Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Genetic polymorphism of microsomal epoxide hydrolase in the Turkish bladder carcinoma patients

15th IFCC – FESCC European Congress of Clinical chemistry and laboratory medicine, İspanya, ss.243

Stress inkontinans tedavisinde Double-needle kolposüspansiyon tekniği

13. Ulusal Üroloji kongresi, Antalya, Türkiye, ss.265

Eşler arası Renal Transplantasyon.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği II. Kongresi, İstanbul, Türkiye, ss.58

Peroksinitritin spermin hareketliliği, lipit peroksidasyonu ve sülfidril gruplarına etkisi

İstanbul Tıp Fakültesi 14. Kurultayı, İstanbul, Türkiye, ss.140

Yaşlı erkeklerde hormon düzeyleri, testis morfolojisi ve üroflowmetrik değerler.

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2. Ulusal Geriatri Kongresi, Samsun, Türkiye, cilt.8, no.1, ss.37

Spinal kord travmalı hastalarda serum malondialdehit düzeyleri ve sistatin-c arasındaki ilişki

Serbest radikaller ve antioksidanlar Araştırma derneği IV. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.20

Giggle inkontinans

16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.30

Eşler arası Renal Transplantasyonu sonuçlarımız

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği III. Kongresi, Adana, Türkiye, ss.23

Eşler arası Renal Transplantasyonu sonuçlarımız.

17. Ulusal Üroloji kongre, Antalya, Türkiye, ss.102

Böbrek transplantasyonunda üreteral anastomoz deneyimlerimiz ve sonuçlarımız.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyonu Derneği. Transplantasyon 98. 1. Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.50

Urgency inkontinans tedavisinde oxybutyinin hydrochlorid' in yeri

13. Ulusal Üroloji kongresi, Antalya, Türkiye, ss.323

Prostatın transüretral lazer ablasyonu

13. Ulusal Üroloji kongresi, Antalya, Türkiye, ss.129

Posttransplant piyelonefrit olgularımızın demografik analizi.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği II. Kongresi, İstanbul, Türkiye, ss.68

Üreter taşlarının endoskopik-enstrümental tedavisi.

7. Ulusal Üroloji Kongresi, Mersin, Türkiye, ss.28

Böbrek tümörlerinde monosemptom olarak lomber ağrının önemi

11. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.128

Renal transplantasyonlu hastalarda erken dönemde CO ve C2 monitorizasyonlarının karşılaştırılması

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği III. Kongresi, Adana, Türkiye, ss.17

Canlı donörden yapılan 470 renal transplantasyonda gördüğümüz ürolojik ve cerrahi komplikasyonlar

18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, ss.109

Eozinofilik sistit.

Türk Tıp Der. Topl., İstanbul, Türkiye, ss.70

.: Kutanöz Vezikostomi: Etkili bir geçici diversiyon yöntemi.

13. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.29

Vezikoüreteral reflülü hastalarda ürodinaminin önemi.

13. Ulusal Üroloji kongresi, Antalya, Türkiye, ss.238

Pediatrik renal transplantasyon

3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Ankara, Türkiye, ss.40

Vezikoüreteral Reflü tedavisinde endoskopik subüreteral teflon enjeksiyonu.

1. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, Bursa, Türkiye, ss.5

Hinman sendromlu hastaların ürodinamik özellikleri.

3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Ankara, Türkiye, ss.25

Kontinan Diversiyonda Mainz pouch tekniği ile ilk deneyimlerimiz

12. Ulusal Üroloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, ss.46

Prostat kanserli ve benign prostat hiperplazili hastaların serumlarında lipit peroksidasyonu ve antioksidan enzim aktiviteleri.

1. Ulusal Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.71

Hipoplazik böbrekli 16 hastanın değerlendirilmesi.

10. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.252

Fonksiyonel miksiyon bozuklukları ve vezikoüreteral reflü ilişkisi

5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, ss.134

Nocturnal enuresis tedavisinde intranazal desmopresin. ( Ön rapor )

11. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.76

Valv Mesanesi : Posterior üretral valv'de ürodinami bulguları

14. Ulusal Üroloji Kongresi, Muğla, Türkiye, ss.34

Çocuklarda canlı akraba vericiden yapılan böbrek transplantasyonu sonuçlarımız

5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, ss.54

Erişkin enürezisinde ürodinamik değerlendirme

11. Ulusal Üroloji Kongresi,, Antalya, Türkiye, ss.78

Mesane kanserli hastalarda mEH gen polimorfizmi.

Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu, Bursa, Türkiye, ss.75

Posttransplant Eritrositoz

11. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Samsun, Türkiye, ss.40

Aşırı aktif mesane semptomları ile detrusor aşırı aktivitesi arasındaki korelasyon

18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, ss.263

Posttransplant erken dönemdeki anemide intravenöz demir sukroz tedavisi

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyonu Derneği. Transplantasyon 98. 1. Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.30

Hemi-Kockileosistoplasti: Değişik ve komplike sorunlara ortak çözüm

12. Ulusal Üroloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, ss.47

Multipl renal arter ile renal transplantasyon.

