Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Algılanan Aşırı Nitelikliliğin Zorunlu Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisi

Abant Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.187-206, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Babacan Liderlik ile Çalışmaya Tutkunluk Arasındaki İlişkide Kolektif Şükranın Aracı Etkisi

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.52-73, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Babacan Liderlik Psikolojik Sahipliği Nasıl Etkilemektedir? Kolektif Şükranın Aracı Rolü

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.35, pp.309-324, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

What Has Been Done So Far? A Content Analysis on Overqualification Studies between the Dates of 1995-2017

Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.35, pp.107-123, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Algılanan Aşırı Nitelikliliğin Yenilikçi İşyeri Davranışları Üzerindeki Etkisinde Kolektif Şükranın Rolü

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.2, pp.141-161, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Algılanan Örgütsel Desteğin Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisinde Bireysel Şükranın Aracı Rolü

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.., pp.69-86, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

İyi Bir Asker Mi? İyi Bir İllüzyonist Mi? Kariyerizm ile Zorunlu Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkide İşten Ayrılma Niyetinin Rolü

BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH JOURNAL (ECONLIT, EBSCO, PROQUEST, ULAKBIM), vol.9, no.1, pp.151-167, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

How Burnout Affects Turnover Intention? The Conditional Effects of Subjective Vitality and Supervisor Support

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP, vol.7, no.1, pp.47-60, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Algılanan Örgütsel Kronizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinde İstihdamedilebilirlik Algısını Araci Rolü

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ (EBSCO), vol.18, no.1, pp.56-74, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Strateji Tipleri ile Yenilik Performansı İlişkisinde Stratejik Karar Verme Hızının Şartlı Değişken (Moderator) Etkisi

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ (ECONLIT, EBSCO, PROQUEST, ULAKBIM), vol.x, pp.749-766, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Nevrotik Kişilik Özelliği ile Kişisel Başarı Hissinde Azalma İlişkisinde İstismarcı Yönetimin Aracılık Etkisi

YAKIN DOĞU ÜNIVERSITESI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (EBSCO, ECONLIT), vol.X, no.2, pp.50-76, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

THE MODERATING EFFECT OF COLLECTIVE GRATITUDE ON THE OVERQUALIFICATION-TURNOVER INTENTION RELATIONSHIP

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH, vol.2, no.2, pp.40-61, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Drivers of innovative behaviors: The moderator roles of perceived organizational support and psychological empowerment

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP, vol.6, no.3, pp.341-360, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Sanal Kaytarma Yapmak Kötü Bir Şey Değildir…Ama?

HARVARD BUSINESS REVIEW TÜRKIYE (HBR Türkiye), vol.9, no.9, pp.108-115, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Psikolojik Sözleşme Algısının Sanal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.47, pp.147-165, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

The Effect of Servant Leadership on Psychological Ownership: The Moderator Role of Perceived Organizational Support

JOURNAL OF GLOBAL STRATEGIC MANAGEMENT, vol.9, no.2, pp.65-77, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sanal Kaytarma Davranışlarının Sergilenmesinde Örgütsel Adalet Algısının Rolü Var Mıdır?

BİLGİ EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ DERGİSİ, vol.10, no.2, pp.55-66, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sanal Kaytarma Davranışlarının Örgütsel Öğrenme Kapasitesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH JOURNAL (BERJ), vol.6, no.3, pp.129-144, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

İş Yaşamındaki Sanal Kaytarma Davranışlarının Hukuki Yönden İncelenmesi

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.13, no.3, pp.1-17, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Determinants of constructive deviance: the mediator role of psychological ownership

International Business Research, vol.8, no.4, pp.107-121, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Herzberg’in Çift Faktör Kuramı Açısından İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi

AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER E-DERGİSİ, vol.39, pp.1-18, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Öğrenen Örgüt Yaklaşımının İlköğretim Okulları Açısından Değerlendirilmesi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.31, no.1, pp.211-231, 2012 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Biçimsel Örgüt Yapısının Örgütsel İletişime Etkisi: Bir Kamu Hastanesi Örneği

AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER E-DERGİSİ, vol.32, no.32, pp.1-20, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

How Paternalistic Leadership Affects Wok Engagement? Mediator Role of Collective Gratitude

2nd International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Nevşehir, Turkey, 9 - 11 November 2018, vol.2, pp.83

Algılanan Aşırı Nitelikliliğinin Çalışanların Kariyerizm Eğilimleri ve Sosyal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi

2. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Turkey, 9 - 11 November 2018, vol.2, pp.100 Sustainable Development

Babacan Liderlik Psikolojik Sahipliği Nasıl Etkilemektedir? Kolektif Şükranın Aracı Rolü

6. Örgütsel Davranış Kongresi, Isparta, Turkey, 2 - 03 November 2018, vol.6, pp.551-561

Having Entrepreneur Employees Is Really Good? The Dark Side of Entrepreneurship

International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018, vol.1, pp.92

The Role of Mindfulness on the Relationship between Employees Entrepreneurial Leadership Perception and Public Service Motivation

International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018, vol.1, pp.42

İstismarcı Yönetim Algısının Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisinde Kolektif Şu¨kranın Moderatör Etkisi

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2018, pp.58-59

A Content Analysis of Entrepreneurial Leadership Studies between the dates of 1987-2018

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2018, vol.2, pp.20-21

Which is Harder: Go or Stay? The Moderating Effect of Overqualification Perception on the Relationship Between Careerism and Turnover Intention

International EMI Entrepreneurship and Social Science Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 3 - 05 May 2018, vol.7, pp.305

2000-2018 Yılları Arasında Babacan Liderlik ile İlgili Yapılan Ulusal ve Uluslararası Çalışmaların İçerik Analizi

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2018, vol.2, pp.79

Which Employees are More Prone to Be a Careerist: The Role of Big-Five Personality Traits

VII.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series, Tekirdağ, Turkey, 24 March - 25 February 2018, vol.7, pp.718

The impact of transformational leadership on turnover intention: How employees level of education and the number of employees affect this relationship?

4th International Conference on Business and Economics Studies, İstanbul, Turkey, 8 - 10 December 2017, vol.4, no.4, pp.1

Who is More Prone to Be a Careerist?The Role of Big-Five Personality Traits.

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.92

Who Is More Prone to Be a Careerist: The Role of Big-Five Personality Traits

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Turkey, 9 - 11 November 2017, vol.1, no.1, pp.1

The Moderating Effect of Transformational Leadership on the Relationship between Careerism and Social Loafing Behaviors

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Turkey, 9 - 11 November 2017, vol.1, pp.1

Proaktif Kişilik Özelliği ile İç Girişimcilik Performansı Arasındaki İlişkide Algılanan Örgütsel Desteğin Moderator Etkisi

VI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Ohrid, Macedonia, 28 - 29 October 2017, vol.4, no.1, pp.614

The Mediator Role of Episodic Gratitude on the Relationship between Perceived Distributive Justice and Organizational Citizenship Behaviors

7th International Conference on New Challenges in Management and Business, Dubai, United Arab Emirates, 22 August 2017, vol.7, no.7, pp.1

Algılanan Aşırı Nitelikliliğin İnovatif Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Kolektif Şükranın Moderator Etkisi

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, vol.25, no.25, pp.428-436 Sustainable Development

The Role of Envy in Employees Abusive Supervison Perception and Contextual Performance

PressAcademia Procedia (PAP), İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2017, vol.4, pp.541-547

İş Zanaatkârlılığının Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisinde Algılanan Aşırı Nitelikliliğinin Moderator Etkisi

1. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), Sakarya, Turkey, 17 - 18 May 2017, pp.85 Sustainable Development

Aşırı Nitelikliliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Kolektif Şükranın Moderator Etkisi

1. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), Sakarya, Turkey, 17 - 18 May 2017, pp.82 Sustainable Development

The Mediating Role of Perceived Employability on Cronyism and Organizational Commitment Relationship

2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Belgrad, Serbia And Montenegro, 10 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.151

The Consequences of Abusive Supervision: Burnout, Work-Family Conflict and Turnover Intention

International Conference on Business and Economics Studies, Houston, Texas, United States Of America, 23 - 26 March 2017, pp.18

When Overqualified Employees Exhibit Organizational Citizenship Behaviors? It Depends on Conditional Factors

International Conference on Business and Economics Studies, Houston, Texas, United States Of America, 23 - 26 March 2017, vol.1, no.1, pp.20

The Conditional Effect of Psychological Entitlement on the Relationship Between Employees Organizational Justice Perception and Turnover Intention

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Sicily, Italy, 25 - 28 January 2017, vol.12, no.1, pp.196

The Effect of Person-Organization Fit on Entrepreneurship Potential: A Field Study

7th International Congress on Healthcare Management, Antalya, Turkey, 14 - 17 December 2016, vol.1, no.1

Neuroticism and Personal Accomplishment: The Mediator Role of Abusive Supervision

I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, Almati, Kazakhstan, 12 - 15 October 2016, vol.1, pp.34

Drivers of Innovative Behaviors: The Moderator Roles of Perceived Organizational Support and Psychological Empowerment:

4th International Conference on New Challenges in Management and Business, İzmir, Turkey, 5 - 06 September 2016, vol.4, no.4, pp.76

The Impact of Burnout on Turnover Intention: Moderator Roles of Subjective Vitality and Supervisor Support

12th International Strategic Management Conference, Antalya, Turkey, 21 - 23 July 2016, pp.589-599

Kariyerizm İle Zorunlu Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkide İşten Ayrılma Niyetinin Moderator Etkisi

24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2016, vol.24, no.1, pp.196-203

Servant Leadership and Organizational Dissent: The Moderator Role of Organizational Commitment

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016, vol.15, pp.242

Hasta Memnuniyeti ile Hasta Bağlığı Arasındaki İlişkinin Teorik Olarak İncelenmesi

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016, vol.15, pp.38-45

Lider-Üye Etkileşimi ile Hizmetkar Liderlik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ampirik Bir Araştırma

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016, vol.15, pp.237

Madalyonun Öteki Yüzü: Zorunlu Vatandaşlık Davranışı

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016, vol.15, pp.142

A Proposed Conceptual Model of Abusive Supervision Whistleblowing Relationship: The Moderator Role of Envy

12th International Strategic Management Conference, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2016, vol.12, no.1, pp.433-439

Olağandışı İşyeri Davranışlarının Bir Öncülü Olarak Kariyerizm

3. Örgu¨tsel Davranış Kongresi, Tokat, Turkey, 6 - 07 November 2015, vol.3, no.1, pp.684-689

X ve Y Kuşağı Çalışanların Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2015, vol.9, no.1, pp.85

Risk Alma Eğilimi ile Yapıcı Sapkın Davranışlar Arasındaki İlişkide Ağ Kurma Kabiliyetinin Mediator Etkisi

23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla, Turkey, 14 - 16 May 2015, vol.23, no.1, pp.792-799

Çalışanların Sanal Kaytarma Davranışları Örgütsel Güven ile Açıklanabilir Mi?

