Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Babacan Liderlik ile Çalışmaya Tutkunluk Arasındaki İlişkide Kolektif Şükranın Aracı Etkisi

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, no.1, ss.52-73, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Babacan Liderlik Psikolojik Sahipliği Nasıl Etkilemektedir? Kolektif Şükranın Aracı Rolü

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.35, ss.309-324, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

What Has Been Done So Far? A Content Analysis on Overqualification Studies between the Dates of 1995-2017

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.35, ss.107-123, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effect of Organizational Identity and Entrepreneurial Orientation on the Corporate Reputation: A Propositional Review

JOURNAL OF GLOBAL STRATEGIC MANAGEMENT,, cilt.12, no.2, ss.87-94, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Algılanan Aşırı Nitelikliliğin Yenilikçi İşyeri Davranışları Üzerindeki Etkisinde Kolektif Şükranın Rolü

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, cilt.16, ss.141-161, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Algılanan Örgütsel Desteğin Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisinde Bireysel Şükranın Aracı Rolü

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.., no.32, ss.69-86, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İyi Bir Asker Mi? İyi Bir İllüzyonist Mi? Kariyerizm ile Zorunlu Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkide İşten Ayrılma Niyetinin Rolü

BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH JOURNAL (ECONLIT, EBSCO, PROQUEST, ULAKBIM), cilt.9, no.1, ss.151-167, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

How Burnout Affects Turnover Intention? The Conditional Effects of Subjective Vitality and Supervisor Support

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP, cilt.7, ss.47-60, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Algılanan Örgütsel Kronizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinde İstihdamedilebilirlik Algısını Araci Rolü

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ (EBSCO), cilt.18, ss.56-74, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Strateji Tipleri ile Yenilik Performansı İlişkisinde Stratejik Karar Verme Hızının Şartlı Değişken (Moderator) Etkisi

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ (ECONLIT, EBSCO, PROQUEST, ULAKBIM), cilt.x, no.8, ss.749-766, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nevrotik Kişilik Özelliği ile Kişisel Başarı Hissinde Azalma İlişkisinde İstismarcı Yönetimin Aracılık Etkisi

YAKIN DOĞU ÜNIVERSITESI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (EBSCO, ECONLIT), cilt.X, no.2, ss.50-76, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aşırı Nitelikliliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Kolektif Şükranın Moderator Etkisi

Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, cilt.2, no.2, ss.40-61, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Drivers of innovative behaviors: The moderator roles of perceived organizational support and psychological empowerment

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP, cilt.6, ss.341-360, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sanal Kaytarma Yapmak Kötü Bir Şey Değildir…Ama?

HARVARD BUSINESS REVIEW TÜRKIYE (HBR Türkiye), cilt.9, ss.108-115, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikolojik Sözleşme Algısının Sanal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.47, ss.147-165, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Drivers of Innovative Behaviors: The Moderator Roles of Perceived Organizational Support and Psychological Empowerment

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP, no.4, ss.361-372, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The Effects of Ethical Leadership, Servant Leadership and Leader-Member Exchange on Compulsory Citizenship Behaviors

INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH, cilt.9, ss.19-33, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Servant Leadership on Psychological Ownership: The Moderator Role of Perceived Organizational Support

JOURNAL OF GLOBAL STRATEGIC MANAGEMENT, cilt.9, ss.65-77, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanal Kaytarma Davranışlarının Sergilenmesinde Örgütsel Adalet Algısının Rolü Var Mıdır?

