Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çevresel Sürdürülebilirlik Ve İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonlarının Yeşil İKY Bağlamında Değerlendirilmesi

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, pp.137-148, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Çalışanların Nomofobi Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Ve Bir Araştırma

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.2, pp.483-508, 2021 (International Refereed University Journal)

İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Bakış Açısıyla İşgücü Farklılıklarının Yönetimi: Nitel Bir Araştırma

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.30, pp.145-170, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Bakış Açısıyla Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi: Nitel Bir Araştırma

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.77, pp.289-312, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'deki Akademisyenlerin İş Tatmini, Rol Stresi ve İşten Ayrılma Niyetlerinin İncelenmesi

Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education (Turkey), vol.10, no.3, pp.340-355, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Mobbingin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Depresyonun Aracı Rolünün İncelenmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.5, pp.1729-1741, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine Yönelik Çalışan Algılarının Belirlenmesi

Beykoz Akademi Dergisi, vol.8, no.2, pp.1-19, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Comparison of Motivation Tools and Career Anchors in Terms of Generations

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.2, pp.2040-2060, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

İşyeri Tehlike Sınıflarına Göre Çalışanların Güvenlik İklimi Algılarının İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.13, no.69, pp.1304-1315, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

INVESTIGATION OF WORK ACCIDENT STATISTICS IN THE SOCIAL SECURITY INSTITUTION IN ACCORDANCE WITH THE NUMBER OF INSURED EMPLOYEES (2013-2017)

The Journal of Academic Social Science, vol.8, no.102, pp.449-480, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İş Stresinin İş-Yaşam Dengesi Üzerindeki Etkisinin Esnek Çalışma Bağlamında Test Edilmesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.35, pp.41-62, 2019 (National Refreed University Journal)

Kanonik Korelasyon Analizi ile Kontrol Odağı ve İşe Yönelik Umut Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.22, no.41, pp.253-266, 2019 (National Refreed University Journal)

The Relationship between Job Satisfaction, Organizational Trust and Intention to leave the Job: A Comparative Study Between Kosovo and Turkey

Acta Universitatis Danubius. Œconomica, vol.15, no.2, pp.173-189, 2019 (International Refereed University Journal)

İş-Aile Çatışması, Aile-İş Çatışması İle Özyeterlilik İnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.53, pp.718-729, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

360 Derece Performans Değerlendirmeye İlişkin Çalışan Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Araştırma

SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, pp.646-660, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kariyer Belirlemeye İlişkin Özyeterliliğin (Career Decısıon Self-Effıcacy) Lise Ve Üniversite Öğrencileri Açısından İncelenmesi

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, vol.8, no.32, pp.413-426, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kariyer Danışmanlığı ve Özsaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.47, pp.786-797, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of Ostracism on Work Effort: A Comparison between Turkish and Azerbaijani Employees

International Journal of Human Resource Studies, no.6, pp.110-128, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akademisyenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.1, no.4, pp.1194-1222, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşe Alım Görüşmelerinde Aldatma Davranışının Görüşmeye Giren Ve Girmeyen Kişiler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.40, pp.648-657, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Esnek Çalışmaya İlişkin Çalışan Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.14, pp.375-398, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment of Turkish HR Professionals on Determining the Importance of Factors in Point Factor as a Method of Job Evaluation

European Journal of Business and Management, vol.6, pp.1-15, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamu Örgütlerinde Örgütsel Politika: Çalışanların Politik Davranışlara Yönelik Algıları

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, no.44, pp.1-25, 2014 (International Refereed University Journal)

İnsan Kaynaklari Temin ve Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin Kullanılması ve Bir Uygulama

JOURNAL OF YASAR UNİVERSİTY, vol.9, pp.5796-5819, 2014 (International Refereed University Journal)

İşsizlik, Takibe Düşen Kredi ve Boşanma Oranı Değişkenlerinin Suç Sayısı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Türkiye İçin Bölgesel Panel Veri Analizi

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , vol.7, no.1, pp.13-35, 2014 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

An Investigation of Job and Career Counseling Candidates from the Perspective of Diversity Management

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.15, no.4, pp.589-606, 2013 (International Refereed University Journal)

İş Değerleri ile İş Etiği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, vol.4, no.4, pp.71-86, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ranking The Strategies of Human Resource Management During Economic Crisis Period Using Analytic Hierarchy Process

Advances in Management & Applied Economics (AMAE), vol.3, no.5, pp.57-72, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Kaytarma Davranışı ile Algılanan Görev Görünürlüğü Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, no.24, pp.53-79, 2012 (National Refreed University Journal)

Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Fonksiyonları

İNTERNET UYGULAMALARI VE YÖNETİMİ DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.51-80, 2011 (National Refreed University Journal)

İstanbul İlindeki Beş Yıldızlı Otellerin Örgütsel Sağlık Durumlarının Çalışanların Algıları İle Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma

İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi - Yönetim Dergisi, no.60, pp.61-73, 2008 (National Refreed University Journal)