17. Ulusal Üroloji kongre, Antalya, Türkiye, ss.101

78 Azoospermik hastanın analizi.

11. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.226

Tekrarlanan orşiopeksi:Nedenler ve sonuçları.

15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.119

Hinman sendromu: Ne kadar tanıyoruz?

2. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, Bursa, Türkiye, ss.25

Böbrek taşlı vakalarında böbrekteki anatomik değişiklikler

9. Ulusal Üroloji Kongresi, Muğla, Türkiye, ss.168

Kidney Transplantation following ex-vivo reconstruction of the renal artery aneurysm with an arterial patch

18th Congress of The European Society for Organ Transplantation, Barselona, İspanya, 24 - 27 September 2017

The Influence Of Donors Kıdney Volume On Post Transplant Course Of Kıdney Transplant Recipients.

Türkiye Organ Nakli Koordinasyon Kuruluşları Derneği XI. Kongresi, Konya, Türkiye, 13 - 15 October 2016, ss.7

Volume Based Split Renal Function in living kidney donor assessment

Türkiye Organ Nakli Koordinasyon Kuruluşları Derneği. Kongresi, Konya, Türkiye, 13 - 15 October 2016, ss.35

Donor nefrektomi tekniğinin Alıcı Lenfatik Drenajı Üzerindeki Etkisi.

Türkiye Organ Nakli Koordinasyon Kuruluşları Derneği X. Kongresi, Muğla, Türkiye, 15 - 18 October 2014, ss.25

BÖBREK NAKİLLİ HASTALARDA ERKEN DÖNEMDE SERUMDA CXCL9, CXCL10 SEVİYELERİNİN REJEKSİYONDA PREDİKTİF DEĞERİ

Türkiye Organ Nakilleri Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi Transplantasyon 14, Muğla, Türkiye, 15 - 18 October 2014, ss.69

Laparoscopic donor nephrectomy with multiple arteries

25th World Congress on Videourology & Advances in Clinical Urology, Sofya, Bulgaristan, 19 - 22 June 2014, ss.116

The endoscopic treatment of a distal ureteral polyp

30th World Congress of Endourology and SWL WCE 2012, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 September 2012

The laparoscopic fenestration of symptomatic lymphocele occured after renal transplantation

30th World Congress of Endourology and SWL WCE 2012, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 September 2012

The endoscopıc treatment of a dıstal ureteral polyp

30 th WORLD CONGRESS of ENDOUROLOGY&SWL WCE, Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.535

The laparoscopıc fenestratıon of symptomatıc lympuocele occured after renal transplantation

30 th WORLD CONGRESS of ENDOUROLOGY&SWL WCE, Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.534

Urinary Nevre Growth Factor levels in children with non-neuropathic overactive bladder: A promising biomarker

23rd Annual Meeting of ESPU (European Society for Pediatric Urology, Zürih, İsviçre, 9 - 12 May 2012

Laparoskopik radikal nefrektomi: Orta dönem onkolojik sonuçlarımız

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Türkiye, 2 - 06 May 2012, ss.50

Laparoskopik Radikal Prostatektomi: Erken dönem onkolojik sonuçlar.

22.Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 May 2012, ss.117

Distal üreter polipinin endoskopik tedavisi:Bir olgu bildirimi

22. ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 May 2012, ss.368-369

Kadınlarda Basınç-Akım Çalışması: Gözden kaçabilen işeme disfonksiyonları

II.Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 December 2011, ss.41

Çocuklarda retroperitoneoskopik ablatif renal cerrahi

21. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, Türkiye, 30 October - 03 November 2010, ss.190

Laparoskopik parsiyel nefrektomide intraoperatif PADUA skoru? Dikkate değer bir parametre mi?

21. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, Türkiye, 30 October - 03 November 2010, ss.48

Genelde gözden kaçan klinik bir tablo: Kadınlarda işeme bozuklukları

1.Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 December 2009, ss.172-173

Plasma acylated ghrelin obestatin and leptin in different stages of chronic kidney disease patients

3rd International Congress of Molecular Medicine IUBMB Life, İstanbul, Türkiye, 5 - 08 May 2009, ss.343

Laparoskopik radikal sistektomi: Video sunusu ve ilk dört vakanın değerlendirilmesi

20. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 1 - 06 November 2008, ss.394

Medikal tedaviye cevap vermeyen aşırı aktif mesaneli hastalarda alternatif bir tedavi: Posterior sinir uyarısı

20. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 1 - 06 November 2008, ss.145-146

Kadınlarda işeme disfonksiyonu: Göz ardı edilmemesi gereken klinik bir tablo

20. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 1 - 06 November 2008, ss.473-474

Küçük periferal tümörler için yapılan laparoskopik parsiyel nefrektomide yalnızca argon-ışın koagülator kullanımı etkili ve güvenilirdir

20. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 1 - 06 November 2008, ss.357-358

Canlıdan böbrek nakli sonrasında gelişen üreter komplikasyonları ve cerrahi tedavisi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 6. Kongresi, Erzurum, Türkiye, 15 - 18 October 2008, ss.47

