Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Latent class analysis for measuring Turkish People's future expectations for Turkey

JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, cilt.41, ss.519-529, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Measuring Lecturers' Perception of Transition to E-Learning Systems and Digital Divide: A Case Study in School of Business Administration of Istanbul University

ADOPTION OF VIRTUAL TECHNOLOGIES FOR BUSINESS, EDUCATIONAL, AND GOVERNMENTAL ADVANCEMENTS, ss.209-217, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Analyzing digital divide within and between member and candidate countries of European Union

GOVERNMENT INFORMATION QUARTERLY, cilt.26, ss.98-105, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Measuring Digital Divide by Using Confirmatory Factor Analysis and MANOVA: A Case of Turkey

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems, cilt.7, ss.1-12, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DETERMINATION OF CUSTOMER APPAREL PREFERENCES BY USING LATENT CLASS ANALYSIS: AN APPLICATION FOR KOTON BRAND*

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi(Int. Journal of Management Economics and Business), cilt.15, ss.542-560, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Saplık Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlarla İlgili Algıların Parametrik Olmayan Testler ve Uygunluk Analizi İle İncelenmesi

Eurasian Econometrics,Statistics &Emprical Economics Journal, cilt.9, no.1, ss.23-36, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebinin Görünürde İlişkisiz Regresyon Modelleri ile İncelenmesi,, Number 14, 236-256

International Journal of Economic and Administrative Studies, cilt.14, ss.236-256, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gizli Sınıf Analizi ile Türkiyedeki Kişisel İnternet Kullanım Profilinin Belirlenmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayısı, cilt.1, ss.403-418, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Banka Şubelerinin Performanslarını Etkileyen Faktörlerin Kanonik Korelasyon Analizi Ile İncelenmesi

Dumlupinar University Journal of Social Sciences, ss.285-296, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kişisel E-Ticaret Uygulamalarının Kategorik Veri Analizi Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

ALPHANUMERİC JOURNAL, cilt.1, ss.27-32, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing Domestic Digital Divide in Turkey

The Business Review Cambridge, no.2, ss.44-50, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısının Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi

İstatistik Araştırma Dergisi, no.1, ss.51-60, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kümeleme Analizinin Performans Değerlendirmede Kullanılmasına İlişkin Bir Uygulama

İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, no.184, ss.4-17, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001 Yılı Aylık Dolar Kurları Tahmin Edilebilir miydi?

İşletme Fakültesi Dergisi, no.2, ss.53-64, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Emek Piyasasına Ekonometrik Bir Yaklaşım

İktisat İşletme ve Finans Dergisi, no.177, ss.64-78, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Istatistikî Bölge Birimleri Sınıflamasına (Nuts_1) Göre Türkiye’deki Hanelerin Internet Kullanımının Gizli Sınıf Analizi ile İncelenmesi

2. ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Paris, Fransa, 11 - 13 October 2019, cilt.1, no.1, ss.79-80

TIMSS Sınavı Sonuçlarının Kategorik Regresyon Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya,, Antalya, Türkiye, 17 - 20 October 2018, cilt.1, no.1, ss.1341-1350

Toleransı Etkileyen Faktörlerin Gizli Sınıf Analizi ile Değerlendirilmesi

19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 17 - 20 October 2018

Telefon ve İnternet Bağımlılığının Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Üzerindeki Etkisinin Kategorik Veri Analiz Yöntemleriyle İncelenmesi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 October 2018, cilt.1, no.1, ss.1314-1324

(TIMSS) Sınavının Optimal Ölçekleme Teknikleri ile Analizi

2. International Rating Academy Congress on HOPE, Çanakkale, Türkiye, 19 - 21 April 2018, cilt.1, no.1, ss.64

İLERİ KONTENJANS TABLOLARI ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE TÜRKİYE’DE E-TİCARET KULLANIMININ İNCELENMESİ

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 October 2017, ss.56-57

Remodeling the Customer Satisfaction Through Service Quality in Banking Industry with CATREG Analysis

2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, Prag, Çek Cumhuriyeti, 13 - 17 September 2013, ss.35

Kişisel E-ticaret Uygulamalarının Kategorik Veri Analizi ile Değerlendirilmesi

14th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Bosna-Hersek, 1 - 04 July 2013

