Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Geographical Mobility of Academic Staff in Turkey: The Law Schools Example

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI DERGİSİ, ss.100-120, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küresel Kriz, Sosyal Piyasa Ekonomisine Geçiş İçin Bir Fırsat Olabilir Mi?

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.161-185, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Konut Balonlarının Oluşumunda FED’in Rolü ve Küresel Krizden Çıkartılacak Bazı Dersler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI, cilt.62, ss.38-59, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Döviz Kurlarını Açıklamaya Yönelik Yeni Yaklaşımlar

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.157-191, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dışsallıkların İçselleştirilmesinde Devletin Rolü

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, cilt.47, ss.19-30, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yalova İşgücü Piyasasının Analizi

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.2, no.26, ss.113-132, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kasım 2000-Şubat 2001 Krizi Sonrasında Alınan Önlemlerin Borç Kompozisyonuna Yansımaları

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.463-480, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İç Borçlanmanın Ekonomik ve Sosyal Etkileri: 1980 Sonrası Türkiye Deneyimi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.285-313, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eğitim Düzeyi-Ücret İlişkisi ve Türkiye’de Adalet ve Eğitim Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme

İstanbul Sosyal Siyaset Konferansları, cilt.57, ss.327-356, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aksak Rekabetin Önlenmesinde Devletin Rolü

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.74-93, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi-Politiği: Parasal Birlik Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Stratejik Öngörü Dergisi, no.1, ss.27-36, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.168-179, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Piyasasının Başarısızlığından Devletin Başarısızlığına: İktisadi Düşüncenin Evrimi

Bütçe Dünyası, no.2, ss.18-26, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, no.2, ss.1-17, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yeni Ekonomi ve Emek Piyasasına Yansımaları

Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Yalova, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2009, ss.1724-1740

Bilgi Çağının Kentsel Ve Bölgesel Gelişme Üzerine Etkileri

Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Yalova, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2009, ss.1283-1300

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin Geçiş Dönemi Ekonomik Performanslarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Orta Asya Toplumlarında Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Arayışlar, Bişkek, Kırgızistan, 22 - 24 Ekim 2008, ss.269-302

Orta Asya Ülkelerinde Dış Borçların Niteliği

II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Orta Asya Toplumlarında Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Arayışlar, Bişkek, Kırgızistan, 22 - 24 Ekim 2008, ss.148-164

Eğitim Düzeyi-Ücret İlişkisi ve Türkiye’de Adalet ve Eğitim Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme

5. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Uluslararası Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2006, cilt.1, ss.373-386

Kitap & Kitap Bölümleri

Efficiency of the FED’s Monetary Policy During the Global Financial Crisis

European Debt Crisis: Causes, Consequences, Measures and Remedies, Ali Arı, Editör, The United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, ss.171-184, 2014

Küresel Ekonominin Görünümü

Uluslararası Kurumların Değişen Rolleri: Yeniden Yapılanmaya Yönelik Kritikler, Metin Toprak, Yüksel Bayraktar ve Cemil Erarslan, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.5-39, 2014

Küresel Ekonomik Kriz ve Belirleyicileri Üzerine Bir Değerlendirme

Küresel Ekonomik ve Finansal Kriz-Türkiye Ekseninde Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Murat Çetinkaya, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.7-26, 2011

Richard Stone’un İktisat Bilimine Katkıları

Nobel’in İzinde İktisat Kuramının Gelişimi, Tahir Büyükakın, Yaşar Bülbül ve Necip Çakır, Editör, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, ss.279-296, 2010

Küreselleşme ve Yeni Ekonomi İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Bilgi, Ekonomi ve Yönetim, İbrahim Güran Yumuşak, Editör, Avcı Ofset Matbaacılıkı, İstanbul, ss.399-414, 2008

Bir Bütünleşme Biçimi Olarak Parasal Birlik, Avrupa Deneyimi ve Türkiye

Türkiye-AB İlişkileri Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları, Mehmet Seyfettin Erol, Ertan Efegil, Editör, Alp Yayınevi, Ankara, ss.319-351, 2007