Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ZƏNGƏZUR-NAXÇIVAN-İSTANBUL MARŞRUTU ÜZRƏ REGİONAL ƏMƏKDAŞLIQ PERSPEKTİVLƏRİ

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi -IJTEBS, vol.6, no.1, pp.42-52, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Unutulmaz Turizm Deneyimi ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Arasındaki İlişki

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.32, no.1, pp.43-54, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

ERMƏNİ İŞĞALI SONRASI QARABAĞDA TURİZMİN İNKİŞAFI MƏSƏLƏLƏRİ

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.33-44, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sancak Bölgesi Kültürel Mirası

Avrasya Bilimler Akademisi, Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi, vol.1, pp.63-73, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

SUPERVISOR ATTITUDES AS MEDIATOR ON EFFECT OF ORGANIZATIONAL STRESS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT

The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, vol.75, pp.131-142, 2019 (International Conference Book) Creative Commons License

Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık Ve Çalışan Memnuniyeti Arasındaki İlişki

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.62, pp.1604-1614, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖRGÜTSEL ADALET, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.62, pp.1604-1614, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Girişimcilerin, Girişimcilik, İnovasyon Yapma, İnovatif Düşünce ve İnovatif Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi

Journal of Current Researches on Business and Economics, vol.8, no.1, pp.1-26, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

İstanbul'da Bulunan 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Personel Seçme Yöntemlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ, no.22, pp.25-45, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Nahçıvan’ın kültürel miras turizminin geliştirilmesi açısındanTürkiye deneyiminin incelenmesi

Azerbaijan Tourism and Management University, Tourism And Hospitality Studies, International Journal, vol.6, no.4, pp.10-28, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Türkiye'de Turistik Mekânların Çoksatan (Bestseller) Romanlarında Sunumu

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, vol.9, no.36, pp.499-505, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI ÜZERİNDE İŞ YAŞAM KALİTESİNİN ROLÜ: BEŞ YILDIZLI OTEL AŞÇILARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

International Journal of Management and Administration, vol.1, no.2, pp.83-105, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Aşçıların Meslek Uyumu ve Meslek Algısı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.622-639, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

YENİ MEDİA VASITALARININ NAXÇIVANIN TARİXİ – MEMARLIQ ABİDELERİNİN TEQDİMATI

AZERBAYCAN MİLLİ ELMLER AKADEMİYASI, İNCESANAT, DİL VE EDEBİYYAT İNSTİTUTU, vol.7, pp.148-153, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Aşçıların Gelecek Beklentisinin Mesleki Algı Üzerine Etkisinde Mesleki Uyumun Aracılık Rolü

Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS), vol.3, no.3, pp.1-22, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Siyasi münakişelerin ve müharibelerin yaşandığı bölgelerdeturistlerin tehlükesizlik medeniyyetinin teşkilinde yerliidareetme strukturlarının rolu

Turizm ve Konakperverlik Tedkikatları Beynelhalk jurnal (Azerbaycan Turizm ve Menecment Universiteti), vol.6, no.3, pp.61-76, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

TURİZMDE İŞ STRESİNİN MESLEK ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ VEALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ARACILIK ROLÜNÜN SINANMASI

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), vol.3, no.8, pp.218-249, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Aşçıların Örgütsel Destek Algısının İş Performansı Üzerine Etkisinde İş Ortamı Niteliğinin Aracılık Rolü

Journal of Tourism and Gastronomy Studies-JOTAGS, vol.5, no.3, pp.32-52, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

HEMŞİRELERİN PROFESYONEL DEĞERLERİ İLEÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞDÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİNCELENMESİ

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.13, pp.1183-1204, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

İspir ve Çevresinin Turizm İmkan ve Sorunları

Yeşil İspir Dergisi, vol.13, no.34, pp.46-47, 2017 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

ÖRGÜTSEL ADALET, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE MOTİVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.11, pp.533-555, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ VE İŞE YABANCILAŞMA İLİŞKİSİ: MARMARİS VE İSTANBUL DESTİNASYONLARINDA BİR ARAŞTIRMA

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.18, no.3, pp.463-493, 2016 (International Refereed University Journal)

5 Yıldızlı Otel şletmelerinde Lider-Üye Etkileşimi ve İşe Yabancılaşma İlişkisi: Marmaris ve İstanbul Destinasyonlarında Bir Araştırma

