Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ŞİR’ATÜ’L-İSLÂM’IN MÜTERCİMİ BİLİNMEYEN TÜRKÇE BİR TERCÜMESİ: LEZZETÜ’L-İSLÂM

Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi, ss.63-73, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TEVBE-İ NASÛH KAVRAMI VE DİVAN EDEBİYATINDAKİ KULLANIMLARI ÜZERİNE

KÜLTÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.11-23, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fuzûlî’nin Rûh-nâme’sinin Bilinmeyen Bir Tercümesi Sadrî-i Vânî’nin Behcetü’l-İrfân’ı

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.503-542, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kemal Paşa-zâde’nin Şiirlerinin Aruz, Kafiye ve Üslup Hususiyetleri

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, cilt.4, ss.16-25, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Müyessıretü’l-Ulûm’un Kayıp Nüshaları”

Türk Dili Arastırmaları Yıllıgı: Belleten, cilt.66, ss.247-264, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayâlî Bey’ın Müyessiretü’l-Ulûm’da Şerh Edilen Gazeli

HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature), cilt.4, ss.172-186, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şeyh Gâlib’in “Tûtî-i Zenbûr”u Bir Çiçek Olabilir Mi?

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, cilt.3, ss.54-59, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kadızadelilerin Din ve Ahlak Anlayısını Yansıtan Bir Eser: Seyyidî’nin Şifâ-i Kulûb’u

ASOBİD (Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), cilt.2, ss.77-96, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sözlükçülük Tarihimize Yeni Bir Halka veya Karahisârî’nin Yok Sayılan Eseri: Ahterî-yi Sagîr"

TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, ss.123-136, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ali Emîrî'de Dönem Eleştirisi

Journal Of Turkish Studies - Türklük Bilgisi Araştırmaları, ss.181-204, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhtasar Bir Belâgat Metni: Mefhûmu't-Telhîs

Littera Turca, cilt.1, ss.45-64, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Anlatım Tarzı Olarak Taliku'l-Muhâl bi'l-Muhâl

TURKISH STUDIES, cilt.10, ss.739-750, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bâkî'nin Dilinden Kanuni'nin Son Seferi: Fezâil-i Cihad'da Yer Alan Sigetvar-nâme

Littera Turca, cilt.1, ss.27-46, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fuzuli'nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevisinin Dibacesi Hakkında Bazı Mülahazalar

TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.3, ss.154-166, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Söz Sanatı Olarak İhâm-ı Tevriye

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, ss.73-81, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sultan I. Ahmed’e Sunulan Nûr-ı Muhammedî Konulu bir Eser: Nur-name

TURKISH STUDIES, cilt.8, ss.1341-1380, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şeyh Gâlib'in Nâbî Eleştirisi ve Dîvân Şiirine Ahlakî Yaklaşım Hakkında Birkaç Not"

TURKISH STUDIES, cilt.7, ss.1339-1346, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Telif Edilmiş Bir Belagat Kitabı: ŞerîfîninHadikatül-Fünûn İsimli Eseri

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, cilt.21, ss.211-237, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şiire Ve Söz Sanatlarına Dâir Bir Mesnevî: Hasan Yâver'In Kitâb-ı Fenniyye-i Eş'âr İsimli Eseri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.40, ss.96-140, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"IV. Murâd Dönemine Ait Manzum ve Minyatürlü Bir Gazâ-Nâme: Tulûî`nin Paşa-nâme İsimli Eseri

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, cilt.21, ss.267-280, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İntihâl mi Mahlas Değişikliği mi? Zihnî ve Zîver Divanları Üzerinde Bir İnceleme

TURKISH STUDIES, cilt.5, ss.1536-1542, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Solakzâde Hemdemînin Fihrist-i Şâhânına Nazîrin Zeyli

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, cilt.47, ss.29-45, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Divan Şiirinde Erkek Sevgili Tipi ve Şehrengizlerdeki Erkek Güzeller

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.37, ss.61-83, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cumhuriyet Dönemi (1923-2007) Türk Edebiyatında Belâgat Çalışmaları

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), cilt.5, ss.315-330, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hubbî Hatun un İmâdü'l-cihâd İsimli Eseri

ULUSLARARASI AMASYA ŞAİRLERİ BİLİM ŞÖLENİ, Amasya, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.167-175

Lâmiî’nin Nefahatü’l-Üns Tercümesine Amasyalı İki Müellif Tarafından Yapılan Özetleme ve Genişletme Çalışmaları

Uluslararası Amasya Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 4 Ekim - 30 Eylül 2017, cilt.2, ss.1114-1122

Şeyh Gâlib’in Geleneğe Mugâyir Sevgili Karakteri: Hüsn

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında "Kadın" Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.547-554

Amasya Tarihi Müverrihi Hüseyin Hüsâmeddîn?in Şâirliği

Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2017, cilt.2, ss.65-73

Kastamonulu Âlim ve Şâirlerin Türkiye Yazma Eser Kütüphanelerinde Yer Alan Eserleri

I. Uluslararası Abana Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2016, ss.580-603

Mollâ Câmînin Birinci Divanının Mukaddimesinin Türkçe Tercümesi: Revnaküş-Şuârâ

I. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2012, ss.61-82

Kadı Mûsâ Kastamonî’nin Hediyyetü’l-İhvân ve Atiyyetü’s-Sıbyân İsimli Eseri

III. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu: Kastamonu'da İlmî Hayat ve Kastamonulu Âlimler, Kastamonu, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2009, ss.661-675

Necâtî Bey Dîvânı'na Kâfiye Kusurları Açısından Bir Bakış

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Ölümünün 500. Yılında Necati Beğ Anısına), Kocaeli, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2009, ss.421-432

Kitap & Kitap Bölümleri

Övgü ve Yerginin Zirvesindeki Şair: Nef’î

Edebiyat Ortamı Yayınları, Ankara, 2019

Şeyh Gâlib’in Hüsn ü Aşk’ında Mizah

MİZAH KİTABI, Yalçın Kahya, Editör, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.31-48, 2019

HALVETÎLİK BİBLİYOGRAfYASI OLUŞTURMA İMKANI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

BAKÜ’DEN BALKANLARA HALVETÎLİK III, Levent Bayraktar - Yeliz Yayıntaş, Editör, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara, ss.105-118, 2019

Tasavvuf-nâme

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2015

“Fesahat ve Belagat”,

Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu, Şenödeyici, Ö., Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.437-507, 2015

Cevâhirül-Ebrâr Min Emvâci’l-Bihâr

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2014

Örnek Metinler

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2013

Hadîkatül-Fünûn

Metamorfoz Yayıncılık-Okur Yayınları, İstanbul, 2013

Nûr-Nâme

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2013

Gurretü'l-Beyzâ: Adaletin Aydınlığında

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2012

Şerîfî Dîvânı

Metamorfoz Yayıncılık- Okur Yayınları, İstanbul, 2012

Şâirin Patrona İtirazı: Şehzade Mustafa Mersiyelerinde Beddua, Lanet Ve Sitem

Lanet Kitabı, Naskali Gürsoy, E., Editör, Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.353-371, 2009

Diğer Yayınlar