Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tüketicilerin Moda Ürünleri Satan Mobil Alışveriş Uygulamalarına İlişkin Teknoloji Kabulleri İle Tekrar Satın Alma Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.16, sa.55, ss.286-310, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Using Visual Art in Product Design and Consumer Responses: The Moderating Role of Product Type

Contemporary Management Research, cilt.16, sa.4, ss.229-254, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Ünlünün Rakip Marka Reklamlarında Yer Almasına Yönelik Tüketici Tutumlarının Belirlenmesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, sa.4, ss.1-22, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tüketici Kişiliği, Marka Kişiliği ve Mağaza Kişiliğinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkileri

Yıldız Social Science Review, cilt.6, sa.1, ss.59-75, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Impact of Brand Trust on Brand Loyalty: Mediating Role of Brand Affect

Journal of Academic Research in Economics, cilt.12, sa.2, ss.247-259, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

International Students’ Service Quality Evaluations Towards Turkish Universities

Quality Assurance in Education, cilt.28, ss.151-164, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Analyzing Green Purchasing Behavior of Turkish and Persian Consumers

Turkish Journal of Marketing, cilt.5, sa.1, ss.37-58, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Arama ve Sağlama Güdülerinin Türk ve Yabancı Öğrenci Gruplarına Göre Farklılıkların İncelenmesi

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.7, ss.175-185, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çevre Dostu Ürün Satınalma Niyetinde Algılanan Kalite, Algılanan Risk ve Güvenin Rolü

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.1147-1171, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Genel Kişilik Özellikleri, Materyalizm ve Statü Tüketiminin Kompulsif Satın Alma Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.37, ss.333-345, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk ve İran'lı Tüketicilerin Yeşil Satın Alma Davranış Öncüllerinin Belirlenmesi

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.10, ss.25-45, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attractiveness, Purchase Intention, and Willingness to Pay More for Global Brands:Evidence from Turkish Market

Journal of Promotion Management, cilt.24, ss.737-754, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mağaza Atmosferi Algıları İtibariyle Oluşan Tüketici Gruplarının Anlık Satın Alma Davranışlarındaki Farklılıkların Belirlenmesi

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.97-110, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cinsiyet ve Alışveriş Davranışının Fiyat Algılamaları ile İlişkisinin Saptanması: Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma

Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, cilt.54, sa.629, ss.87-101, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobil Müşteri İlişkileri Yönetimine İlişkin 2005-2016 Yılları Arasında Yayınlanmış Makalelerin İçerik Analizi İle İncelenmesi

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.1-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Markaya Sahip Olan ve Olmayan Tüketicilerin Markaya Yönelik Kredibilite ve Değer Algısı Farkı

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, cilt.8, sa.16, ss.139-152, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ülke İmajı: Japonya ve Çin’in Ülke İmajları Açısından Karşılaştırılması

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.40, ss.267-277, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.36, ss.89-111, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tüketicilerin Çok Uluslu Ürünlere İlişkin Kalite Algıları ve Satınalma Niyetleri İtibariyle Farklılıklarının İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Yönetim Dergisi, cilt.19, ss.9-29, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Determining Differences between Store Perceptions of Loyal and Non-Loyal Customers of a Major Supermarket Retailer in Turkey

International Journal of Management Cases, cilt.10, ss.191-200, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship between Customer Satisfaction, Customer Loyalty and Buying Intention in Food Retailing Industry

International Journal of Management Cases, cilt.10, ss.551-560, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Assessment of Greece’s Image as a Tourism Destination

MIBES Transaction Journal, cilt.2, sa.1, ss.14-27, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impact of Perceived Innovation Characteristics on the Technology Adoption

The International Journal of Technology Knowledge and Society, cilt.4, ss.117-127, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süpermarket Müşterilerinin Mağazaya Olan Bağlılık Derecelerine Göre Pazar Bölümlerinin Tanımlanması ve Bölümler Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Yönetim Dergisi, cilt.17, ss.46-61, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Relationship between Brand Love and Brand Attitude

2nd International Conference on Management and Business, Tebriz, İran, 8 - 09 Mayıs 2018, ss.1-10

The Influence of Social Media Trust on Consumer Behavioral Intention in Tourism Industry

2nd International Conference on Management and Business, Tebriz, İran, 8 - 09 Mayıs 2018, ss.1-10

The Effect of Brand Personality on Consumers’ Brand Preference: The Mediating Role of Self-Expressive Value of Brand

International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP 2016), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.3536-3553

Bandwagon Consumption and Social Value Perceptions of Global Brands in an Emerging Market

8th Annual Conference of the Euromed Academy of Business Conference, Verona, İtalya, 16 - 18 Eylül 2015, ss.75-87

Corporate Reputation and its Consequences: Evidence from Turkey

Academy of Marketing Conference 2012, Marketing: Catching the Technology Wave, Southampton, İngiltere, 1 - 04 Temmuz 2012, ss.33-40

How Important are Web-Site Attributes in E-Retailing?

International Conference on Marketing Issues, Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 04 Haziran 2012, ss.455-460

The Impact of Corporate Reputation on Customer Trust

16th International Conference on Corporate and Marketing Communications, Athens, Yunanistan, 1 - 04 Nisan 2011, ss.505-518

Exploring Country of Manufacture Effect on Strong and Weak Brands

2009 World Marketing Congress,, Oslo, Norveç, 1 - 04 Temmuz 2009, ss.421-425

Research methodology in marketing publications: Review and evaluation

3rd International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, IMSCI 2009, Orlando, FL, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 13 Temmuz 2009, cilt.2, ss.130-133 identifier

Analyzing Differences Between Consumers’ Evaluations of European Cities

Global Conference on Business and Finance, New-Jersey, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Ocak 2009, ss.330-339

The Assessment of Greece’s Image as a Tourism Destination

Management International Business & Economics Systems International Conference, Larissa, Yunanistan, 1 - 04 Temmuz 2008, ss.47-60

Turkish Peoples’ Evaluation of European Countries’ Image as Tourism Destinations

CHME Research Conference, Glasgow, İngiltere, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.87-100

Measuring the Destination Images of European Cities

The 4th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2008, ss.725-738

The Role of Consumer Innovativeness in the Acceptance of Technology Based Innovations

7th International Congress Marketing Trends, Venice, İtalya, 17 - 19 Ocak 2008, ss.1-10

Kitap & Kitap Bölümleri

Customer Management: From Past to the Future

Contemporary Issues in Strategic Marketing, Prof. Dr. Ahmet Şekerkaya, Editör, Istanbul University, İstanbul, ss.59-90, 2020

AUZEF-Pazarlama Stratejileri

Üniversite Yayınları, İstanbul, 2016

AUZEF-Uluslararası Pazarlama

Üniversite Yayınları, İstanbul, 2016

Exploring Country of Manufacture Effect on Strong and Weak Brands

Marketing in Transition: Scarcity, Globalism and Sustainability, Campbell, Colin L., Editör, Springer, London/Berlin , New York, ss.407-411, 2015

The Role of Gender on E-retailing: Gender Differences in Perceptions of Web-site Attributes and Intention to Visit

International Consumer Behavior: A Mosaic of Eclectic Perspectives Handbook on International Consumer Behavior, Hans-Rüdiger Kaufmann, Editör, Access Press, London, ss.103-113, 2011