Publications & Works

Articles Published in Other Journals

An Integrated Model of Social Media Brand Love: Mediators of Brand Attitude and Consumer Satisfaction

Journal of Relationship Marketing, vol.20, pp.1-30, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tüketicilerin Moda Ürünleri Satan Mobil Alışveriş Uygulamalarına İlişkin Teknoloji Kabulleri İle Tekrar Satın Alma Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, vol.16, no.55, pp.286-310, 2021 (International Refereed University Journal)

Bir Ünlünün Rakip Marka Reklamlarında Yer Almasına Yönelik Tüketici Tutumlarının Belirlenmesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.4, pp.1-22, 2020 (International Refereed University Journal)

Using visual art in product design and consumer responses: The moderating role of product type

Contemporary Management Research, vol.16, no.4, pp.229-254, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Tüketici Kişiliği, Marka Kişiliği ve Mağaza Kişiliğinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkileri

Yıldız Social Science Review, vol.6, no.1, pp.59-75, 2020 (International Refereed University Journal)

Impact of Brand Trust on Brand Loyalty: Mediating Role of Brand Affect

Journal of Academic Research in Economics, vol.12, no.2, pp.247-259, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

International Students’ Service Quality Evaluations Towards Turkish Universities

Quality Assurance in Education, vol.28, no.3, pp.151-164, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Analyzing Green Purchasing Behavior of Turkish and Persian Consumers

Turkish Journal of Marketing, vol.5, no.1, pp.37-58, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çevre Dostu Ürün Satınalma Niyetinde Algılanan Kalite, Algılanan Risk ve Güvenin Rolü

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.4, pp.1147-1171, 2019 (International Refereed University Journal)

Tüketicilerin Kadın Temalı Reklamcılık Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri: Kalitatif Bir Araştırma

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, pp.169-190, 2019 (International Refereed University Journal)

Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Arama ve Sağlama Güdülerinin Türk ve Yabancı Öğrenci Gruplarına Göre Farklılıkların İncelenmesi

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.7, no.6, pp.175-185, 2019 (International Refereed University Journal)

Genel Kişilik Özellikleri, Materyalizm ve Statü Tüketiminin Kompulsif Satın Alma Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.37, pp.333-345, 2019 (International Refereed University Journal)

Türk ve İran'lı Tüketicilerin Yeşil Satın Alma Davranış Öncüllerinin Belirlenmesi

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.10, pp.25-45, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Attractiveness, Purchase Intention, and Willingness to Pay More for Global Brands:Evidence from Turkish Market

Journal of Promotion Management, vol.24, no.6, pp.737-754, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cinsiyet ve Alışveriş Davranışının Fiyat Algılamaları ile İlişkisinin Saptanması: Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma

Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, vol.54, no.629, pp.87-101, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mağaza Atmosferi Algıları İtibariyle Oluşan Tüketici Gruplarının Anlık Satın Alma Davranışlarındaki Farklılıkların Belirlenmesi

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.97-110, 2017 (International Refereed University Journal)

Mobil Müşteri İlişkileri Yönetimine İlişkin 2005-2016 Yılları Arasında Yayınlanmış Makalelerin İçerik Analizi İle İncelenmesi

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, pp.1-11, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Role of Service Quality on Customer Satisfaction in Internet Retailing: A Comparative Study of Apparel and Book Industries

Journal of Transportation and Logistics, vol.1, no.1, pp.19-38, 2016 (National Refreed University Journal)

Markaya Sahip Olan ve Olmayan Tüketicilerin Markaya Yönelik Kredibilite ve Değer Algısı Farkı

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.8, no.16, pp.139-152, 2016 (International Refereed University Journal)

Ülke İmajı: Japonya ve Çin’in Ülke İmajları Açısından Karşılaştırılması

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, vol.40, pp.267-277, 2011 (International Refereed University Journal)

Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.36, pp.89-111, 2010 (International Refereed University Journal)

Tüketicilerin Çok Uluslu Ürünlere İlişkin Kalite Algıları ve Satınalma Niyetleri İtibariyle Farklılıklarının İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Yönetim Dergisi, vol.19, pp.9-29, 2008 (National Refreed University Journal)

A Content Analysis of Publications in Journal of the School of Business Administration, Istanbul University: Marketing and Marketing Research (1972-2007)