BİLGİ EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ DERGİSİ, cilt.10, ss.55-66, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanal Kaytarma Davranışlarının Örgütsel Öğrenme Kapasitesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH JOURNAL (BERJ), cilt.6, ss.129-144, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İş Yaşamındaki Sanal Kaytarma Davranışlarının Hukuki Yönden İncelenmesi

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.13, ss.1-17, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Determinants of constructive deviance: the mediator role of psychological ownership

International Business Research, cilt.8, ss.107-121, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Herzberg’in Çift Faktör Kuramı Açısından İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi

AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER E-DERGİSİ, cilt.39, no.39, ss.1-18, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenen Örgüt Yaklaşımının İlköğretim Okulları Açısından Değerlendirilmesi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, cilt.31, no.1, ss.211-231, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Biçimsel Örgüt Yapısının Örgütsel İletişime Etkisi: Bir Kamu Hastanesi Örneği

AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER E-DERGİSİ, cilt.32, ss.1-20, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

How Paternalistic Leadership Affects Wok Engagement? Mediator Role of Collective Gratitude

2nd International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Nevşehir, Türkiye, 9 - 11 November 2018, cilt.2, ss.83

Algılanan Aşırı Nitelikliliğinin Çalışanların Kariyerizm Eğilimleri ve Sosyal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi

2. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 9 - 11 November 2018, cilt.2, ss.100

Babacan Liderlik Psikolojik Sahipliği Nasıl Etkilemektedir? Kolektif Şükranın Aracı Rolü

6. Örgütsel Davranış Kongresi, Isparta, Türkiye, 2 - 03 November 2018, cilt.6, ss.551-561

The Role of Mindfulness on the Relationship between Employees Entrepreneurial Leadership Perception and Public Service Motivation

International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 June 2018, cilt.1, ss.42

Having Entrepreneur Employees Is Really Good? The Dark Side of Entrepreneurship

International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 June 2018, cilt.1, ss.92

İstismarcı Yönetim Algısının Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisinde Kolektif Şu¨kranın Moderatör Etkisi

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 May 2018, ss.58-59

A Content Analysis of Entrepreneurial Leadership Studies between the dates of 1987-2018

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 May 2018, cilt.2, ss.20-21

Which is Harder: Go or Stay? The Moderating Effect of Overqualification Perception on the Relationship Between Careerism and Turnover Intention

International EMI Entrepreneurship and Social Science Congress, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 3 - 05 May 2018, cilt.7, ss.305

2000-2018 Yılları Arasında Babacan Liderlik ile İlgili Yapılan Ulusal ve Uluslararası Çalışmaların İçerik Analizi

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 May 2018, cilt.2, ss.79

Which Employees are More Prone to Be a Careerist: The Role of Big-Five Personality Traits

VII.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series, Tekirdağ, Türkiye, 24 March - 25 February 2018, cilt.7, ss.718

The impact of transformational leadership on turnover intention: How employees level of education and the number of employees affect this relationship?

4th International Conference on Business and Economics Studies, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 December 2017, cilt.4, no.4, ss.1

The Moderating Effect of Transformational Leadership on the Relationship between Careerism and Social Loafing Behaviors

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 November 2017, cilt.1, ss.1

Who Is More Prone to Be a Careerist: The Role of Big-Five Personality Traits

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 November 2017, cilt.1, no.1, ss.1

Proaktif Kişilik Özelliği ile İç Girişimcilik Performansı Arasındaki İlişkide Algılanan Örgütsel Desteğin Moderator Etkisi

VI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Ohrid, Makedonya, 28 - 29 October 2017, cilt.4, no.1, ss.614

The Mediator Role of Episodic Gratitude on the Relationship between Perceived Distributive Justice and Organizational Citizenship Behaviors

7th International Conference on New Challenges in Management and Business, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 22 August 2017, cilt.7, no.7, ss.1

Algılanan Aşırı Nitelikliliğin İnovatif Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Kolektif Şükranın Moderator Etkisi

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 27 May 2017, cilt.25, no.25, ss.428-436

The Role of Envy in Employees Abusive Supervison Perception and Contextual Performance

PressAcademia Procedia (PAP), İstanbul, Türkiye, 24 - 25 May 2017, cilt.4, ss.541-547

İş Zanaatkârlılığının Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisinde Algılanan Aşırı Nitelikliliğinin Moderator Etkisi

1. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), Sakarya, Türkiye, 17 - 18 May 2017, ss.85

Aşırı Nitelikliliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Kolektif Şükranın Moderator Etkisi

1. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), Sakarya, Türkiye, 17 - 18 May 2017, ss.82

The Mediating Role of Perceived Employability on Cronyism and Organizational Commitment Relationship

2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 14 May 2017, cilt.1, no.1, ss.151

When Overqualified Employees Exhibit Organizational Citizenship Behaviors? It Depends on Conditional Factors

International Conference on Business and Economics Studies, Houston, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 26 March 2017, cilt.1, no.1, ss.20

The Consequences of Abusive Supervision: Burnout, Work-Family Conflict and Turnover Intention

International Conference on Business and Economics Studies, Houston, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 26 March 2017, ss.18

The Conditional Effect of Psychological Entitlement on the Relationship Between Employees Organizational Justice Perception and Turnover Intention

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Sicily, İtalya, 25 - 28 January 2017, cilt.12, no.1, ss.196

The Effect of Person-Organization Fit on Entrepreneurship Potential: A Field Study

7th International Congress on Healthcare Management, Antalya, Türkiye, 14 - 17 December 2016, cilt.1, no.1

İstismarcı Yönetim Algısı ile Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkide Örgüt Temelli Özsaygının Moderator Etkisi

4. Örgütsel Davranış Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 November 2016, cilt.4, ss.110-116

Neuroticism and Personal Accomplishment: The Mediator Role of Abusive Supervision

I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, Almati, Kazakistan, 12 - 15 October 2016, cilt.1, ss.34

Drivers of Innovative Behaviors: The Moderator Roles of Perceived Organizational Support and Psychological Empowerment:

4th International Conference on New Challenges in Management and Business, İzmir, Türkiye, 5 - 06 September 2016, cilt.4, no.4, ss.76

The Impact of Burnout on Turnover Intention: Moderator Roles of Subjective Vitality and Supervisor Support

12th International Strategic Management Conference, Antalya, Türkiye, 21 - 23 July 2016, ss.589-599

Kariyerizm İle Zorunlu Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkide İşten Ayrılma Niyetinin Moderator Etkisi

24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 May 2016, cilt.24, no.1, ss.196-203

Servant Leadership and Organizational Dissent: The Moderator Role of Organizational Commitment

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 May 2016, cilt.15, ss.242

Madalyonun Öteki Yüzü: Zorunlu Vatandaşlık Davranışı

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 May 2016, cilt.15, ss.142

Algılanan Örgütsel Destek ile Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkide Kolektif Şükran’ın Moderator Etkisi

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İSTANBUL, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 May 2016, ss.241

Hasta Memnuniyeti ile Hasta Bağlığı Arasındaki İlişkinin Teorik Olarak İncelenmesi

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 May 2016, cilt.15, ss.38-45

Lider-Üye Etkileşimi ile Hizmetkar Liderlik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ampirik Bir Araştırma

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 May 2016, cilt.15, ss.237

A Proposed Conceptual Model of Abusive Supervision Whistleblowing Relationship: The Moderator Role of Envy

12th International Strategic Management Conference, Antalya, Türkiye, 21 - 23 May 2016, cilt.12, no.1, ss.433-439

Olağandışı İşyeri Davranışlarının Bir Öncülü Olarak Kariyerizm

3. Örgu¨tsel Davranış Kongresi, Tokat, Türkiye, 6 - 07 November 2015, cilt.3, no.1, ss.684-689

X ve Y Kuşağı Çalışanların Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 October 2015, cilt.9, no.1, ss.85

Risk Alma Eğilimi ile Yapıcı Sapkın Davranışlar Arasındaki İlişkide Ağ Kurma Kabiliyetinin Mediator Etkisi

23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 16 May 2015, cilt.23, no.1, ss.792-799

Çalışanların Sanal Kaytarma Davranışları Örgütsel Güven ile Açıklanabilir Mi?