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.18, no.3, pp.463-493, 2016 (International Refereed University Journal)

Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.11, no.1, pp.1-29, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Yabancılaşma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi, Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-18, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

The Relationship of Organizational Culture and Wage Policies in Turkish Family Firms

Business Management Dynamics, vol.5, no.7, pp.1-16, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Okul Öncesi Çocukların Sosyal Uyum ve Beceri Düzeyleri ile Değer Kazanımları Arasındaki İlişki

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal bilimler Dergisi, no.9, pp.9-23, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde İş Kazaları Riskleri ve Nedenlerine Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, vol.3, no.2, pp.234-260, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

OTEL İŞLETMELERİNDE İŞGÖREN DEVİR HIZINA ETKİ EDEN RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.6, no.12, pp.87-107, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Hemşirelik Mesleğine Yaklaşım ile Toplumsal Statü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, no.7, pp.115-142, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ KULLANIM AMAÇLARININ VE SOSYAL AĞLARI BENİMSEME DÜZEYLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.18, pp.775-822, 2014 (International Refereed University Journal)

Sağlık Profesyonellerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle İş Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.7, pp.125-134, 2014 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Organizational Ethics and Climate, Organizational Commitment, And Organizational Citizenship At Health Institutions In Turkey

European Journal of Business and Social Sciences, vol.3, pp.46-60, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Tıp Etiği Açısından Hekim Hakları

Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.1, pp.21-30, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

The Relationships between Leadership Behaviors Team Learning and Performance among the Virtual Teams

International Business Research, vol.7, pp.68-79, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

BANKACILIKTA HİZMET KALİTESİNİN KURUM İMAJINA VE MÜŞTERİBAĞLILIĞINA ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.01, no.1, pp.77-99, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İşe Bağlılığın, Tükenmişlik ve Depresyon Düzeyleri Üzerindeki Etkileri: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, vol.1, no.2, pp.210-232, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Hastaların, Hasta Hakları Konusundaki Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.16, no.163, pp.101-122, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kişilik Özelliklerinin İş Değerlerine Ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi : Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.16, no.162, pp.189-210, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Test of the Mediating Role of Fairness Perceptions in the Relation Between Servant Leadership Behavior and Job Performance

British Journal of Arts and Social Sciences, vol.10, pp.1-14, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Hasta Memnuniyetine Etkisi

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.15, no.3, pp.85-109, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Mesleki Profesyonellik ve Bir Meslek Mensupları Olarak Hemşireler Örneği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,. Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.235-259, 2011 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Sağlık Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi İle Tatmin Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Bir Uygulama

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.14, no.1, pp.73-92, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sağlık Yöneticilerine Ait İletişim Becerilerinin Çalışan Performansına Etkileri: Kamu Hastanesi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.11, pp.101-122, 2010 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Eğitim Hastanelerinde Asistan Doktorların Klinik İş Yükleri Bakımından Performans Ölçütlerinin Karşılaştırılması

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, T.C. Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Yayını, no.1, pp.114-136, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kamu Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

HASEKİ TIP BÜLTENİ, vol.47, no.3, pp.110-113, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Workers’ Job Satisfaction and Organizational Commitment : Mediator Variable Relationships of Organizational Commitment Factors

The Journal of American Academy of Business, Cambridge, vol.14, pp.152-163, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Impact of Learning Organizations’ Applications and Market Dynamism on Organizations’ Innovativeness and Market Performance

The Business Review, Cambridge, vol.6, no.2, pp.238-245, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Identfying Organizational Capabilities As Predictors of Growth and Business Performance

The Business Review, Cambridge, vol.5, no.2, pp.109-116, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Process and Quality Model for The Production Planning and Control Systems

The Journal of American Academy of Business, vol.X, no.1, pp.1, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Turizm Hareketlerinin Sosyal Yapıdaki Değişimlere Etkileri Üzerine Antalya-Belek Yöresinde Bir Araştırma

Pazarlama Dünyası, Dünya Yayıncılık, no.3, pp.20-25, 2006 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Sanayi İşletmelerinde Çalışanların İş Tatminsizliği Sorunları Üzerine Bir Araştırma

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-29, 2006 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

İnsancıl Bir İşletme Anlayışı

İşletme Dünyası, no.2, pp.28-30, 2006 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