The relation of dimethylarginines with inflammation and oxidative stres markers in patient with chronic renal failure

20th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine XXXV Brazilian Congress of Clinical Analysis VIII Brazilian Congress of Clinical Cytology IFCC-WorldLab, Fortaleza, Brezilya, 28 September - 02 October 2008, cilt.Sp. Supp

Stres Urinary Incontinence: Role of Urodynamics: Maximal urethral pressure – Abdominal leak point pressure

International Continence Society Educational Course., İstanbul, Türkiye, 29 - 30 August 2008, ss.18

Yaşlandıkça benzer semptomlar gösteren kadın ve erkek mesanesinin olası disfonksiyon nedenleri ve ürodinamik değerlerin kıyaslanması

19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 10 - 15 June 2006, ss.194

Posterior üretral valv hastalarında poliürinin mesane ve renal fonksiyonlar üzerine etkisi.

19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 10 - 15 June 2006, ss.198

Fournier gangreni: Risk faktörleri ve tedavi stratejileri

19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 10 - 15 June 2006, ss.163

Semptomlar ve ürodinamik bulgular ne kadar korele?

19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 10 - 15 June 2006, ss.185

İntravezikal prostat protrüzyonu gerçekten önemli mi?

19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 10 - 15 June 2006, ss.231

Renal transplantasyon öncesi diyaliz modalitesinin erken greft fonksiyonu ve diğer parametreler üzerine etkisi

19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 10 - 15 June 2006, ss.320

Çocuk yaş grubu böbrek yaralanmalarında konservatif yaklaşım

19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 10 - 15 June 2006, ss.161

Living Related Donor Kidney Transplantation: The experience of İstanbul Faculty of Medicine since 1983.

9th International Mediterrranean Congress of Urology, Antalya, Türkiye, 1 - 04 September 2005, ss.118

Lower urinary tract dysfunction in patients with posterior urethral valve and urodynamically detected changes on long term follow-up.

XX. Congress of the European Association of Urology, İstanbul, Türkiye, 16 - 19 March 2005, cilt.Supp. 4, no.3, ss.31

The Impact of Pubovaginal Sling and Pelvic Prolapce Repair in Female Sexual Function.

ISSWSHAnnual Meeting, Amsterdam, Hollanda, 16 - 19 October 2003, ss.112

Genetic polymorphism of microsomal epoxide hydrolase in the Turkish bladder carcinoma patients

15th IFCC – FESCC European Congress of Clinical chemistry and laboratory medicine, Barselona, İspanya, 1 - 05 May 2003, cilt.41, ss.329

Genetic polymorphism of microsomal epoxide hydrolase in the Turkish bladder carcinoma patients

15th IFCC/FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Barcelona, İspanya, 1 - 05 Haziran 2003, ss.243-246 identifier

Sexual Behavior and Dysfunction in Pregnancy

4. Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, Roma, İtalya, 30 September - 03 October 2001, ss.81

Sexual dysfunction in women with Spinal Cord injury: Differential Symptoms according to SCI levels

4. Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, Roma, İtalya, 30 September - 03 October 2001, cilt.13, no.4, ss.76

Genetic polymorphisms and risk of bladder cancer

14. IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Prag, Çek Cumhuriyeti, 26 - 31 May 2001, ss.75

Management of non neurojenik bladder (Hinman Syndrome)

5th. Mediterranean Congress of Urology, Barcelona, İspanya, 20 - 23 March 1997, cilt.Abs Book, ss.391-395

Living donor renal transplantation : An experience of 200 cases.

5th Mediterranean Congress of Urology ,, Barselona, İspanya, 20 - 23 March 1997, ss.383-386

Management of Non-neurogenic neurogenic bladder ( Hinman Syndrome ).

, 5th Mediterranean Congress of Urology, Barselona, İspanya, 20 - 23 March 1997, ss.391-395

: Urodynamic findings in posterior urethral valve.

, 5th Mediterranean Congress of Urology, Barselona, İspanya, 20 - 23 March 1997, ss.387-390

Visual laser ablation of the prostate

European Congress Video Surgery, İstanbul, Türkiye, 5 - 08 June 1994, ss.22

Preliminary results of replacement therapy in urinary stone patients with magnesium and citrate deficiency.

European Association of Urology 9th. Congress, Amsterdam, Hollanda, 13 - 16 Haziran 1990, ss.117

Metabolic evaluation of urinary stone disease in pediatric age group.

6th International Congress of Pediatric Surgery, İstanbul, Türkiye, 29 August - 01 September 1989, ss.25

Kitap & Kitap Bölümleri

İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi

Kadın Ürolojisi, Mehmet Öner Şanlı - Selçuk Erdem, Editör, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.69-74, 2018

İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi - Üroloji

Ürogenital Sistem Tüberkülozu ve Ürogenital Sistemin Diğer Spesifik Enfeksiyonları, Mehmet Öner Şanlı - Selçuk Erdem, Editör, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.55-62, 2018

Diğer Yayınlar