Kültürlerarası Adaptasyon Envanteri (Cross CulturalAdaptability Inventory-CCAI) Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.331-349, 2007 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çalışanların Nomofobiklik Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

ICOAEF VI International Conference on Applied Economics and Finance & EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Balıkesir, Turkey, 16 - 17 November 2019, pp.859-871

X Y ve Z Kuşakları Açısından Motivasyon Araçlarının İncelenmesi

ICOAEF VI International Conference on Applied Economics and Finance & EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Balıkesir, Turkey, 16 - 17 November 2019, pp.198-211

Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışında İş Güvencesi Algısı ve Kaygının Aracı Rolü

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 December 2018, pp.42-43

Psikososyal Güvenlik İklimi İle Çalışanların Psikolojik Sağlıkları Arasındaki İlişki

1. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 07 December 2017, pp.112

Müziğin İş Performansına Yönelik Etkileri: Bir Meta Analiz Çalışması

International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP), İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.629-636

Mental İyi Oluş ile İstismarcı Yönetim Tarzı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP), İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.193-194

Ücret Adaletinin Örgütün Güvenilirliği Üzerindeki Etkisi

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.1, pp.733-747

Ülkemizdeki İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistiklerinin İncelenmesi

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.1, pp.748-772

Analyzing the Content of Doctoral Dissertations that Carried Out in the Field of Human Resource Management in Turkey

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 30 October 2015, pp.1

Examination of Burnout Level of Academics in terms of Demographic Variables

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.382-383

Indirect Cost Of Occupational Accidents: Investigation Of The Relationship Between Employee Attitudes And Accident Experience

Second Asia Pasific Conference on Global Business, Economics, Finance & Social Siences, Da Nang, Vietnam, 10 - 12 July 2015, pp.10

İşyerinde Yalnızlık ve İşkoliklik Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

1. Örgütsel Davranış Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Sakarya, Turkey, 15 - 16 November 2013, pp.281-286

Çalışanların Esnek Çalışmaya İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.51-56

Ranking the Strategies of Human Resource Management During Economic Crisis Period Using Analytic Hierarchy Process

International Conference on Economic and Social Studies: “Economic Crises and European Union”, ICESoS’ 13, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 10 - 11 May 2013, pp.96-0

The role of work hope on entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial Intentions: Evidence from business students in Turkey

atiInternational Conference on Economic and Social Studies (ICESoS` 13), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 May 2013, pp.133-134

İş Yerinde Dışlanmanın Sarf Edilen Çaba Üzerindeki Etkisi: Türk ve Azeri Çalışanlar Arasında Bir Karşılaştırma

1st International Scientific-Practical Conference “Business Administration and Corporate Social Responsibility” (1.Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi), Baku, Azerbaijan, 23 - 25 November 2012, no.2, pp.480-489

İşe Alım Görüşmelerinde Aldatma Davranışının Görüşmeye Giren ve Girmeyen Kişiler Açısından İncelenmesi

1st International Scientific-Practical Conference “Business Administration and Corporate Social Responsibility” (1.Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi), Baku, Azerbaijan, 23 - 25 November 2012, no.2, pp.468-0

İş Değerleri ile İş Etiği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası İş Ahlâkı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sempozyumu: İdealler ve Gerçekler, İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2012, pp.1-2

Sendikaya Bağlılık ve Sendikadan Duyulan Tatmin Arasındaki İlişki

19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale, Turkey, pp.1-2

Sağlık Personelinin İş Tatminlerinin Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, (International Health and Hospital Administration Congress), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 1 July - 03 June 2007, pp.229-234

İşyerinde İş Stresi Düzeyinin Ölçümüne Yönelik Özel Sağlık Kurumu Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, (International Health and Hospital Administration Congress), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 1 - 03 June 2007, pp.96

Demografik Değişkenler Açısından Duygusal Zekanın Sağlık Personeli Üzerinde İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma

Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, (International Health and Hospital Administration Congress), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 1 - 03 June 2007, pp.1139-1143

Kuruma Bağlılık ile Duygusal Zeka Arasındaki İlişki ve Banka ve Sigorta Çalışanları Üzerine Bir Uygulama

International Symposium: Emotional Intelligence and Communication: “On the Vision of Perfection in Professional Life", İzmir, Turkey, 7 - 09 May 2007, pp.383-392

A Study on the Evolution and Changing Roles of Human Resources Management from Past to Present

3th International Conference on Business, Management and Economics (ICBME), İzmir, Turkey, 1 - 04 April 2007, pp.1-10

İstanbul İlindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinin Örgütsel Sağlıklarının Ölçümü

14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 May 2006, pp.111-116

Books & Book Chapters

Güç ve Politika

in: Örgütsel Davranış, Örücü E., üngüren E., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.331-380, 2019

Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi

in: Sağlık Yönetiminde Karar Verme – I, Önder E., Yıldırım. B. F., Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.85-160, 2018

Örgütsel Tasarım, Örgüt Yapısı ve Davranış

in: Örgütsel Davranış, Örücü, E., Üngüren, E. , Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.461-528, 2013