İşletmelerin Yapılanmasında Temel İlkeler

İşletme Dünyası, no.1, pp.52-53, 2006 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Pazarlama Araştırmalarında Veri Toplama Metodları Üzerine Bir Araştırma

Pazarlama Dünyası, Dünya Yayıncılık, no.6, pp.40-45, 2004 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Turizm İşletmelerinde Tutundurma Karmasının İncelenmesi : Seyahat Acentaları ve Otel İşletmeleri Örneği

Pazarlama Dünyası, Dünya Yayıncılık, no.4, pp.12-17, 2003 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Turizmde Tüketici Sorunları ve Tüketici Haklarının Korunması Üzerine Bir Araştırma

Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yönetim ve Ekonomi, vol.9, pp.123-134, 2002 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Otel İşletmelerinde İşgören Motivasyonuna Yönelik Bir Araştırma

Gazi üniversitesi Vakfı ve American Hotel and Motel Association, Uluslararası Turizm İşletmeciliği Programları, Turizm Akademik Dergisi,, no.2, pp.33-41, 2001 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin Psikolojik Sorun ve Şikayetleri

GAZI ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.5, pp.101-116, 2001 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Tütünde Karar Alma Politikaları ve Uygulama Sorunları

Tütün Eksperleri Derneği Bülteni, vol.6, no.1, pp.4-8, 1994 (National Non-Refereed Journal)

Başlıca Ülkelerdeki Tütün Yönetimine İlişkin Genel Uygulamalar’’

Tütün Bülteni, vol.2, no.3, pp.60-72, 1991 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Leaf Production Too High in Turkey

Tobacco Journal International, no.2, pp.22-23, 1991 (Non-Refreed Journal) Creative Commons License

Creating A More Efficient Organisation In Turkey.Interview.

Tobacco Journal International, no.4, pp.58-59, 1991 (Non-Refreed Journal) Creative Commons License

Avrupa Topluluğu Ortak Tütün Politikası’’

Tütün Bülteni, vol.1, no.2, pp.84-102, 1990 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Is Turkish Leaf Production Heading For a Crisis

Tobacco Journal International, no.5, pp.24-29, 1990 (Non-Refreed Journal) Creative Commons License

’’Relentless Progress of the Blended Cigarettes in Turkey’’

Tobacco Journal International, no.4, pp.45-46, 1990 (Non-Refreed Journal) Creative Commons License

Leaf Crop and Prices Increasing in Turkey

Tobacco Journal International, no.2, pp.26-27, 1990 (Non-Refreed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sakin Şehir Kavramı Açısından Nahçıvan'ın İncelenmesi: Ordubad Örneği

4. Uluslararası, 3. Ulusal Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2021, vol.1, pp.16 Creative Commons License

Çevre Koruma ve Düzenlemede Ormanlar

Türk Devletleri Arasında 1. İlmi İşbirliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 22 - 24 June 1992, vol.1, pp.159-167 Sustainable Development

Turizm ve Seyahat Endüstrisinde Blok Zinciri Uygulamaları: Further. Network Projesi Örneği

20. Ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, vol.3, pp.867-873

Thermal Tourism as an Example of Health Tourism: A Research on the Problems of Thermal Tourism

3th International Congress on Tourism, Economic and Business Science, Sivas, Turkey, 19 - 21 July 2019, vol.1, no.1, pp.35 Sustainable Development

The Relationship Between The Levels Of Personal Characteristics, Organizational Commitment and Attitudes Towards Work in Logistics Sector Employees

3th International Congress on Tourism, Economic and Business Science, Sivas, Turkey, 19 - 21 July 2019, vol.1, no.1, pp.59

Sancak Bölgesi Stratejik Turizm Yönetimi

3th International Congress on Tourism, Economic and Business Science, Sivas, Turkey, 19 - 21 July 2019, vol.1, no.1, pp.307-316 Sustainable Development

A Study on The Self-Recognition Levels of Students Receiving Tourism Management

3th International Congress on Tourism, Economic and Business Science, Sivas, Turkey, 19 - 21 July 2019, vol.1, no.1, pp.40

SANCAK BÖLGESİ KÜLTÜREL MİRASI

III. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Muğla, Turkey, 24 - 28 April 2019, pp.63-73

YOUTUBE GEZİ KANALLARINDA TURİST KİMLİĞİNİN ANALİZİ

II. INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURISM, ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCES-ICTEBS 2018, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.2, no.2, pp.495-502 Creative Commons License Sustainable Development

Examination of the relationships between commitment to profession, organizational loyalty, and intention to leave in healthcare employees

II. INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURISM, ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCES-ICTEBS 2018, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.1, no.1, pp.59 Creative Commons License

Examination of the Relationship Between Critical Thinking Level and Decision Making Skills in Nursing and Midwives.

II. INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURISM, ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCES-ICTEBS 2018, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.1, no.1, pp.74 Creative Commons License Sustainable Development

Kültürel Miras Unsurlarından Kaşenlik Adetinin Gençlik Turizmi Kapsamında İncelenmesi

Uluslararası 3. Gençlik Araştırmaları Kongresi, Nahçıvan, Azerbaijan, 27 June - 01 July 2018, pp.31

NAHCİVAN ÖZERK CUMHURİYETİ GENÇLİK TURİZM İMKÂNLARININ ANALİZİ

3. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Nahçıvan, Azerbaijan, 27 June - 01 July 2018, vol.1, pp.163-167 Creative Commons License Sustainable Development

The Effect of Psychological Empowerment on Work Life Quality

7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEADERSHIP, TECHNOLOGY, INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT, Muğla, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.182-188 Creative Commons License

Effects of Organizational Structures of Family Businesses on Growth Strategies

7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEADERSHIP, TECHNOLOGY, INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT, Muğla, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.168-174 Creative Commons License

An Application of Structural Equation Modeling in Relation to the Mediatory Role of Supervisor Attitudes on the Effect of Organizational Stress on Organizational Commitment

7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEADERSHIP, TECHNOLOGY, INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT, Muğla, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.160-167 Creative Commons License

The relationship between professional values and affective commitment levels: a research on tourism employees

7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEADERSHIP, TECHNOLOGY, INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT, Muğla, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.175-181 Creative Commons License

Boş Zaman Yönetimi ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki

18. Ulusal Turizm Kongresi, Mardin, Turkey, 18 - 22 October 2017, pp.827-835 Creative Commons License

Nahçıvan'ın Kültürel Miras Turizminin Geliştirilmesi Açısından Türkiye Deneyiminin İncelenmesi

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Muğla, Turkey, 5 - 08 October 2017, vol.1, no.1, pp.1 Creative Commons License

Güvenlik Kültürünün Turizm Açısından Önemi: Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Örneği

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Muğla, Turkey, 5 - 08 October 2017, vol.1, no.1, pp.1 Creative Commons License

Kanser Hastalarıyla Çalışan Sağlık Personelinde Ölüm Kaygısı

9. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2015, vol.1, no.1, pp.114 Sustainable Development

Hemşirelerde Algılanan Örgütsel Destek İle Mesleki Bağlılık Arasındaki ilişkinin İncelenmesi üzerine Bir Araştırma

9. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2015, vol.1, no.1, pp.77

Turizm Hizmetlerinin Sağlığı ve Buna İlişkin Kavramlara Dair Bir İnceleme

9. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2015, vol.1, no.1, pp.155

Hemşirelerin Örgütsel Bağlılık ve iş Tatmini İlişkilerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

9. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2015, vol.1, no.1, pp.78

Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik İle Rol çatışması ve Rol Belirsizliği Arasındaki İlişki

9. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2015, vol.1, no.1, pp.79

Sağlık Bakım Sistemi İçinde Sağlık Ekip Hizmetleri ve Hemşirelerin Rolleri Üzerine Bir Araştırma,

15. Ulusal Hemsirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015, vol.1, no.150, pp.1

A Research to Examine Linking with the Impact of Entrepreneurship Training Over Entrepreneurship Tendency

The World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship -Entrepreneurship For Technology And Innovation-Based Sustainable Development, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.1, no.1, pp.72 Sustainable Development

Analyzing of the Relationships Among Entrepreneurs’ Entrepreneurship, Innovation, Innovative Thinking and Level of Innovative Entrepreneurship

The World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship -Entrepreneurship For Technology And Innovation-Based Sustainable Development, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.1, no.1, pp.558 Sustainable Development

Hastane Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri İle Hemşire Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

4.Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Planlama ve Yönetim, Antalya, Turkey, 11 - 14 December 2013, pp.18