14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray, Türkiye, 7 - 09 May 2015, cilt.14, no.1, ss.480-484

Some Determinants of Constructive Deviance: The Mediator Role of Psychological Ownership

15th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, Lizbon, Portekiz, 8 - 10 January 2015, cilt.15, no.1, ss.124-139

A Theoretical Model on the Proposed Predictors of Destructive Deviant Workplace Behaviors and the Mediator Role of Alienation

4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM), İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2014, cilt.210, ss.330-338 identifier

The Antecedents of Presenteeism and Sickness Absenteeism: A Research in Turkish Health Sector

11th International Strategic Management Conference, Vienna, Avusturya, 23 - 25 Temmuz 2015, cilt.207, ss.398-403 identifier

Drivers of Innovative Constructive Deviance: A Moderated Mediation Analysis

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.1407-1416 identifier

A Proposed Conceptual Model of Destructive Deviance: The Mediator Role of Moral Disengagement

11th International Strategic Management Conference, Vienna, Avusturya, 23 - 25 Temmuz 2015, cilt.207, ss.414-423 identifier

Sanal Kaytarma Davranışlarının Sergilenmesinde Örgütsel Adalet Algısının Rolü Var Mıdır?

12th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Antalya, Türkiye, 27 - 30 November 2014, cilt.12, no.2, ss.169-180

"Çalışanların Sanal Kaytarma Davranışları Psikolojik Sözleşme Algısıyla Açıklanabilir mi?

2. Örgütsel Davranış Kongresi, Kayseri, Türkiye, 6 - 08 November 2014, cilt.2, no.1, ss.57-64

Sağlık Çalışanlarında Yabancılaşma: Laboratuvar Çalışanları Örneği

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 10 - 12 September 2014, cilt.8, no.1, ss.1-12

İş Yaşamındaki Sanal Kaytarma Davranışlarının Hukuki Yönden İncelenmesi

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Türkiye, 22 - 24 May 2014, cilt.22, no.1, ss.771-776

İş Yaşamında Presenteeism Sözde Var Olma Olgusu: Sağlık ve Verimlilik Açısından Önemi

7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Konya, Türkiye, 27 - 29 September 2013, cilt.7, no.1, ss.819-830

Herzberg’in Çift faktör Kuramı Kamu Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Motivasyon Algılarını Açıklayabilir Mi?: Ampirik Bir Araştırma

10th International Conference on Knowledge, Economy and Management, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2012, cilt.10, no.2, ss.722-735

Kitap & Kitap Bölümleri

Örgütlerde Güç ve Politika

Güç ve Çatışma Yönetimi, Yıldız H., Okan T., Editör, Beta Books , İstanbul, ss.237-253, 2019

Handbook of Research on Contemporary Approaches in Management and Organizational Strategy

The Moderating Role of Transformational Leadership on the Relationship between Careerism and Social Loafing Behaviors: A Propositional Review, Dogru C., Editör, Igı-Global Publications, Pennsylvania, ss.226-247, 2019

Armstrong’'un Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabı (Armstrong’s Handbook of Strategic Human Resource Management)

Öğrenme ve Gelişme Stratejisi (Learning and Development Strategy), Yonca Gürol, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.198-208, 2017

21. Yüzyıl İşgücü Adanmışlığı İçin Uygulamalar: Değişen İş Yerinde Yetenek Yönetiminin Zorlukları (Practices for Engaging the 21st Century Workforce: Challenges of Talent Management in a Changing Workplace)

21. Yüzyıldaki Rekabetçi Başarı İçin Çalışan Adanmışlığının Zorunluluğu (The Imperative of Employee Engagement for Competitive Success in the 21st Century), Özlem KUNDAY, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.93-113, 2017

Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular: Örnek Olay İncelemeli

Psikolojik Sahiplik, Taslak S. ve Çiftçi, B., Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.353-376, 2016