılık-Okur Yayınları, İstanbul, 2013

Nûr-Nâme

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2013

Gurretü'l-Beyzâ: Adaletin Aydınlığında

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2012

Şerîfî Dîvânı

Metamorfoz Yayıncılık- Okur Yayınları, İstanbul, 2012

Şâirin Patrona İtirazı: Şehzade Mustafa Mersiyelerinde Beddua, Lanet Ve Sitem

in: Lanet Kitabı, Naskali Gürsoy, E., Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.353-371, 2009

Expert Reports

İSTANBUL 14. İDARE MAHKEMESİ BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU

Adalet Bakanlığı İstanbul 14. İdare Mahkemesi, pp.8, İstanbul, 2022

Other Publications