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, vol.37, pp.1-12, 2008 (National Refreed University Journal)

The Relationship between Customer Satisfaction, Customer Loyalty and Buying Intention in Food Retailing Industry

International Journal of Management Cases, vol.10, pp.551-560, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Assessment of Greece’s Image as a Tourism Destination

MIBES Transaction Journal, vol.2, no.1, pp.14-27, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determining Differences between Store Perceptions of Loyal and Non-Loyal Customers of a Major Supermarket Retailer in Turkey

International Journal of Management Cases, vol.10, pp.191-200, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of Perceived Innovation Characteristics on the Technology Adoption

The International Journal of Technology Knowledge and Society, vol.4, pp.117-127, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Süpermarket Müşterilerinin Mağazaya Olan Bağlılık Derecelerine Göre Pazar Bölümlerinin Tanımlanması ve Bölümler Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Yönetim Dergisi, vol.17, pp.46-61, 2006 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Relationship between Brand Love and Brand Attitude

2nd International Conference on Management and Business, Tebriz, Iran, 8 - 09 May 2018, pp.1-10

The Influence of Social Media Trust on Consumer Behavioral Intention in Tourism Industry

2nd International Conference on Management and Business, Tebriz, Iran, 8 - 09 May 2018, pp.1-10

The Effect of Brand Personality on Consumers’ Brand Preference: The Mediating Role of Self-Expressive Value of Brand

International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP 2016), İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.3536-3553

Bandwagon Consumption and Social Value Perceptions of Global Brands in an Emerging Market

8th Annual Conference of the Euromed Academy of Business Conference, Verona, Italy, 16 - 18 September 2015, pp.75-87

Corporate Reputation and its Consequences: Evidence from Turkey

Academy of Marketing Conference 2012, Marketing: Catching the Technology Wave, Southampton, United Kingdom, 1 - 04 July 2012, pp.33-40

How Important are Web-Site Attributes in E-Retailing?

International Conference on Marketing Issues, Thessaloniki, Greece, 1 - 04 June 2012, pp.455-460

The Impact of Corporate Reputation on Customer Trust

16th International Conference on Corporate and Marketing Communications, Athens, Greece, 1 - 04 April 2011, pp.505-518

Exploring Country of Manufacture Effect on Strong and Weak Brands

2009 World Marketing Congress,, Oslo, Norway, 1 - 04 July 2009, pp.421-425

Research methodology in marketing publications: Review and evaluation

3rd International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, IMSCI 2009, Orlando, FL, United States Of America, 10 - 13 July 2009, vol.2, pp.130-133 identifier

Analyzing Differences Between Consumers’ Evaluations of European Cities

Global Conference on Business and Finance, New-Jersey, United States Of America, 1 - 04 January 2009, pp.330-339

The Assessment of Greece’s Image as a Tourism Destination

Management International Business & Economics Systems International Conference, Larissa, Greece, 1 - 04 July 2008, pp.47-60

Turkish Peoples’ Evaluation of European Countries’ Image as Tourism Destinations

CHME Research Conference, Glasgow, United Kingdom, 1 - 04 May 2008, pp.87-100 Sustainable Development

Measuring the Destination Images of European Cities

The 4th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2008, pp.725-738

The Role of Consumer Innovativeness in the Acceptance of Technology Based Innovations

7th International Congress Marketing Trends, Venice, Italy, 17 - 19 January 2008, pp.1-10

Books & Book Chapters

Customer Management: From Past to the Future

in: Contemporary Issues in Strategic Marketing, Prof. Dr. Ahmet Şekerkaya, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.59-90, 2020

AUZEF-Pazarlama Stratejileri

Üniversite Yayınları, İstanbul, 2016

AUZEF-Uluslararası Pazarlama

Üniversite Yayınları, İstanbul, 2016

Exploring Country of Manufacture Effect on Strong and Weak Brands

in: Marketing in Transition: Scarcity, Globalism and Sustainability, Campbell, Colin L., Editor, Springer, London/Berlin , New York, pp.407-411, 2015

The Role of Gender on E-retailing: Gender Differences in Perceptions of Web-site Attributes and Intention to Visit

in: International Consumer Behavior: A Mosaic of Eclectic Perspectives Handbook on International Consumer Behavior, Hans-Rüdiger Kaufmann, Editor, Access Press, London, pp.103-113, 2011 Sustainable Development