14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray, Turkey, 7 - 09 May 2015, vol.14, no.1, pp.480-484

Some Determinants of Constructive Deviance: The Mediator Role of Psychological Ownership

15th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, Lizbon, Portugal, 8 - 10 January 2015, vol.15, no.1, pp.124-139

A Proposed Conceptual Model of Destructive Deviance: The Mediator Role of Moral Disengagement

11th International Strategic Management Conference, Vienna, Austria, 23 - 25 July 2015, vol.207, pp.414-423 identifier

A Theoretical Model on the Proposed Predictors of Destructive Deviant Workplace Behaviors and the Mediator Role of Alienation

4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM), İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2014, vol.210, pp.330-338 Sustainable Development identifier

Drivers of Innovative Constructive Deviance: A Moderated Mediation Analysis

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.1407-1416 identifier

The Antecedents of Presenteeism and Sickness Absenteeism: A Research in Turkish Health Sector

11th International Strategic Management Conference, Vienna, Austria, 23 - 25 July 2015, vol.207, pp.398-403 identifier

Sanal Kaytarma Davranışlarının Sergilenmesinde Örgütsel Adalet Algısının Rolü Var Mıdır?

12th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Antalya, Turkey, 27 - 30 November 2014, vol.12, no.2, pp.169-180

"Çalışanların Sanal Kaytarma Davranışları Psikolojik Sözleşme Algısıyla Açıklanabilir mi?

2. Örgütsel Davranış Kongresi, Kayseri, Turkey, 6 - 08 November 2014, vol.2, no.1, pp.57-64

Sağlık Çalışanlarında Yabancılaşma: Laboratuvar Çalışanları Örneği

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 10 - 12 September 2014, vol.8, no.1, pp.1-12

İş Yaşamındaki Sanal Kaytarma Davranışlarının Hukuki Yönden İncelenmesi

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Turkey, 22 - 24 May 2014, vol.22, no.1, pp.771-776

İş Yaşamında Presenteeism Sözde Var Olma Olgusu: Sağlık ve Verimlilik Açısından Önemi

7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Konya, Turkey, 27 - 29 September 2013, vol.7, no.1, pp.819-830

Herzberg’in Çift faktör Kuramı Kamu Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Motivasyon Algılarını Açıklayabilir Mi?: Ampirik Bir Araştırma

10th International Conference on Knowledge, Economy and Management, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2012, vol.10, no.2, pp.722-735

Books & Book Chapters

Human Capital in Space Economy: An Integration of Resource-Based View and Resource Dependency Theories

in: 1st Space Economy, Space Law and Space Sciences Symposium Proceedings Book, Billur ENGİN BALIN,Verda Neslihan AKÜN,Sinan ALİŞ, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.1-15, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Güç ve Çatışma Yönetimi

in: Örgütlerde Güç ve Politika, Yıldız H., Okan T., Editor, Beta Books , İstanbul, pp.237-253, 2019

The Moderating Role of Transformational Leadership on the Relationship between Careerism and Social Loafing Behaviors: A Propositional Review

in: Handbook of Research on Contemporary Approaches in Management and Organizational Strategy, Dogru C., Editor, Igı-Global Publications, Pennsylvania, pp.226-247, 2019

Öğrenme ve Gelişme Stratejisi (Learning and Development Strategy)

in: Armstrong’'un Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabı (Armstrong’s Handbook of Strategic Human Resource Management), Yonca Gürol, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.198-208, 2017

21. Yüzyıldaki Rekabetçi Başarı İçin Çalışan Adanmışlığının Zorunluluğu (The Imperative of Employee Engagement for Competitive Success in the 21st Century)

in: 21. Yüzyıl İşgücü Adanmışlığı İçin Uygulamalar: Değişen İş Yerinde Yetenek Yönetiminin Zorlukları (Practices for Engaging the 21st Century Workforce: Challenges of Talent Management in a Changing Workplace), Özlem KUNDAY, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.93-113, 2017 Sustainable Development

Gratitude as an Emerging Emotion in the Organizational Behavior Area

in: Emerging Trends in Business: An Interdisciplinary Approach, Halim KAZAN Mehmet BAYKAL, Editor, Peter Lang GmbH. International Academic Publishing, Frankfurt, pp.169-183, 2017

Psikolojik Sahiplik

in: Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular: Örnek Olay İncelemeli, Taslak S. ve Çiftçi, B., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.353-376, 2016