Gizli Sınıf Analizi ile Türkiye’nin İnternet Kullanım Profilinin Belirlenmesi

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Bosna-Hersek, 1 - 04 Haziran 2013, ss.1-10

Kişisel E-Ticaret Uygulamalarının Kategorik Veri Analizi Yöntemleri ile Değerlendirilmesi”,

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Bosna-Hersek,, Bosna-Hersek, 1 - 04 June 2013, ss.1-8

Banka Şubelerinin Performanslarını Etkileyen Faktörlerin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi

14th Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Saraybosna, Bosna-Hersek, 1 - 04 May 2013, ss.295

Analyzing Domestic Digital Divide in Turkey (Kongrede En İyi Araştırma Ödülü)

The Finance, Global Management, Economics & Information Technology Research Conference,, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 May 2013, ss.1-2

The Innovation Score of Turkey and European Union Countries: A Comperative Analysis

International Workshop on Innovation & Entrepreneurship, Türkiye, 1 - 04 November 2010

Bilgi Toplumunda Kadının Rolü

III. İstanbul Bilişim Kongresi-Yönetişim, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 2009, ss.33-39

Bilgi/Bilişim Toplumu Ölçümü ve Türkiye Bilişim Toplumunun Karşılaştırmalı Analizleri

III. İstanbul Bilişim Kongresi-Yönetişim, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2009, ss.41-47

Bilişim Toplumunda Kadının Rolü

III. İstanbul Bilişim Kongresi, Türkiye, 1 - 04 May 2009

Türkiye’deki e-MBA Programlarının ve Öğrencilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma”

Second International Conference on Innovtions in Learning for the Future e-learning,, İ, Türkiye, 1 - 04 March 2008, ss.680-690

İnsani Gelişme İndeksi Bileşenleri Açısından Gelişmekte Olan Ülkelerin Diskriminant Analizi İle Karşılaştırılması”,

38.Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi ICANAS, Türkiye, 1 - 04 September 2007, ss.1-10

Information to Technology Utilization Profile of Turkish Upscale Hotel Industry and Impacts of Information Technology on Business Performance

Proceeding of the Hospitality Information Technology Association Conference,Minneapolis, Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 June 2006

“Çok Değişkenli İstatistik Analiz Uygulamalarından Önce Verilerin İncelenmesi Ve Bir Uygulama"

15. İstatistik Araştırma Sempozyumu Ankara,, Ankara, Türkiye, 1 - 04 May 2006, ss.191-214

“Kalite Kontrol Diyagramlarında Varsayımların Sağlanması ve Cam Sanayiinde Bir Uygulama”

VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 2005, ss.1-8

Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısının İllere ve Bölgelere Göre Analizi

International Conference in Economics V, Ankara, Türkiye, 10 - 13 September 2001, ss.1-2

Multivariate Statistical Process Control Methods and New Approaches

The 6th World Congress for Total Quality Management ,, Rusya, 1 - 04 June 2001, no.1, ss.239-245

Multivariate Quality Control: A Historical Perspective,

First International Joint Symposium on Business Administration, Challengees for Business Administrators in the New Millenium, Türkiye, 1 - 04 June 2000, ss.1-4

Performans Değerlendirme Sonuçlarının Analizine Çok Değişkenli İstatistik Yaklaşım

8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 May 2000, ss.835-851

Süreç Kontrol Diyagramları

İstatistik Araştırma Sempozyumu 217-227, Ankara, 2000., Ankara, Türkiye, 1 - 04 May 2000, ss.1-5

Kitap & Kitap Bölümleri

TÜRKİYE’DE SPOR BAHİSLERİ OYNAMA ALIŞKANLIKLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİTİK İNCELEMESİ

SPOR BAHİSLERİ OYNAMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ VE BAYİ GÖRÜŞLERİNİN NİTEL VERİ ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, Sarıdoğan E., Sart Gamze, Editör, Nobel Yayınevi, İstanbul, ss.81-129, 2018

Adaption of Virtual Technologies for Business, Edicational, and Governmental Advancements, British Cataloguing in Publication Data

Measuring Lecturers’ Perception of Transition to E-Learning Systems and Digital Divide: A Case Study in School of Business Administration of Istanbul University, -, Editör, -, -, ss.209-217, 2013