Algılanan Liderlik özelliklerinin Çalışan Motivasyonuna Etkisi

5.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.1-9

Acil Servis Birimlerinde Çalışan Hemşirelerin Stres Kaynakları ve Yönetiminin İncelenmesi

Uluslararsı Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Turkey, 1 - 04 October 2009, pp.173

Kurumsal Kimliğin Oluşmasında Hekimin Rolü

VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi’, Girne, Turkey, 1 - 04 May 2009, pp.283-286

Kamu Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi’, Girne, Turkey, 1 - 04 May 2009, pp.97-99

Tarım ve Tarım Makinaları Sektöründe Bilgi Yönetimi

Tarım Makinaları Sempozyumu ve Sergisi, TMMOB, Mersin, Turkey, 23 - 24 November 2001, no.1, pp.58-64

Çevre Korumada ve Düzenlemede Ormanlar

Türk Devletleri Arasında 1. İlmi İşbirliği Konferansı- Çevre 92, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 22 - 24 June 1992, vol.1, pp.159-167 Sustainable Development

Çok Uluslu İşletmeler ve Uyguladıkları Stratejiler Üzerine Tütünde Bir Araştırma

Milli Tütün Komitesi, Bilimsel Araştırma Alt Komitesi 10. Toplantısı, İstanbul, Turkey, 30 September - 02 October 1991, no.10, pp.140-153

Stratejik Yönetim ve Tütünde Uygulama Fırsatlarının Araştırılması

Milli Tütün Komitesi, Bilimsel Araştırma Alt Komitesi, 10.Toplantısı., İstanbul, Turkey, 30 September - 02 October 1991, no.10, pp.123-139

Türk Tütüncülüğünün Avrupa Topluluğu Ortak Tütüncülüğü ile Bütünleşmesi

Milli Tütün Komitesi, Bilimsel Araştırma Alt Komitesi, 9. Toplantısı, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 1990, no.9, pp.137-150

Flue-Cured ve Burley Tütünlerinin Değerlendirme ve Pazarlaması

Milli Tütün Komitesi, Bilimsel Araştırma Alt Komitesi, 9. Toplantısı, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 1990, no.9, pp.88-103

Tütün Dünyasında Eksperlikten Mühendisliğe Geçiş

Ülkemizin Kalkınmasında Mühendisliğin Rolü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 24 June 1988, vol.3, pp.516-529

Books & Book Chapters

8. Bölüm: Sonuç

in: TURİST KÜLTÜRLERİ - Kimlik, Mekân ve Gezgin, Haluk Tanrıverdi,Ziyad Guliyev, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.128-137, 2022

7. Bölüm: Turizm, Mekân ve Temsil

in: TURİST KÜLTÜRLERİ - Kimlik, Mekân ve Gezgin, Haluk Tanrıverdi,Ziyad Guliyev, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.111-126, 2022

2. Bölüm Konaklama İşletmelerinde Personel Seçimini Etkileyen Mevzuatlar

in: Konaklama İşletmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı, Haluk Tanrıverdi,Arif Yılmaz, Editor, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.25-45, 2016

10. Bölüm-Kişilerarası Beceriler

in: Konaklama İşletmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Haluk Tanrıverdi,Arif Yılmaz, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.115-135, 2016

3. Bölüm Konaklama İşyerini Etkileyen Mevzuatlar

in: Konaklama İşletmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı, Haluk Tanrıverdi,Arif Yılmaz, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.36-56, 2016

Bölüm 11: Turizmin Ekonomik Ve Politik Etkileri

in: Turizm- Konaklama Ve Seyahat İşletmeciği Kitabı İçinde, Çeviri Editörü Muharrem Tuna, (Tourism-The Business Of Hospitality And Travel, Çeviri Editörü Muharrem Tuna, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.275-296, 2016

Turizm İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon

in: TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMALAR, Orhan Akova / İsmail Kızılırmak / Haluk Tanrıverdi , Editor, Detay Yayıncılık, İstanbul, pp.100-150, 2015

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

in: Sağlık İşletmeciliği Yönetimi, Selma Altındiş, Editor, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-18, 2014 Sustainable Development

112 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2012

Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler

in: Sağlık İşletmeciliği, Metin Ateş, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.237-284, 2012

Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

in: Sağlık işletmeciliği, Metin Ateş, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.285-352, 2012

Üretim Yönetimi

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2011

Expert Reports